17
Mehkên cunea jicu kôt harẽn xà
1-2 Ne Jeju te hipêr ihkôt me ipa catêjê mã:
— Ỹhỹ, ampeaj kam quê ha hõtpê mehkwỳ, Pahpãmcuna mã mehkên xà kêanre to. Ne pỳj me xi, por cute me cumã mehkên to hahkre, ne me cumã to mehhimpej atajê, quê ha ame amrãa to ame amrã. Ampo na? He quê ha Pahpãm, por cute jũmjê kryjremã mehkêanre to hahkre atajê, quê ha Pahpãm mehkên mã me cumẽ. Ne mehkên mã me hàr xà ata ri ihkêanre. Quê rỳ mã mehkên kêanre ata xwỳjrea na memput na kẽn pytĩa nõ mã hê, ne côxwa tua kam ahna me cumẽ, quê cô me hipej. Co he, me guphê! Quê ha atõ ampo to ato kên, ca ha intête cumã. Quê ha ihkên ita jicu, ca ha cute ato kên ata to tojnõ, ne nee to amji japackre nare. Quê ha atõ, amcro pyxit kam, ato kên to xet, ne awỳr pra ne amã: “Waha ite ato kên ita jicu. Ne nee hipêr ato hajỹr nare. Ikam acryc nare” hane. Ca ha atỳj cute ato kên ita to tojnõ, ne nee to amji japackre nare — hane.
Cu ha pahtỳj Jeju to amji mã me pahhimpej to prãm
Mã ihkôt me ipa catêjê te ita na me Jeju kam hapac, cwỳrjapê ri cute ahna me hàhwỳr to:
— Ỹhỹ, me ijõ Pahhi. Wa me hirôa pê amji mã me atoihimpej na me itehcajpa — hajỹr.
Mã me cumã:
— Ca nee cormã ito amji mã me ahimpej nare. Kepê ca ito amji mã me ahimpej kryjre to hanea, pom quê ampo hy kryjre ita he, ne atỳjampo pĩ pàr catia xa ita mã garkwa ta, necumã: “Garê mea mã amji capa, ne ma côxwa kam amji kre” hane. Quê ha pĩ pàr ita ihtỳj me akampa, ne me akam hapac to kênre nare, ne ma côxwa kam amji kre — hane.
Cama me cumã hàpên catê jàpên jarẽn xà
Ne hipêr me cumã:
— Quê jũm cama me anõ mã hàpên catê na ipa, ne amã pur kam apê, ne amãcarà cahàcre hôhti jamã, ne pyt xàr xàa wỳr pur pĩn amji jaxà, ca ha ajkĩ cumã: “Hamre, ate gàpên xà jicu ita kam gapacta ne gàpànxà na jỹ ne apà” hane? Jũ wỳr ca ha cumã hane. Ca ha ajteare mã cumã garkwa to: “Hamre, ita caxuw ca ha akà pro xà to amjipro, ne imã ijõ nõ to, ne imã agõ, waha apà ne ikõ, jirô pê mã ca ha gapacta ne apà” hane. Nare ca ha ajkĩ amã hàpên catê ata mã: “Caate ipar pejti, ne ateitehcajpar to catia, cwỳrjapê ri apyrên ijakry” hane? Jũ wỳr ca ha cumã garkwa to hane.
10 — Mẽr hõhõ, he me apê hàpên catê nõ ata pyràac. Na ca ha ate me, pom ite ampo cunea na me amẽn itajêton na, ca ha me amji jarẽnto hane he: “Me ipê meamã me ijàpên catêjê kêanre, wa me ite, por ampo na ate me imẽn ata to pit mã me ijàpên, ne neegarkwa jirô pê, amjia kôt hipêr me ijàpên nare” — hane. Hõ, Jeju te ihkôt me ipa catêjê mã to hahkre to hajỹr.
Pê Jeju mehkà xêt te tej caprã
11 Pê ma Jeju Krĩpinkrên wỳr mõ, ne Krĩrĩtpejme Hĩpôjajo jõ pjê te ajpẽn mã ahhyr cajpuw mõ. 12 Ne ramã krĩ jacot mã hàr xàa kam, pêmehkà xêt catêjê me tej nehỹrmã me pra. Ne ampỳa mã me ahtwỳ ne me xa. 13 Ne ame caràr, ne mecaràar kam me Jeju na hàhwỳr to:
— Pahhi pê Jeju! Me icaprĩa ne! — hane.
14 Mã Jeju te me hõmpun, ne me cumã:
— Amũ me pra, ne Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê wỳr me axà, quê me gaxàjre ata jakàn pê ameapupu, ne ame akôpĩr to impej, ne ame gakrô — hajỹr. Mã me hỹrmã memprar kwỳa kam, mã ramã mehcunea impej to mõ.
15 Mã mehkà xêtti atajê nõ te ramã caprãr na amji cajpẽr, ne amji kà pupun, ne Jeju wỳr amji jaxàr pyrentu, ne kỳj cati pêa mã caprãr pyrên hakryti na, côjkwa kam Pahpãm to hàmnãn to mõ. Ne jũm ata pê nee Juta catêjê nõ nare, ne cupê Krĩrĩtpej jõpjê catêjê nõ. 16 Ne Jeju wỳr cator, ne cuna mã hõ pôrpo ne nõ, ne cumã:
— Ỹhỹ, ikrã tũm ampeaj kam apej, ne ateicaprãr xà ita pyrên ampeaj kam ijakry — hane.
17 Mã Jeju te ihcukij ne cumã:
— Pỳhàpà, jõ ri mã me akwỳ cahhur? Xà nee ite me acunea caprãr narena mã apyxit peaj te amji jaxàr? Jõ ri mã me akwỳ kwỳ te me nowi atajê? 18 Ampo na mã apê mehcahkrit pê nee Juta catêjê nõ nare ita te pit mã amji jaxàr, ne Pahpãmmã hũrên gakry na amji jarẽn to mõ? 19 To xa ne mõ. Ca ito amji mã ahimpej, cwỳrjapêri ramã acaprãr pejtu — hajỹr, mã ma tẽ.
Pahpãm te pjê to ihhimpej kôt harẽn xà
20 Mã amcro nõ na Parixêw catêjê nõ te Jeju cukij, ne cumã:
— Jũ caxuw mõrmõ quê ha Pahpãm pjêcunea to ihhimpej kam tẽ? — hajỹr. Mã Jeju cumã:
— Quê ha ihtỳj Pahpãm cato, cute pjê ita to ihhimpej xà caxuw. He jũ wỳr ca ha ampo pupu, ne ihkôt amcro nõ na cator xà atajahkre pej. 21 Quê ha ihprõt pê cato. Cwỳrjapê jũ wỳr quê ha jũm amã harẽn to: “Hõmpu he, pjê ita to ri Pahpãm himpej xà” hane. Nare, quê ha amã: “Hõmpu he, ihmat ri pjê ata to quê ha ihhimpej” hane. He ramã Pahpãm te me acaxwãm pê, meanõ mã, cute amji kam hapac xà to ihhimpej — hane.
Jeju te amji jaxàr xà kôt harẽn xà
22 Mã cute mehkôt me ipa catêjê mã:
— Quê ha jũ caxuw ipê me Ahàkà jõamcro kam ahtwỳ, ca ha amcro atajê pupunprãm cakrô, nee hõmpun nare. 23 Quê ha mehkwỳ me amã: “Ita ri ca Pahpãm pupu he” nare quê ha me amã: “Ihmut ri ca hõmpu he” hajỹr cakrô, quê ha nee cator xà hajỹr nare. Cwỳrjapê ca ha nee me harkwa kôt apu hapên to apa nare. 24 Quê ha ipê me Ahàkà jõ amcro ihprõt pê cato. Quê ha me icator xà pê ihhêj rũm pahhàjê cuxê pyràac. Pom pahhàjê cuxê ne côjkwa cunea cujroita na, quê ha icator xà hane. 25 Ne icator xà ita wỳr, quê ha xa me amji pupunxà kêanre to me amji pupu, ne ame icurê.
26 — Ne por pê me panquêtti Nowe xwỳ jõ amcroajco hapôj ata na, quê ha me ijõ amcro hane. 27 Ne por ihtỳj ajco mehcunea me apà ne me ikõ to me ipa. Ne nee amji na me ampo cãmjĩ nare kam, mehũmre me pyjê ajco me hikwa tuw to mõr ata kam, pê ahnaaNowe xwỳ te pàr kreti mã hàr jõ amcro kam ahtwỳ. Ne me hàr jirô pê, pê cô cati cato, ne mehkwỳ jipej tu.
28 — Ne menquêtti Ro xwỳ jõ amcro ata kam pê me hanea. Ne nee amji na me ampo cãmjĩ nare kam mehcunea ajcome apà, ne ajco me ikõ, ne ajco ame ampo jũhkàr to me ipa, ne ajco ihpore to ampo na me hàhpan to me ipa, ne ajco pur kam ame ampo hy kre to me ipa, neajco amji mã me ikre pyxwỳr to me ipa. 29 Ata jõ amcro kam, pê Ro xwỳ Krĩhpôc jõ krĩ pê cato, pê ihprõt pê kẽn te cuhy côjkwa pĩn ihpỳm, ne krĩ me, mehkwỳ cunea to caxàr tu.
30 — Hõ, quê ha me Ahàkà cator xà jõ amcroa kam ahtwỳ, quê ha hanea. 31 Ne amcro ata kam, ca ha me anõ ikre jõ mã ahtyc mãapu mõ, ne ma atẽm pyrentu, ne nee ampo pyr prãmte gũrkwa mã axàr nare. Ne me anõ pur kam apu apê, ne nee hacpỹ ne gũrkwa wỳr atẽm nare. 32 Co he, Ro xwỳ prõ tehacpỹ mã Krĩhpôc jõ krĩ wỳr ihtẽm prãm, cwỳrjapê ri ihtyc, na ca meto amji japackre. Na ca ha nee me hajỹr nare! 33 Quê ha jũm apu ihtĩr prãm, ne ihtỳj amji to acto. Ne jũm te amji to ipictor prãm ata, quê ha Pahpãm cahê na ihtĩr rohnỳtti mã.
34 — Ne caxwa ata kam, quê ha me hũmre ajkrut ne menõ, me hikwa xà kam, quê hapyxit ne me haprô, quê ha pyxit ne ahtwỳ. 35 Quê ha me cahãj me ajkrut ne ame arỳjhy twỳ, quê ha me pyxit ne me haprô, quê ha pyxit ne ahtwỳ. 36 Ne me hũmre ajkrut ne pur kam ame apê, quê ha me pyxit ne me haprô, quê ha pyxit ne ahtwỳ — hane.
37 Mã ihkôt me ipa catêjê te mehcukij, ne me cumã:
— Jeju, jõ ri quê ha ita hane? — hajỹr. Mã Jeju me cumã:
— He me apê xônti pyràc, ne nee cormã ne ate me hahkre pej xà nare cakrô, quê ha jũ ri cumã ampo ty, quê ha ihtỳj ahna cuprõ — hane.