Yon
Taran Chớiq Alang Pe
Parnai Cato
Yon taran chớiq alang pe ndô sám 90 cumo vít Yê-su carnian. Án cơiq alang ticuoi sút tớq top tin, nốh Cai-ut. Án ayô Cai-ut la co Cai-ut bôn mít cannính ính tarchoi máh ticuoi tin. Án catớih Cai-ut cóq tituaiq te munáq ticuoi, nốh Diu-trep. Diu-trep la ticuoi táq arnáq lớiq ŏ alứng lớiq ráp pasôl máh ticuoi táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng. Ma Yon ayô Dê-matri, co Dê-matri táq piaiq máh arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng ính án táq.
1
Cư Yon, la ticuoi ieuq taran chớiq alang ndô cơiq alang yớu cư Cai-ut, án ndon artoi lư alứng cư. Cư sáng amoih lư mái.
Yớu ơi, cư báq cớu níc dyôn mái. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn cháq mái bôn bánh suanh ien ŏ níc muchứng arvai mái tưi. Tư em ai he tớq nga cư, ngki cư sáng bui lư co nha-án táq-ntêr a cư la mái táq tinớng tupứng ngê piaiq te Yê-su Crit. Alứng nha-án táq-ntêr mái táq pôq níc veng ngê piaiq te Yê-su Crit. Clưi te nốh cannŏ́h cư sáng bui la tớq cư sáng ngai táq-ntêr máh acái amon cư tớq top tin táq pôq níc veng ngê piaiq te Yê-su Crit.
Cai-ut Catóng Choi Yớu
Yớu ơi, mái táq tinớng tupứng lư ndóng mái choi máh em ai tớq top tin, ma hơn te ngki loi mái choi díh ticuoi ndon mái lớiq nai chom. Máh ticuoi ngki khoiq tông dyôn máh top tin tớq ntúq ndô chom mái amoih yớu. Alứng cư ính mái choi níc máh ticuoi tin ndon mot alang tớq vel mái, dyôn nha-án lớiq ớq amớh ndóng nha-án pôq cato parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng. Khán mái táq iki, mái táq dyôn Yang Arbang-pilŏ́ng sáng bui cannính. Máh ticuoi ngki pôq táq arnáq nhơ te nốh Yê-su Crit, ma lớiq bôn ráp tien práq amớh te ticuoi iyốh tin. Iki he ndon khoiq tin cóq tarchoi nha-án ndon pôq táq arnáq Yê-su. Khán he choi nha-án, he bôn phê tưi te arnáq nha-án pôq cato te ngê piaiq ngki.
Diu-trep Alứng Dê-matri
Cư khoiq taran dyơ chớiq alang nga top inha ndon tin. Ma Diu-trep lớiq cammáng parnai cư, co án asớr cháq bôm ính cơt sút tớq top inha. 10 Iki khán cư tớq nga inha, cư lớiq clớiq máh arnáq án táq. Án u he, alứng án táq arnáq saq cannŏ́h hơ. Án lớiq ráp chom máh em ai ndon pôq táq arnáq Yê-su. Alứng án lớiq dyôn inha ráp chom nha-án tưi. Khán bôn ticuoi te top inha ính choi nha-án ndon pôq táq arnáq Yê-su, ngki án chuih angốh ticuoi ngki te top tin.
11 Yớu ơi, mái êq soi callong saq, ma cóq mái soi callong ŏ. Án ndon táq arnáq ŏ, ngki tớq te Yang Arbang-pilŏ́ng. Ma án ndon táq arnáq saq, ngki lớiq chom Yang Arbang-pilŏ́ng.
12 Nhéq máh ticuoi táq-ntêr ŏ te Dê-matri. Alứng máh arnáq án táq la lư artoi alứng ngê piaiq. He táq-ntêr ŏ te án tưi, alứng inha chom parnai he táq-ntêr la piaiq lư.
Yon Ính Pôq Alang Nha-án
13 Cư yôl bôn a-ưi parnai loi ính tông inha, ma cư lớiq ính taran tớq chớiq. 14 Cư ngcong lớiq dưnh nnáng cư bôn pôq alang inha, alứng cư ính táq-ntêr alứng inha tarto mát.
15 Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn mái át bánh suanh ien ŏ níc. Máh yớu mái ndon át mui vel alứng cư, plốh cahanh mái tưi. Alứng cư ính cahanh tưi nhéq máh yớu he ndon át alứng mái nga tuki.