2
Jeju Crixtô pê me pahkritxwỳ
Me apê imã me ikra kĩnti atajê pyràac. Ampo na? He ca ikôt Jeju to amji mã meahimpej, na wa ite me amã ihkàhhôc ita ton, mãr ca me cahyt ne me kampa, ne nee me ampo kên ton to me apa nare. Nãmri quê ha me pahnõ te ihkên xà nõ tonna, quê ha Jeju pê catyt kam ipa catê ata taa to amji pytà, ne taa Hũm mã harẽ. Ne cumã amji jarẽn to:
— Jũm ata te ihkên ton xà ita jahpan xà na ihkên mã mẽn nare. Ampo na? He pê wa ramã pa amji toihkritxwỳ, ne hahpan xà na ty — hane. Jeju peaj to impej, na ri ihtỳj me pahto hane. Jeju tyc xà ata kôt ri Pahpãm ihtỳj pahte me pahkên ton itajê jicu, ne totojnõ ne to hapac kêt. Ne nee mã pahte me pahkên ton xà jahpan xà na pit mã Jeju tyc nare, ne pjê cunea kam, mehcunea te mehkên ton atajêcunea kritxwỳ na ri cute amji ton ne ihtyc.
Cu ha pahte me Pahpãm te me pamã harkwa jirên itajê kam catyt kam me pajapac na, cu ha pahtỳj me pamã pahte Pahpãm jahkre pej na me amji jahkre pej, neihkôt me papa xà impej na, me pamã amji jahkre pej. Nãmri quê ha jũm te amji jarẽn to:
— Wa ramã ite Pahpãm pupun pejtu, ne imã hahkre pej, na wa itỳj ihkôt ipa — hajỹr, ne nee por cutecumã harkwa jirên xà atajê kam hapac nare na, quê ha taa ramã apu amji to ihhêjto mõ, ne apu ahna amji caprỳ jarẽ. Ne quêt jũm te Pahpãm kam hapac pejti toipa ata mã ri caxwãm catiamã Pahpãm kĩn, ne ihtỳj cumã Pahpãm me cute ajpẽn kam ihhônco na amji jahkre pej. Nãmri quê ha jũm te amji jarẽn to:
— Wa Pahpãm me ajpẽn kam ihônco tu — hajỹr ata, quê ha harkwa to amji japackrea ne, ne ihtỳj Jeju pêPahpãm kra te amji kam hapac xàa kôt ipa na amji to ihtỳj tu ne. Ne ihtỳjcumã Pahpãm me ajpẽn kam ihhônco tu na amji jahkre pej.
Cu ha me pamã ajpẽn kĩnti to me papa to me prãm
Jowãw 13.34-35; 1 Jowãw 3.14-18
Imã me ijõ ikwỳ nõ kĩnti itajê, xà ajkĩ cormã wa Pahpãm te me amã harkwa jirên xà itajê na me amã ihhôc? Hãpà! He rỳ pêamã ramã pahte me ajpẽn kĩnti xà ita na cute me pamã harkwa jirên xà ata na me gũpar. Na wa ha Jeju te amji kam hapac xàa kôt hipêr me amã harẽn to intuw. Ne pahte me ajpẽn kĩn kam me pahtẽm xwỳjrea na, pê mam ramã Jeju amjimã me pahkĩn. Ne pom Jeju te amji mã me pahkĩn ata pê ihhêj rũm pyt krã cator pêê mã hàhcujro. Ita kôpit na, pahte me ajpẽn kĩn to me papa xàita pê ihhêj rũm ramã pyt jàpir tu jàhcujro. Na ri pahte ajpẽn kĩnti to me papa xà ita pê ihhêj rũm, nee me pahkam awcapàtkô nare.
Nãmri quê ha jũm amji jarẽn to:
— Pahpãm te ihhêj ne imã ite amji kam ijapac xà cujro, cwỳrjapê ri imã ampo pejcunea ton jahkre pej — hane, ne ma apu Jeju kam ajpẽn to mehkjêjê atajê nõ caca, ne nee me to impej nare na, quê ha ihhêj ne cormã awcapàtkô kam apu ipa ita na. 10 Ne por jũm mã Jeju kam cute ajpẽn toihkjê kĩnti, mã ihkĩn mea mã ipaata pê ihhêj rũm amcro jàhcujro kam ipa xà, cwỳrjapê quê ha nee catyt kam ipa jicu nare. 11 Ne por jũm mã ihkjê kĩn nare, mã ma apu ihcaca ata pê ri ihhêj rũm awcapàtkô jàmkrã kam mõr xà ata pyràac. Ne cupê ihhêj rũm mento tũam, ne nee hãn ne catyt kam Pahpãm te amji kam hapac xà kôt ipa nare.
Cu ha pjê kam amji kam me hapac xà kaj na me papa to me prãm
12-14 Ihhêj rũm me apê me ikra pyràac, na wa ite me amã ihhôc. Ampo na? He me amã Pahpãm pê me Apãm jahkre pej. Na ri ihkra pê Jeju tyc xà atakôt, cute me akên itajê to tojnõ ne hicu. Ne por ca ramã Jeju kôt ate me apato me amji kàhtu atajê mã, wa ite hanea ne ihhôc. Ampo na. Me amã, por pê ramã Pahpãm pjê ton xwỳjrea na jũm ipa ata jahkre pej. Ne pom ca curmãJeju kôt ate me apa kam me atẽm atajê mãhanea ne ite ihhôc. Ampo na? He ampeaj kam meatỳj, ne me acaxwãm pê ihtỳjPahpãm jarkwa amji to ajpa. Na ca ate amji kam me gapac xà impej to, ate mepahcurê xwỳn pê Xatanaj jirô pê me axãm, ne me tohjê.
15-16 Ne wa ha me amã pjê ita kam, Pahpãm curê xwỳn te amji kam hapac xà me ampo cuneahapôj itajê cawpa. Pom pjê kam ampo kên itajê nee côjkwa pĩn, Pahpãm pĩn hapôj nare, ne pjê ita pĩn ri hapôj. Ne por Pahpãm curê xwỳn catêjê atajê te amji kam hapac xà incrê itajê mã he.
Cute me Pahpãmmã ampo kĩn nare atajê xen.
Ne cute me cumã ampo kên xen atajê to, cute me amji cajpuawprãmte, ampeaj kam me cumã hàn.
Ne hanea ne quê ha ampo te mehcajpuaw ata pupu, ne me ahna prãm pyrentu.
Ne hanea ne me cumã hàhcukrêj jàhtôti atajê kôtihtỳj amji to me cati prãm to me ipa.
Atajê mã ri Pahpãm kĩn nare. Na ca ha nee me apêjũmjê atajê pyràc, ne amji mã ampo itajê na pit mã prãm to me apa nare. Ne Pahpãm ca quêt amehkĩn. Nãmri ca ha ate me amã ampo itajêpit kĩn na, quê ha nee me amã Pahpãm kĩn nare.
17 Ne mẽr ampo na mã wa me amã ampo itajê cawpa to hane? Nee mã ampo na nare. He quê ha jũ caxuw pjê te amji kam hapac xà itajê cunea me, Pahpãm curê xwỳn te ampoxen xà itajê cunea ihkên mã axà ne hamre tu. Ne por quêt me cumã Pahpãm kĩn, mã Pahpãm mã ampo kĩnti to pit mã amji kam me hapac tome ipa atajê, quê ha quêt me ahtwỳ, ne amji to me ipijapar rohnỳtti mã, Pahpãm cahê na.
Cu ha nee Crixtô curê xwỳnti hêj xi xà kam me pajapac to me prãm nare
1 Jowãw 4.1-6; 2 Jowãw 7-11
18 Me ikra, he ramã ampo cunea jamre xà na hàhtêp. Ne ramã ate me Jeju Crixtôcurê xwỳnti ata jarẽn par. Ne por jũm ata pê ihhêj ne põ rũm Jeju Crixtô teamji kam hapac xà kôt ipa catê, ne caxwãm pê aracri cupê Jeju curê xwỳn. Neramã Jeju curê xwỳn catêjê jàhtôa ne me hapôj, cwỳrjapê ri ramã me pamã ampo cunea jamre xà na hàhtêp to mõr na hahkre pej. 19 Ne pê mam me pahcurê xwỳn itajê pê me pahkwỳa, ne ihtỳj me pahcahê naipa. Ne hamre, ramã ma me papê cator, ne nee mã ampo na me papê cator nare. Pê pahte amji kam mepajapac xà kaj na amji kampa. Quê ha cama me cupê me pahkwỳ na mã, quê ha ita ri me pahcahê na ame ipa. Pê me papê me hapôj xà ata kôt me pahcunea te me cupê me pahkwỳ nare na me hahkre pej.
20 Pê Jeju Crixtô me amã Pahpãm Carõ Pejti gõ, pê ca ahna me amji capa, cwỳrjapê ri me acunea mã Pahpãm te amji kam hapac xà impejti, hêj xi nare ata jahkre pej. 21 Xà ajkĩ ate me Pahpãm te amji kam hapac xà impejti jahkre pej nare na mã, wa ite ahna me amã ihhôc? Hãpà. He ramã me ate, cute amji kamhapac xà impejti kam ihhêj xi nare na, ate me hahkre pej.
22 Wa ha me amã mehhêj xi catêjê jarẽ. Quê ha jũm te me amã hũjarẽn to:
— He nee Jeju pê, por pê Pahpãm me pamã pahpytàr catê na Crixtô to awjahkre ata nare — hajỹr na, ca ha mehhêj xi na me hahkre pej pyrentu. Ne ihtỳj Jeju meHũm pê Pahpãm to mehhêj to me ipa, ne ma ame curê. Cwỳrjapê ri jũm ata pê Crixtô curê xwỳnti. 23 Ne por jũm Jeju pê Pahpãm cãmter ita to ihhêj xi ata, hanea ne ihtỳj Pahpãm pê Hũm to ihhêj xi, ne ma apu curê. Ne quêt jũm te ihcãmter na amji caxàrata te ramã hanea ne Hũm na amji caxàr.
24 Pê ca Pahpãm wỳr me apkjê, ne me kampa atakam, pê ca me Pahpãm teamji kam hapac xà cunea jahkre pej. Ne ate mehahkre pej atajêa kôt, ca ha catyt kam me apa kam me toacrà. Ita na ca ha ihcãmter me Hũm kam me ajpẽn hônco ita na, ne me atĩr rohnỳtti mã, Pahpãm cahê na. 25 Hõ, ampo ita to pê ihcãmter me pamã awjahkre.
26 Ne pom ame amã ihhêj xi prãm to me ipa itajêna, wa ite me amã ihhôc. 27 Ne ramã Crixtô te me amã Carõ Pejti jõr. Mã me akam Carõ Pejti itakam, ca ha nee me jũm te me amã ampo to hahkre xà atana me prãm nare. Ampo na? Carõ Pejti ata ri ihtỳj me amã Pahpãm te amji kam hapac xà cunea tohahkre to ipa. Ne cute ampoto hahkre xà atajê nee mã ihhêj xi nare, ne quêt ampeaj kam ri. Cwỳrjapê ca ha Carõ Pejti te me amã ampo to hahkre xà atajê na kam megapac to impeaj ne, ne ma ihkôt me hakop. Ne Crixtô me ajpẽn kam me ahônco kam me to acrà.
28 Ỹhỹ, imã me ikra kĩnti itajê. Quê ha ihtỳj jũ caxuw me pajõPahhiti pê Jeju Crixtô hacpỹ ne me pahwỳr amji jaxà. Cwỳrjapê ca ha Crixtô me ajpẽn kam me ahônco kam me to acrà ita na. Mãr ca nee kam ame apahàm, ne ame amji mã hũpa nare, ne atỳj cuna mã me xa.
29 Ne ramã me amã Crixtô pê Pahpãm kra te catyt kam ampo pej pit ton to ipa na hahkre pej. Na cu ha pahte catyt kam ampo pej pit ton to me papa na, cu ha hanea ne me papê Pahpãm kra na ramã me pamã amji jahkre pej.