^
YAKOBU
Malamusiwu
Kujimira na luhala
Uhushu na Ulunda
Vitwatira vya kujerwa
Kushipikinira na kushijimira shisoweru sha Mlungu
Ukalipira kuusu ubagula
Njimira pota matendu ifaa ndiri
Kulukolamlima lulimi
Luhala lwalulawa kumpindi kwa Mlungu
Uganja kwa vitwatira vya pasipanu
Mabereziwu ga kumtoza muyagu
Mabereziwu ga kuwera na malingisu
Mabereziwu kwa walunda
Kumluwa Mlungu kwa njimiru