^
RÁ ÑOHO RA PEDRO
Ra apostol Pedro opabi ya gamfri
Te mahyoni da ꞌyøtꞌa ya gamfri
Hñu de ya apostol bi hyandua rá nsunda ra Zidada Jesucristo
Ya hyate xahnate
Ma Zidadahʉ ya ma da zøhø