4
Mömba ár hoga mhö Jö
Di ꞌbe̱pꞌaꞌi hár nthandi Jö ne ár nthandi ar tsi Hmu Hesukristo, togo ma da hñöꞌspa majöni gatho ya jöꞌi, nuꞌu̱ di te ne nuya xi du, xta penga da ndö.
Mömba ár mhö Jö, hiñhamꞌu̱ gi tsa̱ya̱ gi uta maꞌra, ꞌyotꞌwa ar ꞌñu, tsu̱i, zofo da mꞌu̱i xiñho. Pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱ti gi mömba ár ntꞌuti Jö.
Ngetho ma da zo̱ ya pa nuya jöꞌi hinda ne da ꞌyo̱xa ar hoga ntꞌuti. Dar nxöhi yá gu te gatho ne da ꞌyo̱ꞌu̱, ma da munsa nze̱ye̱ ya utate da xipa nöꞌö neꞌu̱.
Hinda ne da ꞌyo̱xꞌu̱ nöꞌö majöni. Ma da ꞌwege da ꞌyo̱xa ya ꞌbede xi bense̱ ya jöꞌi.
Ha nuꞌge su ri mfeni, tse̱ta ya dumu̱i, umba ri mu̱i gi mömba ár hoga mhö Jö, ꞌyo̱tꞌa xiñho nöꞌö ar ꞌbe̱fi xi tꞌaꞌi.
Ngetho nuga bi da̱tꞌa ar pa nda nda̱twabi ma te Jö ngu nꞌar mꞌo̱ñho̱, ne di ꞌba̱ ar ꞌñu ga tsokwa nunar ximha̱inu̱.
Xta o̱tꞌa ar tsꞌe̱di xta ntöte har hoga tuhni, xta jwata ar ꞌbe̱fi xi tꞌakagi, ne xta pödi xta su xiñho ar ñꞌemu̱i bi tꞌutkagi.
Jange nupya xi ꞌbe̱skatho ma nthöhö tꞌumba nuꞌu̱ ꞌbu̱ xiñho, ma da ꞌraka ár hoga tsꞌu̱tꞌwi ar tsi Hmu Hesukristo hár ngötsꞌi ya pa. Hinge ho̱nse̱gi, ma da tꞌumbabi gatho nuꞌu̱ to̱ꞌmi da penga manꞌagi.
Ar Pablo xipase̱ ar Timoteo teme da ꞌyo̱tꞌe
Jar möte gi e ngutꞌa gi kꞌöskagi.
10 Ngetho ar ku Dema bi ma Ntesalonika, bi de̱nga ar ximha̱i bi zogase̱wa. Ar ku Kresente bi ma Galasia ne ar ku Tito bi ma Dalmasia.
11 Ho̱nse̱ di ꞌbu̱ꞌbewa ar ku Luka. Xki ehe ba tsipꞌu̱ ar ku Mörko, ngetho di honga hár ꞌbe̱fi Jö.
12 Ar ku Tikiko da pe̱hni bi mapꞌu̱ Efeso.
13 Xki ehe ba hönkatsꞌu̱pꞌu̱ ma pa̱tꞌi da tso Ntroa hár ngu ar ku Karpo. Gi hö ya tꞌofo, benga mꞌe̱tꞌo gi hö nuꞌu̱ xi tꞌotꞌa nximhni.
14 Ar Handro nöꞌö ar hwitꞌi xa xi ꞌyo̱tka ya tsꞌomꞌu̱i. Ar tsi Dada da koꞌspa ár ñöni nöꞌö xi ꞌyo̱tkagi.
15 Jange nuꞌge jamasunu̱ nꞌehe, xa xi umba ár mu̱i xi do̱xa nöꞌö di möñhu̱.
16 Nu ár mu̱di bi zonka ya tsꞌu̱tꞌwi, hinto bi ma̱xkagi, gatho bi hye̱gatho. Ar tsi Dada da pumbabiꞌu̱.
17 Ar tsi Hmu himbi hye̱gase̱gi, bi ꞌrakagi ar tsꞌe̱di bi tsa̱ da mömba ár mhö Jö, ne bi ꞌyo̱ gatho nuꞌu̱ hingya xodyo. Njapꞌu̱ bi po̱kagi himbi zagagi ya ꞌmuhu.
18 Ne di pödi da po̱kagi ar tsi Dada. Hinda hye̱gi da ꞌyo̱tka ya tsꞌomfeni benga ya jöꞌi, ne da kwatka ma te da zixka mhetsꞌi hár ndöꞌö. Geꞌö di ꞌñepabi da nsundabi gatho ya pa. Dá njapꞌu̱.
Ar Pablo edi ya gamfi ne a̱pa Jö da ma̱tsꞌi
19 Ze̱ngwagipꞌu̱ ar ku Priska ne ar ku Akila, ne gatho yá mëni ar ku Onesiforo.
20 Ar ku Erasto bi gohnu̱ Nkorinto, ha nu ar ku Trofimo da tso Nmileto ngetho mi hñeni.
21 Jar möte gi e ngutꞌa, yo gi to̱ꞌmi da zo̱ ya tse̱. Pe̱ñꞌa nze̱ngwa ar ku Eubulo, ar ku Pudente, ar ku Linu, ar ku Klaudia ne gatho nuya ku ꞌbu̱kwa.
22 Dá suꞌahu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, dá hwëkꞌahu̱ ár njöpi gi gathohu̱. Dá njapꞌu̱.