2
Nꞌár hoga ꞌbe̱go ar tsi Hmu Hesukristo
Nuꞌge po̱ntho ma tꞌu̱ꞌi har ñꞌemu̱i, umba ri mu̱i gi pe̱pa Jö. Ju̱ nunar tsꞌe̱di xi hwëgagihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Ne nöꞌö xka ꞌyo̱xkagi xta mönga madeda ya mhuntsꞌi, ꞌye̱ntꞌwa ha yá ꞌye̱ nuꞌu̱ gi handi ꞌbu̱i xiñho ne da tsa̱ da uta maꞌra.
Jange nuꞌge ꞌmu̱, tse̱ta ya thogi ngu nꞌár hoga ꞌbe̱go ar tsi Hmu Hesukristo.
Jangu nꞌar ndogu hingi tsa̱ da me̱ manꞌar ꞌbe̱fi, ho̱nse̱ honga da numañho togo xi umba nunar ꞌbe̱finu̱.
Njapꞌu̱ nöꞌö ntöhö nꞌehe, nuꞌmu̱ hinda ñꞌeni ngu di ꞌñepi, hinda tꞌumba ar nthöhö.
Ar motꞌi nuꞌmu̱ ne da nxofo, mahyoni da nu̱ ár xa̱nthe da mpe̱fi mꞌe̱tꞌo.
Nu xiñho nöꞌö di xiꞌaꞌi, ne ar tsi Hmu da xokꞌa ri mfeni gi pödi teme di bo̱nga gatho.
Benga ar tsi Hmu Hesukristo ár ma̱ngaꞌbe̱to ar Dabi, bi du ne bi mengi bi joꞌspa ár te manꞌagi. Gehnu̱ enga ar hoga mhö di mönga.
Ngetho di mönga nunar mhönu̱, di tho ar thogi di jotꞌwa har fa̱di ngu nꞌar hyote. Mödi nunár mhö Jö hinda tsa̱ da jotꞌi.
10 Jange di tse̱ta ya thogi bi epkagi, di honi da ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo nuꞌu̱ xi hwahna Jö, ne njapꞌu̱ da mpo̱ho̱ ne da mꞌu̱hwi hár nsunda gatho ya pa.
11 Majöni nunar mhö enö njawa:
Nuꞌmu̱ da tuwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ma ga ꞌbu̱hwihu̱ nꞌehe.
12 Nuꞌmu̱ ga tse̱thu̱ gatho nöꞌö di ꞌñepkagihu̱, ma ga ndöwihu̱ nꞌehe.
Ha nuꞌmu̱ ga ko̱ñhu̱ꞌö, ma da ko̱ngagihu̱ nꞌehe.
13 Nuꞌmu̱ ga he̱hu̱ di to̱ꞌmhu̱ ar tsi Dada, nöꞌö hinda hye̱gagihu̱,
ngetho hinda tsa̱ da pa̱ta ár ne.
Ar hoga ꞌbe̱go numañho Jö
14 Bembabi ya ku ne zo hár nthandi Jö hinda ntsa̱hñöki, ngetho hinter ñho, ho̱nse̱ tsꞌokwa yá mfeni nuꞌu̱ to o̱de.
15 Umba ri mu̱i gi ñhogaꞌbe̱go hár nthandi Jö, ngu nꞌar ꞌbe̱go hinte pe̱ꞌsa te da mꞌe̱twa ár tsa̱, di mönga xiñho ar mhö majöni.
16 Hye̱pꞌu̱ nuya mhö hinte o yá ꞌñu, ngetho hinte ár ñho, ho̱nse̱ tsitsꞌi da ꞌyo̱tꞌa ya tsꞌoki nuꞌu̱ togo ñö njapꞌu̱.
17 Nuyá tsꞌontꞌuti ma da nu̱ngi ngu nꞌar hñeni tsitꞌa ar ndoꞌyo. ꞌRa nuꞌu̱ to möñꞌu̱, gehyu̱ ar Imeneo ne ar Fileto.
18 Xi hye̱pꞌu̱ nöꞌö majöni, ngetho möñꞌu̱ xi mengi xi nte nuꞌu̱ xki du, ne tsꞌokwa yá ñꞌemu̱i nu maꞌra.
19 Ha nuna teme xi mönga Jö, hinda tsa̱ da mponi, da̱majöni enga njawa: Ar tsi Hmu pö nuꞌu̱ togo yá me̱tiꞌö. Ne enö nꞌehe: Dá hye̱pꞌu̱ nꞌagitho yá tsꞌoki gatho nuꞌu̱ no̱mba ár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo.
20 Ha nꞌar döta ngu te gatho janu̱ har ku̱ni, ꞌra xi mhödi xi thoka kꞌaxtꞌi ne tꞌaxbo̱jö, ꞌra xi thoka zatho, maꞌra domhitho. ꞌRayu̱ mpe̱ ha ya hoga ꞌbe̱fi, maꞌra mpe̱ ha ya ꞌbe̱fi hintsꞌu̱ pe̱ꞌsa ár nsu.
21 Njapꞌu̱tho ya ku nꞌehe, nöꞌö togo da hye̱pꞌu̱ yá tsꞌoki da ꞌweke da me̱pabi ar tsi Dada, da tsa̱ da mpe̱fi xiñho ne da ꞌñeꞌspa ár nsu Jö, di ꞌbu̱i da ꞌyo̱tꞌa nꞌar hoga ꞌbe̱fi ngu neꞌö.
22 Jange yo ma gi te̱mba yá mfeni nuꞌu̱ ya bötsi te gatho neꞌu̱. Umba ri mu̱i gi ñhogajöꞌi, gi pe̱ꞌsa ar ñꞌemu̱i, ar mhöte, gi ꞌbu̱hwi xiñho nuꞌu̱ maꞌra ya ku matꞌa Jö xintꞌaxi yá mfeni.
23 Yo gi japamasu nuya ntsa̱mfödi hinte o yá ꞌñu, hingi pödi tema di götsꞌi. Gi pöke hinte mañho nju̱ki, ho̱nse̱ u ar tsibi.
24 Ngetho ár ꞌbe̱go ar tsi Hmu hingi ho da ntsa̱hñökiwi maꞌra. Nöꞌö xiñho da me̱fi, di ñhogajöꞌi, di pödi da uta maꞌra, ne da tse̱ta ya thogi.
25 Da me̱ꞌsa nꞌar hogamu̱i da hñökwa nuꞌu̱ togo hingi ne da numañho nöꞌö mhö, xömhö Jö da umba ar se̱ki da ꞌyo̱tꞌwa ár ntso̱ꞌmi, ne da zo yá mfeni nöꞌö majöni.
26 Ne njapꞌu̱ da tsa̱ da kꞌotꞌa hár ꞌye̱ ar tsꞌondöhi habu̱ mi ku̱, mi japabi nda ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö mi neꞌö.