4
Timot te mehcunea mã Pahpãm jarkwa jarẽn xà
Coroxo 4.5-6
Ỹhỹ Timot, wa ha gapackre ne Pahpãm me, Jeju Crixtôkam mare mã amã ijarkwa ta. Pom Jeju te mehcukij ne me ajpẽn pê me to ipicokjêr xà jõ amcro kam, quê ha amji na mehtyc to cuprõ, ne mehtĩr to cuprõ, ne cute ahpỹanre na, cute ame amji kam hapac xà ton atajê kôt, mehcukijxà caxuw. Mã Jeju te ahna me hahkre pej atajê na, quê hamehcukij. Ne cute mehcukij jirô pê, quê ha amji to pjê cunea jõ Pahhiti. Cwỳrjapê wa ha amã ijarkwa ta, ca ha mehcunea mã Pahpãm jarkwa to acakôc to apa kam apec xà nare kam, kam xuwcaca nare kam, me cumã to acakôc toapa. Ne hanea ne apec xà kam, xuwcaca kam, me cumã Pahpãm jarkwa to acakôc to apa. Negũjarẽn xà ita na me cumã awjahkrea ne, ne ma mehkên tête mehcahpêrkàr to apa. Ne me cumã ampo itajê to hahkre na, amji mã me to gàhtàtti toapa, ne ma ajpẽn kam me hakryti na me cumã gũjahkre to apa. Nãmri quê ha cormã me hũmre jũpar nare atajê jõ amcro kam ahtwỳ, quê ha nee me gũjarẽn pejtipê ampeaj kam atajê kam me hapac nare. Neamjia kôt cute amji mã me amji kam hapac xà kĩnti atajê kôt, quê ha ame ipa. Ne amji mã, cute me ampo to hahkre catêjê jàhtôa ne me to cuprõ. Ne me cumã:
— Ite amji mã me ampo parna prãmti atajê to, ca ha me imã hahkre — hane. Ne pom me hũmre itajê, quê ha me Pahpãm jarkwa pejti kam me hapac jicu, ne ajte menquêtjê jũjarẽn hêj xi xà kam, quê ha quêt me hapac to me ipa.
Ne ca Timot, ca ha itajê cunea pê amji to guphê to apa, ne ma ahna amji jamãr peaj ne. Ne ate amji pupun xà kên itajê mã awcanãa ne, ne cama amji to apê Pahpãm wỳr me to ipipkjêr catê na, amji toimpeaj ne. Pom apê Pahpãm mã me gàpên catêjê nõ ita? Na ca ha cumã gàpên xà itajê cunea to impeaj to apa.
Pê wa mam Pahpãm mã ramã amji gõ, ne cumã amji to awjahkre, ite cumã ijàpên itaa kam ityc xà jõ amcro mã hahêr, na pê wa cumã amji toawjahkre. Ne ramã ipê pjêkrãn to mõ, ite amji to ijũjahkre xà ata wỳr. He wa ramã ite ampo kên itajê cunea me amji cujtên to kênre nare. Ne hanea ne ijàhcukren kênre nare, ne wa hanea ne ite amji mã iteJeju to amji mã ihimpej xà ita juwahi to kênre nare. Ne pom ijàpên xà itajê jahpan xà na, ramã Pahpãm cahê na imã ijàmcwỳr xà impejti ata nõ. Ne mehcukij ne me to ipicokjêr xà jõ amcro kam, quê ha Pahhitipê krã kreti te catyt kam me pahcukij catê ata, quê ha imã ijàmcwỳr xà ita gõ. Ne ijàmcwỳr xà ita pê ihhêj rũm pjê kam pahhi krãhkà. Quê ha Pahpãm ikrã na ihkrãhkà ata pupu ne imã:
— Ate amji kam gapac xà cunea na apeaj to apej — hane. Hõhõ, quê ha Pahpãm ito hane, ne nee wa ha ahte hajỹr nare, ne por Jeju jikaj kam, mecumã amji kĩan kam mehikaj to ipa atajê, quê ha me hanea ne icuxà ame amcwa.
Pê Pawrô Timot mã amji jarẽ
Na ca ha atỳj ajpên iwỳr atẽm pyrentu ne ipupu, nãmri wa ahte ikrĩ. 10 Pê Tema amji mã pjê ita te amji kam hapac xà kĩn, ne incryc imã hikra ne ma tẽ, Texarõn jõ krĩ wỳr. Mã Crexẽn ma Carati jõ pjê wỳr hàpên xà wỳr tẽ, ne hanea ne Tito ma Tarmati jõ pjê wỳr hàpên xà wỳr tẽ. 11-12 Ne pê wa ma Epet jõ krĩ wỳr Tiquicô kujate. Mã Ruc pyxit peaj ne icahê na ihkrĩ. Ca ha tẽ ne Macô japrô ne ajpên to tẽ, nãmri taa mãquê ha ihtỳj ijàpên xà ita na itehcajpa. 13 Ne ajpên me amõr xà wỳr, ajpên me imã ite Trôwat jõ krĩ kam, Carpojũrkwa kam, ikàhti juwahi ata pỳ, ne hanea ne ajpên imã ihkàhhôc kwỳ jàhhuc atajê incwa, ne nee ca ha, por wa cormã kam ihhôc to prãm ata to me gapac kêt nare.
14-15 Ne ma amji na me wakỳti to hàpên catê japrỳ te Arexãnre ata to me guphêa ne. Nãmri pahte amji kam me pajapac xà ita na, ampeaj kam cama me pahkam hàprê, na pê ramã ito kên crire nare. Ne imã cute ito kên jahpan xà na, Pahpãm te cumã hàmjõr na to prãm.
16 Ne pê Roman catêjê jõ pahhiti icukij prãmte, amji cuna mã ixãm, pê wa ahte me cuna mã xa, ite amji na ijaprãr prãmte. Pê ajte me pahkwỳ itajê cunea me ire, ne ma ipê amehcahkũm. Ne pom cute me itohajỹr xà ita na, quê nee ijahpan xà na jũ caxuw Pahpãmjũ mã me ton nare. 17 Pê Pahpãm icahê na xa, ne ma imã carôt gõ, pê wa carôat kôt mehcahkrit atajê mã Jeju jarẽn pejti itajê cunea jarẽn toxa, ne pea ite amji to ityc xà jahpan. 18 Ne quêt me Pahpãm pê Pahhiti te hajỹr romã mã, quê ha ampo itajê cunea pê ipytà, ne ma côjkwa wỳr ijaprô, wa ha curia ihhimpej xà atakrac ri ikrĩ. Ỹhỹ, cu ha hõtpê Pahpãm mã me pajũjarẽn to hajỹr to me papa he:
— Hirã pê, mehcunea jirôa pê acati — hane. Quê ha mehcunea me pahkampa, ne me harkwa to:
— Ampeaj kam! — hane.
Pê Pawrô me, mehkwỳ Timot mã me amji jarẽ
19 Ne Prixirakwỳj mã ijarẽ, Aquira mea mã, ne hanea ne Onetipo me, mehkramea mã, me cumã ijarẽ. 20 Ne Eraxô mat ri Corinti jõ krĩ kam hàhhuc, ne ite amji jakàn pê Tropimo juwahi, Krĩtêpti kam, pê hà incwỳrjapê pê wa huwahi. 21 Ajpên me amji jahkre, ne pahhàjê pỳm xwỳjrea na iwỳr me acator to me hahkre. Ne hanea ne me pahkjêjê kwỳ itajê te ri me amã amji jarẽnkujahêc he: Ewpuro me, Prutẽn me, Rino me, Cawtikwỳj me, mehkwỳ cahhur itajê cunea te me amã amji jarẽn kujahêc. 22 Na wa ijõtpê ite Pahpãm mã me acajrẽn to hajỹr he:
— Me ijõ Inxũ, ca ha Timot mã acarôt gõ, quê nee apu acarôt ita kam amji na ampo cãmjĩ nare. Ne Timot na mehkwỳ cunea to impeaj ne — hajỹr. Hamre.