TIMOT WỲR
Hapu Na Pawrô Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, pê Pawrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ Timot mã, pom cu me hõ kàhhôc pijakrut cahyt itajê kujate. Na pê hapu na hõ kàhhôc ita japrỳ pê Timot Wỳr, Hapu Na Pawrô Jõ Kàhhôc (2 Timot).
Ne Timot pê intuw, ne ajco Pawrô kôt apu ipa. Jirô pê mã pêPawrô Epet jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ mehkrĩ atajê to ihhimpej catê na Timot xãm. Ne Pawrô Roman jõ krĩ kam me hacjên xà kam ihkrĩ, ne ramãcute mehcuran na hàhtêp na, cumã amji jahkre pej. Ne pom cu hapu na me hõ kàhhôc cahyt ita kam, pê PawrôTimot mã cute Pahpãm cwỳrjapê mehcuranxà ata cupa nare na, amji jarẽ. Ne hanea ne cute cumã, jũ caxuw jũmjê te me cupê Jeju na mehkwỳ na cumã amji jarẽn, ne ajteare mã cute me amji kam hapac xà atajê cawpa.
1
Pê Pawrô Timot mã amji jarẽ
1-2 Ikra Timot, ipê Pawrô, wa ha hipêr amã ihhôc. Ca ikôt Jeju kôt apa ita kam, wa ato amji kra, ne imã akĩnti. Pê Pahpãm JejuCrixtô mã iprar catê na ito. Na wa ipê cumã iprar catê. Ne pê imã harkwa ta, na wa pjê cunea kam, mehcunea mã icakôc ne me cumã awjarẽ. He cu ha Jeju na meamji hônco tu, quê ha me pamã pahte amji kam me pajapac xà tuw pejti atajê gõ. Imã Pahpãm pême pajõ Inxũ me, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtôte me ato impejti na, me ato prãm. Ne cute me acaprĩ na, imã me ato prãm, ne amãacaxwãm pê, cute acaxwỳn kam acarĩcti impejti jõr to ipa na, me ato prãm.
Pê Pawrô amji caxuw Timot japackre
Me Hàpên Xà 16.1-2
Wa Pahpãm mã apu ijàpên to ipa, ne cute ampo cunea na ito ihhimpej atajê cunea wa ton to ipa, me quêtjê cuxà, ne nee amji pêihhimpej xà nõ to ijapac kêt, ne ihcaca nare. Ne wa hãn ne amcro me, caxwa kam Pahpãm mã icakôc, ne nee amji pê ato ijapac kêt nare Timot, ne itỳj cumã acajrẽn, ne cumã apyrên ijakryti na amji jarẽn to ipa. Ne me papicapôn xà ata kam, wa cormã acwỳr ata na ato amji japackre. Na wa hipêr apupun prãm, ite apyrên amji jakryti prãmte. Na wa itỳj ate Jeju to amji mã ahimpej to apa na, ato amji japackre to ipa to hanea, pom quê atocatyjre pê Rojtikwỳj, me anã pê Ewnixêkwỳj Jeju to amji mãmehhimpej he. Na pê wa akrã na ijũ xi, ne acajrẽn ne apê Pahpãm mã gàpên catê na, cumã agõ. Pê Pahpãm amã Carõ Pejti carôt gõ, ate nee amji mã ampo cupa nare xà na. Ne akam carôt ita to amji japackrea ne. Quê ha Pahpãm me pamã Carõ Pejti gõ, cu ha nee ame amji mã pahto me papa nare. Ne quêt ampocrê itajê na quê ha me pahtehcajpa he. Quêha carôat kôt ame papa na, me pahtehcajpa. Ne me pahcunea te ajpẽn kĩnti na, me pahtehcajpa, ne hanea ne pahte me ampo kên to amji kam pajapac tête, me amji jiprõn na, me pahtehcajpa.
Pê Pawrô mã Timot te ihkôat amji ton na to prãm
1 Timot 4.6-16; Tito 2.1-8
Cwỳrjapê ca ha nee me cumã me pajõ Pahhiti to gũjarẽn na apahàm nare. Ne hanea ne, nee Jeju cwỳrjapê cute me ijaxàr ita na, apu ikamapahàm nare. Ne quêt icahê na gũjarẽn pejti xà itajê na, ca amji pupun xà kêanre to apa. He ramã me Pahpãm te ita caxuw amã carôt jõr. Ne pê me pahkên pê me pahto hapôj, ne me pahto amji kwỳa. Xà pê cu ajkĩ me ampo pejti to na mã, pê me pahto hane? Hãpà. Pê cute amji kam hapac xà to hajỹr prãmte, pê me pahto impejti ita to hane. Ne pê mam, rỳ pêa mã, Pahpãm pjê ton xwỳjrea na amji jarẽn to:
— Wa ha me kritxwỳ na me cumã ikra Jeju kujate, quê hamehtyc jahpan xà na ty. Wa hahõmpu ne ihkôt me to impejti ne, quê ha nee jũ caxuw ihkên cati mã mencjêj nare — hane. 10 Ne pê amji jarẽn xà ata na, me pamã me pahtyc jahpan xà na, Jeju tyc xà wỳr ihkujate. Pê ty, ne hacpỹa mã ihtĩr. Cwỳrjapê quê ha Jeju to amji mãmehhimpej to me ipa atajê me ty, ne me cupê hũràac, ne hacpỹa mã mehtĩr rohnỳtti mã. Hõhõ, me pajũjarẽn xà impejti itajêa, cu ha me cumã harẽn to me papa.
11 Ne Pahpãm pê icapi, ite ijũjarẽn xà impejti itajê jarẽn, ne Jeju na mehkwỳ mã to hahkre prãmte, pê icapi ne ikujate. 12 Cwỳrjapê wa ampo itajêa na amji pupun xà kêanre to amji pupu. Ne nee apu ipahàm nare, ne nee apu amji mã pa nare. Ampo na? Pahpãm pêimã ijàpên xà ita gõ, ne cute imã ijamãr xà caxuw carôt tỳjti jõr. Ne quê ha hàpên xà ita ijamãr itaa na, quê ha ahnaahacpỹ ne Jeju amji jaxà, hõ amcro ata na.
13 Ne pom ampeaj kam ite amã ampo to hahkre itajê, ca ha amji mã hahkre pej, ne mecumã to hahkre to apa. Ne ihkôat amji ton to apa xà caxuw, wa ite amã to hahkre partu, he ampeaj kam ri quêt ite amã ampo to hahkre xà toihimpej atajê. Ne Jeju to caha amji mã me ahimpej na amji to ihtỳaj to apa kamto acrà tu ne. Ne ca ha hanea ne Jeju na mehkwỳ kwỳ me, kam ajpẽn kĩnti to me ahônco tu ne. 14 Ca ha atỳj amjimã me ite amã ampo pejti to hahkre xà itajê cunea nõrto me apa na, quê ha acaxwãm pê Pahpãm Carõ Pejti ate ton xà ata na atehcajpa.
Pê Pawrô Timot mã Onetipo pejti na harẽ
2 Timot 4.16-18
15 Ne ramã ate Axij jõ pjê kam mehcunea te me ijicu, ne ma ame icaca name ijahkre pej, mã hanea ne Pijer me Hermojẽn te ijicu. 16 Imã Pahpãm te Onetipome, mehkra to impejti na me to prãm, ne cute me caprĩna imã me to prãm. Ampo na? Ramã cute imã ijakry catia jõr, ne nee cute me ijaxàr ita jũ na amehpahàm nare. 17 Ne Roman jõ krĩ mã cator, pê ma apu ijapên to mõ, ne ina cator. 18 Ne amã Epet jõ krĩ kam cute itehcajpar catia na hahkre pej. Ne imã Pahpãm te, Jeju to amji jaxàr xà kam, cute Onetipo caprĩ na to prãm.