Jeju Jarkwa Na
MEMPRAR CATÊJÊ JÀPÊN XÀ
Jarẽn Xà
Ỹhỹ, pê Ruc jũm japrỳ pê Tejopir ita wỳr ihkàhhôc ita kujate. Ne cupê Pawrô pê Jejujarkwa na memprar catêjê nõ ata kôt me ipa catê. Ne jũ kam ipa to hàhtôti atajê kam, ihtỳj ajco ihkôt ipa. Ne hõ kàhhôc ita kam, hacpỹa mã côjkwa wỳr Jeju jàpir na harẽ. Ne hanea ne Jeju na mehkwỳ wỳr Pahpãm Carõ Pejti wrỳc, ne cute me cumã amji jõr, ne ma me to ipicamẽn to mõr na harẽn. Ne haneane Petrô me Pawrô te pjê cunea kam Juta catêjê me, mehcahkrit pê Juta catêjê nare mã, Jeju pê me pahpytàr catê na to hũjarẽn na harẽn. Ne hõ kàhhôc japrỳ pê Jeju Jarkwa Na Memprar Catêjê Jàpên Xà Jõ Kàhhôc (Me Hàpên Xà).
1
Pê Ruc me cumã amji jarẽ
Ruc 1.1-4; 24.36-49
Ỹhỹ, Tejopir, ipê Ruc, ne pa wa ha amã ihhôc. Ne wa ramã ite mam amã ijõ kàhhôc ita kujahêc. Pom pê Jeju ampo to, ne me cumã to hahkre itajê na wa ite ihhôc, ne amã ihkujahêc. Ne pê mam Jeju cato pjê ita kam, ne ajco hàpênxà ton to ipa, pê ma Pahpãm côjkwa wỳr to api, nawa ite amã ahna ihhôc, ne amã ihkujahêc. Ne hàpir xàxwỳjrea na cute ihkôt me ipa catêjê mãn, PahpãmCarõ Pejti jarkwa kôt, mãr quê harkwa na cumã memprar catêjêna me ipa. Ne pê Jeju ihtyc jirô pê hacpỹa mã ihtĩr, ne ihtĩar na cute mehcunea mã amji to ipipẽ to amcro to cwarẽnta. Mã ihkôt me ipa catêjê te me hõmpun, ne Pahpãm himpej xà ata to me cumã ihcakôc. Ne amcro ata na, hacpỹa mã Jeju tĩr jirô pê mã, ihkôt me ipa catêjê me, mehkrĩ ne ame apà. Mã cute me cumãn to:
— Ita ri, Krĩpinkrên kam me ahtwỳ, ne ita ri Inxũ Cati te me amã ampo to hũjahkre, wa ite me amãharẽn atajê jikaj, mãr quê me amã cugõ, quê ame ato ihtỳj. Ne hõtpê Jowãw te cô kam me acumrãr, ne quê ha me ana ahtũm nare, quê ha Pahpãm amji Carõ Pejti carôt kam me acumrã. Ne me amã carôt gõ, ca ha Carõ Pejti carôt kam me atỳjti ne — hajỹr.
Mã ihkôt me ipa catêjê te cormã ahna mecuprõn tu ne mehcukij, ne me cumã:
— Xà ita kam, quê ha Pahpãm pjê ita kam, Juta catêjê to ihhimpej kam tẽ? — hane.
Mã Jeju me cumã:
— Nee ate me hahkre pej xà nare. Ne Inxũ Cati mã ricutea amji mã amcro hyr xà ata jahkre pej. Ne quê ha Pahpãm me amã Carõ Pejti carôt gõ, caha me acwa ne me to apa, quê ha taa me ato ihhimpej, ne me ato atỳjti ne. Ne ita caxuw ca hame apê ijarẽn catêjê. Na ca ha ita caxuw Krĩpinkrên me, Juta jõ pjê me, Krĩrĩtpej jõ pjê me, pjê cuneakam amũ pjê jũwry catia kam me ijarẽn to meapa — hane.
Ne pê Jeju ita jarẽn jirô pê mã me kam mare mã macôjkwa wỳr hàpir to mõ. Mã hamre, ahcakrã te cutor, mã nee hipêr cute me hõmpun nare. 10 Ne cama me xa ne Jejujàpir xà na, côjkwa wỳr, kàj mã me ahna ahcakrã pupu. Mã ihprõt pê me hũmre pijakrut ne mehkà jakati kam me xa, me cahê na, ne cute me cumã harkwa to:
11 — Hĩpôjajo jõ pjê catêjê, ampo na mã ca me acuhhê necôjkwa wỳr ame rĩt? Por Jeju ame acahê na mõ ata, macôjkwa wỳr tẽ, ne quê ha ihtỳj jũ caxuw amji jaxà, nehàpir xà ita na, quê ha amji jaxà ne wrỳ — hajỹr.
Cute me Matij capi xà
Ruc 24.52-53
12 Mã ma Jeju jarkwa na memprar catêjê te Pĩxô jõ kẽn pĩn hacpỹa mã hũ napire mã, Krĩpinkrên xa ata wỳr, me amji jaxàr. 13-19 Ne krĩ kam me cator, ne ma kỳj pê me hàhhuc xà ata wỳr memõ, ne cute me cuprõn ne kam me hàhhuc. Curi Petrô me, Jowãw me, Tijac me, Antre me, Pirip me, Tome me, Partômew me, Matew me, Tijac pê Arpew kra me, Ximãw mã hõ pjê kĩnti ita me, Juta pê Tijac kra me, Jeju menxi me, mehkjêjê me, pyjê kwỳ me cuteme cuprõn. Ne curia mehkrĩ, ne hõtpê Pahpãm mãmehcakôc. Ne pê Juta Carijot xwỳ, Jeju pro jahpan xà na ihpore py ata to pjê japrô. Ne pjê ita kampê ihpỳm, ne apu amji kẽhkẽ, ne ihcahti na hĩn apu hapôj, ne ty. Pê Krĩpinkrên kam, mehkrĩ atajê cunea me ita pa, ne me hahkre pej. Cwỳrjapê pê me pjê itamã haprỳ to, Purcaprô jõ pjê. Ne me ahna amcro jàhtô nare, mã Jeju na mehkwỳ jàhtô na cute me xẽj ne ihkôt cute winti ne me cuprõn. Mã Petrô xãm ne cute me cumã harkwa to:
— Me ikjêjê, wa ha me amã Juta xwỳ atajarẽ. Juta ata pê amji kôt jũmjê to mõ, cute meJeju pro, ne mehcuran prãmte. Ne pê cupê me pahkwỳnõ, ne ihtỳj ajco me pahcape na mepajàpên xà ita to apê.
20 — Pê Tawi xwỳ rỳ pêa mã Pahpãm Carõ Pejti jarkwa kôt Juta na ihhôc, pê Pahpãm ramãita to amji kampa. Ampo na? He ita na pê cumã to prãm. Pê cute to prãm xà ata na ihkên mã axà, ne ty. Pê Tawi xwỳ Juta na ihhôc to hane he:
 
“Quê ha hũrkwa jicu, quê ha nee jũm kam ihkrĩ nare” hane.
 
Ne ihhô nõ kam hanea ne ahna ihhôc tohane he:
“Quê ha ihtỳj jũm haxà kam axà, nehàpên xà ita to apê” hane.
 
21-22 Cwỳrjapê cu ha me jũm xũmre capi, quê jũm axà, ne haxà kam hacpỹa mã Jeju tĩr na harẽn to ipa. Pê cu me pahnõ cumã kaat kamJowãw te cô kam mehcumrãr na hõmpu, mã ahnaa ihtyc, ne hacpỹa mã hàpir na me pahnõ te hõmpun ata, cu ha me capi, quêJeju mã imprar catê na axà — hane.
23 Mã cute me hũmre pijakrut mã me cator, itajaprỳ te Joje Parxap, ne haprỳ krut te Catytkam, ne hanea ne ihnõ ita japrỳ te Matij. 24-25 Mã cute me ahna Pahpãm mã mehcakôc, ne me cumã:
— Me ijõ Inxũ Cati, ca ha ca me imã me icaca xà cunea pupu. Ne me imã to hahkre, me ipijakrut itajê nõ ca ha amji mã capi, ne to me imã hahkre, quê jũm me ikôt apê, ne jũm akra jarkwa na imprar catêna ipa. Nãmri Juta te ampo kêanre ton, ne me gàpên xà ita pê ihpỳm, ne ihtyc, ne ma ihkrĩ xà kêanre ata wỳr tẽ — hajỹr. 26 Ita jirô pê mã ri, cute amji to me hỹr, ne cute meipijakrut itajê nõ capi. Ne hamre, mehkwỳ te me hũmre nõ ita pyxit neme capi, ata japrỳ te Matij, mã cute Juta xwỳ jaxà kam Jeju jarkwa na cumã memprar catêjê mã me haxàr.