Yude
Taran Chớiq Alang
Parnai Cato
Yude taran chớiq alang ndô sám 70 tớq 80 cumo, tatun Yê-su carnian. Yude la a-em conh Yê-su alứng Yacơ. Án tông dyôn ticuoi tin chom, bôn ticuoi chóng ngin nha-án la ticuoi tin alứng ticuoi cato parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng, ma nha-án táq arnáq tanghang, calôih Yê-su Crit, alứng táq arnáq saq cannŏ́h. Iki máh ticuoi tin cóq chíl lieh máh ngê nha-án angốh ndon lớiq piaiq tớq tám uráq Yang Arbang-pilŏ́ng.
1
Cư Yude taran parnai alang ndô cơiq alang inha. Cư la ticuoi táq arnáq Yê-su Crit. Cư la a-em conh Yacơ. Cư taran parnai alang nga inha ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh dyôn cơt acái acon án. Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, amoih lư inha. Alứng Yê-su Crit kiaq me níc inha. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn inha bôn callong sruiq táq, callong ien ŏ, alứng callong amoih a-ưi lư loi.
Arnáq Tarsưq Ticuoi Ndon Cato Lớiq Piaiq
Máh yớu ndon cư amoih lư ơi! Cư khoiq parngíh te dưnh dyơ ính lư taran tông dyôn inha te ngê Yang Arbang-pilŏ́ng choi tamống he. Ma hoi-ndô cư parngíh ŏ hơn la cư taran catớih inha dyôn kiaq me a-ŏ parnai ŏ te Yê-su Crit ndon inha khoiq tin dyơ. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông máh ticuoi tin dyôn chom cứp callong nha-án cóq tin te ngê án. Máh callong ngki, Yang Arbang-pilŏ́ng dyôn mui chư sớng; vít ngki án lớiq dyôn nnáng. Co bôn ticuoi cato inha callong lớiq piaiq. Nha-án mot clôp át carchúc alứng inha, co ính talóh callong piaiq ndon he tin. Ma nha-án lớiq cammáng Yang Arbang-pilŏ́ng. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq choi mat he ndóng án táh luaih dyôn he. Ma nha-án cato lớiq crái te parnai ŏ ngki alứng nha-án táq arnáq tanghang, co nha-án parngíh Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq náp nnáng luaih nha-án. Alứng nha-án lớiq ráp Yê-su Crit Ưlla he, án ndon sút nhéq tưh ticuoi. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn ticuoi taran acớiq te nha-án te inớh, la Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq pupap nha-án.
Yude Acám Te Ticuoi Te Inớh
Tam inha khoiq chom dyơ te máh arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq táq te inớh, ma hoi-ndô cư ính tông dyôn inha ayư lieh te máh nốh ngki. Te inớh, Yang Arbang-pilŏ́ng choi tamống top Isa-ra-el. Án dông angốh nha-án te cruong Ê-yip-tô. Ma vít ngki, bôn máh ticuoi te top Isa-ra-el lớiq tin án. Iki án pupít nha-án. Cóq inha ayư tưi te máh tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng ndon ính bôn chức calưi te Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq anát dyôn nha-án, alứng nha-án ngốh te ntúq ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn nha-án át. Co iki Yang Arbang-pilŏ́ng chóq nha-án tớq sic lớiq nai taláh, alứng crál nha-án tớq ntúq ngiau tingôi ingái talloiq, la ingái Yang Arbang-pilŏ́ng sưq nha-án. Muchứng ngki tưi, cóq inha ayư te máh ticuoi tớq vel Sadôm, tớq vel Camô-rơ, alứng tớq máh vel paniar ngki hơ. Nha-án lớiq peh parnai Yang Arbang-pilŏ́ng muchứng tháng máh tarneng ngki. Ticuoi át tớq vel ngki táq arnáq saq lư. Nha-án tới campái cayieq ma bíq munơi, conh ính bôn tartuoq conh, cán ính bôn tartuoq cán. Co iki Yang Arbang-pilŏ́ng táq máh ticuoi ngki. Án apŏ́ng cachie alứng uih te pilŏ́ng chŏ́ng dyôn ngcat nhéq bar vel ngki. Án táq iki dŏq apáh dyôn ticuoi chom, urớh amớh loi án ính táq ada ticuoi luaih.
Máh ticuoi ndon mot talóh top he la táq muchứng ngki tưi. Nha-án arlưiq mưiq nha-án hôm Yang Arbang-pilŏ́ng apáh, ma máh callong lớiq lư amớh. Nha-án táq arnáq saq ada cháq nha-án bôm. Nha-án lớiq ính Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút nha-án, alứng nha-án pamat máh tarneng. Ma Mi-kêl la tarneng ndon ayông máh tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng, án lớiq dáh tông saq díh te yang Satán. Ndóng án tarpíh cumuiq Môi-se te yang Satán, án lớiq dáh tông mui callong lớiq ŏ amớh ada yang Satán. Ma án tông ada yang Satán idô: “Seq Yang Arbang-pilŏ́ng táp paclieq mái!” 10 Ma ticuoi ndon mot talóh báq u te máh nốh nha-án lớiq chom te Yang Arbang-pilŏ́ng alứng te tarneng. Ma nha-án chom nưm nốh tớq pang ndô sớng, arớq pannán chom. Dyơ máh nốh ngki táp talóh cháq nha-án. 11 Urớh Yang Arbang-pilŏ́ng ính táq dyôn nha-án tumúh toiq bap lư, co nha-án soi arớq Ca-in táq te inớh. Alứng nha-án táq arớq Balam táq te inớh tưi. Balam tardông top Isa-ra-el dyôn táh ngê Yang Arbang-pilŏ́ng, co án ham ntưn tớq pang ndô. Alứng nha-án táq arớq Cô-ra táq te inớh tưi. Cô-ra ính tarpíh sút, ma Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq dyôn án bôn. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq pupít Cô-ra alứng máh ticuoi ndon veng án. Alứng urớh, Yang Arbang-pilŏ́ng ính táq ticuoi ndon mot talóh top tin la muchứng ngki tưi. 12 Ticuoi ngki rum cha munơi alứng inha ndóng inha cha pêl bui dŏq artoi. Ma nha-án lớiq parngíh te ticuoi cannŏ́h. Nha-án la arớq búl côl át pưn dơq. Nha-án tarphíq inha co ính dông inha pôq tớq carna cuchet, arớq búl côl ngki táq dyôn tuoc ndon clúh án cơt picháh. Alứng nha-án la arớq tulúc. Ngai hôm tulúc, dyơ ngai parngíh tumán ính bo, ma lớiq bo. Alứng nha-án la arớq tôm along lớiq cơt culái, tam tớq nno along culái. Dyơ ngai rưc táh tôm ngki díh riaih. Iki along ngki arớq bar chư cuchet. Chư mui la án lớiq cơt culái. Chư bar la án tarbưc díh riaih. Máh ticuoi ndon mot talóh tớq top inha la arớq tôm along ngki tưi. 13 Máh ticuoi ngki la arớq lampóh dơq ving-cavang calchớq níc cơt apôh. Apôh ngki acám te arnáq saq nha-án táq. Alứng nha-án la arớq pantôr atức ntúq.* 1:13 Án tông iki co nha-án khoiq táh ngê Yang Arbang-pilŏ́ng, ma nha-án veng ngê cannŏ́h loi. Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq thuan dŏq ntúq dyôn nha-án át. Ntúq ngki ngiau níc, alứng nha-án lớiq nai bôn ngốh te ntúq ngki.
14-15 Bôn munáq te inớh nốh Ê-nóc. Ê-nóc la te tŏ́ng toiq Adam. Náp te pang Adam tupát pang loi, dyơ tớq pang Ê-nóc. Ê-nóc khoiq tông acớiq te ticuoi ngki idô: “Urớh Ưlla he tớq tarsưq nhéq tưh ticuoi, alứng bôn ức vêu tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng te pilŏ́ng tớq alứng án tưi. Tớq ingái ngki án sưq nhéq tưh ticuoi, alứng án táq tôt nha-án ndon lớiq cammáng, nha-án ndon táq arnáq saq, nha-án ndon lớiq dyám náp án, alứng nha-án ndon táq-ntêr parnai lớiq ŏ te án.”
16 Ticuoi ndon mot talóh tớq top tin, nha-án nhannha-nhannhóm. Nha-án lớiq nai bui te máh arnáq ticuoi cannŏ́h táq. Nha-án táq veng cannính nha-án bôm alứng asớr cháq. Alứng nha-án ayô ticuoi cannŏ́h co ính bôn lơi te ticuoi ngki.
Callong Patáp Dyôn Top Tin
17 Ma top mui chít la bar náq ndon cơt dyưng ati Yê-su Crit Ưlla he, nha-án khoiq tông acớiq te ticuoi ndon mot talóh top tin. Yớu ơi, cóq inha ayư máh parnai top mui chít la bar náq ngki khoiq tông. 18 Top nha-án tông idô: “Tumán tớq ingái talloiq, lư bôn ticuoi ayê tar-ac ngê Yang Arbang-pilŏ́ng. Nha-án táq veng callong lới te mít cannính nha-án bôm.”
19 Nha-án ndon mot talóh top tin, táq dyôn top tin cơt paryáh a-ưi top két. Nha-án veng cannính nha-án bôm, ma nha-án lớiq veng cannính Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng. 20 Yớu ơi! Inha êq táq arớq ticuoi ngki. Máh callong inha khoiq tin la lư ŏ, co callong ngki tớq te Yang Arbang-pilŏ́ng. Ma cóq inha suo níc carna dyôn mít cannính inha tin khám lư loi. Ndóng inha cớu, cóq inha cớu seq dyôn Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng choi inha chom cớu. 21 Co Yang Arbang-pilŏ́ng amoih lư inha, iki cóq inha táq pôq dyôn piaiq níc ndóng inha át pớn Yê-su Crit Ưlla he sruiq táq inha dyôn inha bôn tumống níc-níc.
22 Cóq inha bôn mít sruiq táq ada máh ticuoi tin ndon bôn mít cathơn-thơn te máh callong nha-án tin. 23 Bôn máh ticuoi ndon tumán ính táq arnáq luaih; nha-án la arớq ticuoi tumán arbúc tớq uih. Cóq inha lúq angốh nha-án te uih ngki. Alứng bôn máh ticuoi cannŏ́h loi khoiq táq a-ưi arnáq luaih. Cóq inha sáng sruiq táq nha-án, ma cóq inha me dyôn ŏ, dáh lơ inha loi táq luaih muchứng nha-án tưi.
Cớu Ayô Yang Arbang-pilŏ́ng
24 Yang Arbang-pilŏ́ng têq parléh kiaq inha dyôn inha lớiq dứm co tian arnáq luaih. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng têq táq dyôn inha tayứng clŏ́q chứng mát án ndon bôn chức ang-ưr lư tớq ingái án sưq nhéq tưh ticuoi. Ingái ngki lớiq bôn ngai têq tíq amớh inha. Iki inha sáng bui lư, co inha la tinớng ŏ chứng mát án. 25 Bôn nưm munáq Yang Arbang-pilŏ́ng táp têq choi tamống he, co nhơ te arnáq Yê-su Crit Ưlla he khoiq táq. Cóq he ayô níc Yang Arbang-pilŏ́ng, co án bôn chức ang-ưr lư, án cơt puo pưt lư, alứng án bôn chức pưt clưi nhéq te cannŏ́h. Nưm munáq án táp la sút pưt te tôm, pang hoi-ndô, alứng cứp pang urớh. Amen.

*1:13 1:13 Án tông iki co nha-án khoiq táh ngê Yang Arbang-pilŏ́ng, ma nha-án veng ngê cannŏ́h loi.