13
Pê Parnap me Xawrô hàpên kam me tẽ
Me Hàpên Xà 9.15-16; Roman 1.1
Ỹhỹ, Antijoc jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ kam, hõtpêPahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê me, me cumãampo to hahkre catêjê te xĩc atajê japrỳ te hajỹr he: Parnap me, Ximãw japrỳ krut te Tycre me, Rutikwỳj pê Xirencatêjê nõ ata me, Manem, por pê me hõ pahhi Heroticape na amji to ajpa ata me, Xawrô. Atajê pê ri me cumãampo to hahkre catêjê. Mã amcro nõ na, Pahpãm pê Pahhiti to ame amji kampa, ne ame cumã ihcakôc xà caxuw ame ajcri, ne nee amehàpàn nare. Mã PahpãmCarõ Pejti te me cumã:
— Me imã Parnap me Xawrô ta. Ampo na? Wa ramã ite me hàpên xà nõcaxuw amji mã me capi — hajỹr.
Mã cormã me ipijacri xà ata kam, cute Pahpãm mã meParnap me Xawrô na mehcakôc, jirô pê mã ri cute me ahna hũ xir, nemehcajrẽn jirô pê, ma cute mehkujahêc.
Pê Xawrô me Parnap Xipre jõ pjê kam ame mõ
Me Hàpên Xà 8.9-24
Mã Pahpãm Carõ Pejti te Parnap me Xawrô kujahêc, mã ma Xeruxij jõ krĩ wỳr me tẽ, ne curia ri cute me pàr kre pro, ne ma me tẽ, Xipre jõ pjê pê cô jipôc ri pjê ata wỳr, ne me cator. Ne krĩ japrỳ te Côjarô jõ krĩ mã me cator, ne cute Pahpãmjarkwa to mehcakôc kam mehtẽm, Juta catêjê te cuprõnxà kam. Pê hanea ne Jowãw Macô apu mehkôt mõ, cutemehtehcajpar, ne me Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti incràn prãmte.
Ne ma cô jipôc ri pjê ata wỳr me irêr, ne haneane ma krĩ japrỳ te Papo ata mã me cator. Mã Papo jõ krĩ ata kam hũmre jũxy xi japrỳ te Parjeju ata ihkrĩ. Ne Crec jarkwa na caj ata japrỳ pê Erima. Ne cupêJuta catêjê nõa ne ihkêanre, ne ajco ihkrĩ ne mehcunea mã ihhêj. Pê ajco me cumã ihhêj to:
— Ipê me amã Pahpãm jarkwa to icakôc catê — hane. Ne cupê pjê ata jõ pahhi jõ ikwỳ nõ. Mã pjê jõpahhi ata japrỳ te Xerjô, ne cupê hũmre krã kreti. Ne cute Parnap me Xawrô na hàhwỳr, cute Pahpãm jarkwana hũpar prãmte.
Mã hũxy xi ata ma apu Jejujarkwa na memprar catêjê caca. Ne ihtỳj cumã pahhi ata te Jeju jarẽn xà ata caca na to prãm. Mãr quê nee pjê jõ pahhi ata to amji me ihhimpej nare. Pê Xawrô japrỳ nõ pê Pawrô, ne kam Pahpãm Carõ Pejti te hipu tu, mã cute Erima ata pupun tỳjti, 10 ne cumã:
— Apê me pahcurê xwỳn pê Xatanaj kra. Ne apê ampopejti to kên catê, ne akêan to akên, ne ampeaj kam ahêj xi. Ampo na? Apê ampo pejti kẽhkẽn catê, na ca gõtpê Pahpãm caca xà impejti to kên to apa. 11 Na quê ha ita caxuw ato hy. Ca ha ato tũmpyrentu, ne ato tũm ita na jũ mã ana amcro, ca ha cormã hipêr pytpupu — hane. Mã hũxy xi ita te amji cajpẽr pyrentu, mãramã into kam awcapàtkô to mõ, mã cute amji jacjên kamihtẽm, ne ame hapê hàpên to mõ, jũm te hũhkra naipyr ne apu to mõr prãmte.
12 Mã pjê jõ pahhi te ita pupun, ne ihtỳj ampeaj kamcaxwãm catia mã Pahpãm jarkwa par, ne amji mã to ihhimpej. Ne amji mã ipikrar, ne jỹ ne amji mã:
— Ampeaj kam Jeju jũjarẽn xà pihho ne impejti pit, na wa ha itỳj ita caxuw Jeju to amji mã ihimpej — hane.
Pê Pawrô Pixitij jõ pjê kam apu mõ
Me Hàpên Xà 15.38
13 Mã Pawrô me, me mõr catêjê me, pàr kre mã mehàr, ne ma Papo pĩn, krĩ nõjaprỳ te Pjêjôti ita me, Panpir jõ pjê wỳr me tẽ, ne me cator. Mã Jowãw Macô te mehhyr ne ma hacpỹ mã amjijaxàr, Krĩpinkrên wỳr. 14 Mã ma ihtỳj mehtẽm kam cute me to incrà tu, Pjêjôti jõ krĩ pĩn, ne ma Antijoc jõ krĩ wỳr, Pixitij jõ pjê wỳr mecator. Ne jũ mã amcro mã, mehkôt xà pê xap jõ amcro na, ma Juta catêjê te cuprõn xà wỳr me mõ, ne me hàr, ne me hỹr. 15 Mã mam jũm ita te menquêtti Mojxe jõ kàhhôccahyt, ne ihkôt cute me Pahpãm jarkwa na mehcakôc catêjêjõ kàhhôc cahyt. Jirô pê mã ri, cute me cuprõn xàjõ pahhi kwỳ te me hũjarẽn na me mẽn, ne me cumã:
— Hã, me ikwỳ, xà hõtpê me amã ampo pejti jarẽn xà? Gapacta ne me imã harẽ, wa me awpa ne me ijakry — hajỹr.
Pê Pawrô ame cumã Jeju jarẽ
16 Mã Pawrô xãm ne cute hũhkra to mehcuhhêc, neihcakôc kam to ihtẽm ne me cumã:
— Ỹhỹ, me apê Ixaher catêjê pê Juta catêjê me, me apê mehcahkrit atajê me, pjê nõ rũm me acator atajê me, me amã Pahpãm kĩn catêjê atajê, me ikampa. 17 Ỹhỹ, pê Pahpãm amji mã me papê Ixaher catêjêcapi. Ne hanea ne amji mã me panquêtjê me, me pampupxwỳjêcapi, ne me to ipicamẽn to mõ. Pê Ejit jõ pjê kammehkrĩ, pê me to ipicamẽn to mõ catia to cati. Jirô pê mã pê ihtỳj Pahpãm carôat kôtEjit jõ pjê pĩn me to cuto. Ne ma me to mõ, pjê impejtijaprỳ te Cana jõ pjê ata wỳr. Pê nee pry kôt me Pahpãm par nare, ne ame to kên. 18 Pê Pahpãm põti kam hamreare ata kam me cumã hũcanãr to caku to cwarẽnta. 19 Jirô pê mã pê Pahpãm Canãn jõ pjê kam krĩxàre te xet atajê to acto, ne me hipej tu. Hamre, pê me panquêtjê mã pjê ata jahkre. Ne cute me cumã hahkre jirô pê mã ri me ahna caku te cwatxẽnta ne ihkôt xĩncwẽnta mã cormã cute me cumã hõr.
20 — Pê Pahpãm ajco me cumã me to ihhimpejcatêjê pyxwỳr to mõ, ne ahnaaXamer pê mam Pahpãmjarkwa to ihcakôc catê ata jõ amcro kam to ahtwỳ. 21 Pê me hõ pahhi cati na me Pahpãm wỳ. PêPahpãm Xawrô xwỳ pê Quiti kra, pê Pẽnjamĩ tàmxwỳ tàmxwỳ nõ to me cumã me hõ pahhi cati na hãm, pê ihhimpej to caku to cwarẽnta. 22 Jirô pê mã pê Xawrô nee Pahpãmpar kam to incrà nare, cwỳrjapê pê pahhi tête me camẽ, ne haxà kam Tawi xãm, mehõ pahhi cati na. Pê ampeaj kam Pahpãm mã Tawi kĩn. Na pê ramã harẽn to hane he: “Ỹhỹ, Tawi pê Jexê kra ata, ito pit mã amji kam hapac to ipa. Ne ite ampo na prãm atajê to pit mã hàpên to ipa” hane.
23 — Pê rỳ pêa mã ramã Pahpãm jũm te me pahkên pê me pahpytàr catê ata to awjahkre. Ne Jejupê Tawi tàmxwỳ tàmxwỳ nõa ata to pê me pamã awjahkre. 24 Ne pê Jeju cator xwỳjrea na mamJowãw cato. Ne ame hapackre to mõ. Ne Juta catêjêmã harẽ, ne me cumã: “Me akên itajê jicu. Ne me apejto pit mã me amji kampa, wa ha cô kam meacumrã” hane. 25 Ne ramã cute hàpên xà jipêj xàa kam, pê me cumã harẽn to hane he: “Ỹhỹ, me ipupu, he nee ipê jũm to cute me hũjahkre ata nare. Quê ha cormã ikôt hapu na jũm ata cato. Necupê me pahkên pê me pahpytàr catê, ne impeaj to impej. Ne taa mã ri quêt ijirôa pê cati. Ne cumã amji jahkre pej catia to cati. Neijirôa pê cumã hahkre pej catia to cati, ne ihkĩnte icrire, ne ikêanre. Na ri hàpên xà impejti itajê kam ipahàm pit” hane.
26 — Ne me papê Aprãw tàmxwỳ tàmxwỳ me, me cupê mehcahkrit te ihtỳj catyt kam Pahpãm kôt me ipa atajê mã ri, hanea ne harkwa hyr xà ita. Ne Pahpãm te me pahwỳr harkwa kujahêc, mãr cu me kampa ne me pahcuneame pahkên pê me pahcato. 27 Ne Krĩpinkrên kam ame ipa atajê me, mecupê pahhi catêjê me, me cupê Jeju pê me pahkênpê me pahpytàr catê na hahkre kêatre. Ne hõtpê hãn neme ikôt xà jõ amcro kam me cuprõ, ne mehkrĩ nemehkàhhôc cahyt. Ne pê Pahpãm jarkwa na mehcakôc catêjêramã Jeju na mehhôc. Cakrô, mã me cahyt catêjê atajê pê impar pej jahkre kêatre, ne me cupê Jeju pêPahpãm kra na hahkre kêatre. Mã Jeju curan xà jõ amcro kam, mam ihkàhhôc te to hũjarẽn xà atajêa na cute me ton. 28 Pê nee Jeju ihkên xà nõ ton nare. Pê ahnaa mepro ne pahhi Pirat mã me cugõ. Ne pê hũ na ame amji to prãm, na pê ame kam incryc. Ne cute mehcuran prãmte me ahna me Pirat wỳ. 29 Ne cute me Jeju curan ita na, pê Pahpãm jarkwa namehcakôc catêjê rỳ pêa mã ramã mehhôc. Mã ihcuran xàjirô pê cute mehtyc caxàr, pĩ pê, ne ma hĩ to me mõ. Ne cute kẽn kre caxwãm pê me hir. 30 Mã Pahpãm te hacpỹa mã hipêr Jeju to ihtĩr. 31 Mã Jeju kôt me ipacatêjê Hĩpôjajo jõ pjê rũm, ihkôt Krĩpinkrên wỳrme mõ atajê wỳr hapôj jàhtôa, amcro jàhtôa kam. Mã cute me hõmpun atajê ri ihtỳj ameharẽn to me ipa.
32 — Jirô pê mã wa ite me amãijũjarẽn xà pejti ita jarẽn prãmte, ita caxuw ita ri ame ipa. 33 Pê rỳ pêa mã Pahpãm ramã me panquêtjêmã, hacpỹa mã cute Jeju to ihtĩr to ihcakôc. Na ri cormã cute me pamã ita ton. Na pê Tawi xwỳ Pahpãm jarkwa kôt ihhôc, pêPahpãm Jeju mã hane he, ne cumã:
 
“Ỹhỹ, apê ikraa to ikra” hane.
 
34 — Pê Ixaj xwỳ hanea ne Pahpãm jarkwa na, Jeju jĩ cormã ihcacu nare kam, hacpỹa mã to ihtĩr xà naharẽ, ne harẽn to:
 
“Wa ha itỳj acũmpej, ne amã ampopej cunea gõ.
Pom pê wa Tawi mã to awjahkre atajê, wa ha amã cugõ” hane.
 
35 — Na pê Tawi xwỳ hanea ne Jeju na Pahpãm mã harkwa to hane he:
 
“Jũ wỳr ca ha amã hàpên catê impejti to tojnõ, quêha ty ne hĩ ihcacu” hane.
 
36 — Mã hõ amcro ata na Tawi tePahpãm te ahna mẽn xà ata cunea ton. Ne pê ty, pêmenquêtjê capea na me harêt, pê hĩ ihcacu. 37 Ne pê Jeju ajtea mã. Ampo na? Pê Pahpãmhipêr to ihtĩr, na pê hĩ nee ihcacu nare. Ne ihkĩnte Tawi jĩ pê ihtỳj ihcacu.
38-39 — Ne ita caxuw ca ha me ipar peaj ne. He Jejua pê ri me pahkên pê me pahpytàr catê. Ne por pê me panquêtti Mojxe me pamã incacaxà kujate ata, hõtpê impej. Ne jũ wỳr quê Pahpãm te me pahkên ton jicu na to. Ne cu ha me pahnõ me pahkên mã hikra, ne Jeju wỳr apkjê, ne to amji mã me pahhimpej, quê ha ihtỳj quêt me pahte to kên ata to tojnõ ne hicu. 40 Ne me amji mã hamãa ne, ne me awpa, côt mã ihhêaj to jũ caxuw me akam ampo kên catia cato, nãmri pê ramãPahpãm jarkwa na mehcakôc catêjê ita na mehhôc, pêmehhôc to hane he:
 
41 “Hã, me hàwxũn xi catêjê atajê me, por caPahpãm jarkwa to ame acakôc kêanre atajê, ca ha atỳj jũ caxuw me amjimã ajkra ne me ahi.
Ampo na?
He wa ha apu gõ amcro kam ampo pej catia ne to ata, quê ha jũm cati na me amã harẽ, ca ha nee mempar ne amji mã me to hajỹr nare.
Na ca ha atỳj me ahi” — hane.
 
Ne cute me cumã hũjarẽn jicu.
Pe me hàhtôa ne Pawrô jarkwa kôt Pahpãm wỳr me apkjê
42 Ne ma Pawrô me Parnap me cator, cuprõn xà pê, mã cute me cumãn, quê hacpỹa ne me mõ, xap nõ na, ne hipêr me hũjarẽn xà atajêa to me awjarẽ. 43 Ne cute me cuprõn jirô pê, Juta catêjê jàhtôa me, hanea ne mehcahkrit catêjê te amji to me Juta catêjê, ne ma cute mePawrô me Parnap pynãr. Mã Pawrô me Parnap me cumã ihcakôc, ne cute amji to mehtỳj na me cumã awjahkre, quê Pahpãm jarkwa kôtkam me to incrà.
44 Ne xap na, krĩ kôt mehcunea te me cuprõn, cute me Pahpãm jarkwa par prãmte. 45 Mã Juta catêjê atajê kwỳ te me hàhtôa pupun, ne Pawrô na mehkwỳ jũ na ame amji to prãm. Mã Pawrô jarkwa ata na cutemehcakôc kam mehtẽm, ne me hũn kam mehtẽm.
46 Mã Pawrô me Parnap te me cumã ihcakôc to tỳaj kam, me cumã hũjarẽn to:
— Quêt me ca, pê mam Pahpãm meapê Juta catêjê mã harkwa ta. Ca ajte ma apumehcaca, ne ahêj ne ma ame Pahpãm te meakên pê me ato hapôj na mehcaca. Ne ahêj ne ma ame Pahpãm te amji kamhapac xà intuw pejti ita caca. Na wa ha ita caxuw me gicu, ne mehcahkrit atajê mã, wa ha awjarẽ. Pê Pahpãm me imã harkwa hyr to:
 
47 “Wa ate me mehcahkrit atajê mã, pjê cunea kam gàhcujro xà na, ite me apyxwỳr.
Mãr quê mehcunea ipê mehkên pê me hũtàr catê na me ijahkre pej” — hane.
 
48 Mã mehcahkrit atajê te me itapar, ne ame hakry ne me amji mã Pahpãm jarkwa cupa, ne me amji mã:
— Ampeaj kam Pahpãm jũjarẽn xà impej — hajỹr. Ne cuteamji to me Jeju na mehkwỳ. Pê me Pahpãm cute amji mã me to ihhimpej xà caxuw amji mã me capi atajê cunea te meamji kam hapac xà intuw mã me hàr.
49 Mã Pahhiti pê Jeju jarkwa pjê ata cunea kam ihcahkũm. 50 Mã Juta catêjê cormã Pawrô kwỳ jũ na amekam mencryc, cwỳrjapê ri cute me krĩ jõ pahhi catêjê me, pyjê cati mã Pahpãm kĩn atajê rẽc. Mã hanea neJuta catêjê kôat pyjê atajê ma ame Pawrô meParnap curê. Ne ma cute mehkujahêc, pjê nõ wỳr. 51 Mã Pawrô me Parnap te mehpar tête pro jacrô capĩr, cute me hõmpun prãmte. Ampo na? Nee cute mempar nare na ri, ne me cumã:
— Hã, gapacta ne me hane, ne ca ihnõ na me, ca ha gõtpê amcro nõ na, jũ caxuw me akên mã axà ne mehõmpu, wa ha nee meatehcajpar nare. Ampo na? Ramã ite me amã harẽn — hane. Ne ma krĩ japrỳ te Ampokrekà jõ krĩ ata wỳr me mõ. 52 Mã ampeaj kam Jeju na mehkwỳ jakry, mã Pahpãm Carõ Pejti te me cumã me carôt to hipu tu.