Hacpỹa Mã Me Hõ Pjê Wỳr CUTE ME AMJI JAXÀR XÀ
Ỹhỹ, pê Juta catêjê ajmãr mehcunea me hõ pjê pê me to cutor tu, ne curia Papirõnjõ pjê kam mehkrĩ. Pê mehcahhur mencrêre ne me hõ pjê pê mam Canãn jõ pjê pê Ixaher jõpjê me, Juta jõ pjê kam mehkrĩ, ne jũ mã me, ne me hamre, ne me acto.
Pê pjê ata kam mehkrĩ itajê ihtỳj mehkrĩ, ne me ipicamẽn to me mõ. Pê Papirõn jõ pjê kam krĩxàre catêjê ajco me hõpahpãm cahàc krekà itajê kôt pit mã ame amji kampa. Pê Juta catêjêma ame pahpãm cahàc krekà itajê kôt me amji kam hapac caca. Pê mam pahpãm cahàc krekà kôt me amji kampa, jahpan xà na mehkên mã me axà, ata to rima me amji japackre, ne ita caxuw quêt côjkwa kam Pahpãm tĩar rohnỳtti mã ata to me amji mã mehhimpej to me ipa.
Ne me ahna caku te xetẽnta jirô pê mã ri, hacpỹa mã Papirõn jõ pjê pĩn mehõ pjê pê Canãn wỳr mehkwỳ te amji jaxàr. Ne Extra me Nemij pê me to ihhimpej catêjê, ne me cupê me cumã Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê. Ne me hỹrmã me cator, ne cute hacpỹa mã me Pahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwa xãm, ne hanea ne hacpỹa mã Krĩpinkrên tête me kwỳc to intuw. Necute ihcunea na me hõ kàhhôc kam mehhôc, na ri cute me ihkàhhôc ata mãhaprỳ to, Extra Jõ Kàhhôc (Extra), me Nemij Jõ Kàhhôc (Nemij).
Ne caku atajê kam hanea ne mehkwỳa kwỳ te hacpỹ ne me amji jaxàr, ne Krĩpinkrên to mentuw. Mã Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê incrê itajê pê Agew, me Xacarij me, Maraquij itajê ihtỳj me hàpên xà na me cumã apô. Ne hanea ne catyt kamPahpãm kôt ame ipa na me cumã apô. Ne me hõ kàhhôc japrỳ te Agew Jõ Kàhhôc (Agew) me, Xacarij Jõ Kàhhôc (Xacarij) me, Maraquij Jõ Kàhhôc (Maraquij). Ne ita caxuw Extra jũjarẽn na, hõ kàhhôc kwỳ mã he.
1
Pê Pahpãm hacpỹa mã me hõ pjê pê Canãn wỳr, Juta catêjê kujate
Extra 1–2
Pê me ahna caku xetẽnta jirô pê mã ri ramã mam itajê mehwej partu, ne ramãmehtyc to mõ ne mencrêre. Ne por pê Juta jõ pjê meKrĩpinkrên pĩn mentuwre na me tocato atajê ri cormã ame ipa, ne hanea ne ramã amehwej. Ne mehtàmxwỳ rihõtpê ampeaj kam me hàhtô.
Mã ramã Pahpãm mã Juta catêjê caprĩ, mã cute Papirõn jõ pjê kam hipêr pahhi tuw japrỳ te Xiro ata mã, cuteamji kam hapac xà nõ ita ton. Mã hanea ne cumã Juta catêjê caprĩ, mãcute me hõ pahhi catêjê to cuprõn, ne mehcukij, ne me cumã:
— Xà ca ajkĩ atỳj jũmjê hacpỹa mã me gõ pjê pê Juta jõ pjêwỳr me amji jaxàr to prãm? Quê ihhêaj to me akwỳ mãhacpỹa mã me amji jaxàr to prãm na, quê ha hapacta ne me amji jaxà, ne hacpỹa mã me gõ krĩ pê Krĩpinkrên ata to mentuw, ne mam cati mã hacpỹa mãkam me Pahpãm mã hũrkwa nõ xãm — hajỹr.
Mã Juta catêjê jõ pahhikwỳ te cumã:
— Ỹhỹ, pahhi Xiro, me ijàhtôa wa meamji jaxàr prãm — hajỹr. Pê caku atakam me hàhtôa ne Papirõn jõ pjê pĩn me amji jaxà, me hõ pjê wỳr, ne me krĩ xãm, ne kam mehkrĩ.