18
Mehcukij catê te cahãj tehcajpar prãm nare jarẽn xà
Quê hãn ne hõtpê Pahpãmmã mehcakôc, ne nee quê jũ caxuw intête meamji hi kwĩn nare, prãmte ri Jeju te me cumã hũjarẽn xà ita jarẽn. Hõ, cute harẽn to hajỹr he:
— Ỹhỹ, pê hũmre nõ ata pêmehcukij catê, ne cupê me hõ pahhi. Ne nee ajco amji mã Pahpãm cupa, ne harkwa kôt ipa nare. Ne hanea ne nee cumã jũm cupa nare, ne krĩ nõ ita kam ihkrĩ. Pê hanea ne krĩ ata kam jũm cahãj pêimpjên ty ata ihkrĩ. Ne ahte ajco apu ipa. Ne ajco mehcukij catê wỳr pra ne cumã: “Itehcajpa, ne icurê xwỳn ata na ahcukij, ne cumã garkwata, quê hacpỹa ne imã ampo pê itekjêa atajê gõ” hane.
— Pê amcro jàhtôa kam ma mehcukij catê ita apucahãj ita tehcajpar caca. Pê ajco mãnea mã cahãj ata amji caxuw ihcukij to ipa. Mã jũ ita caxuw cute amji mã: “He nee imãPahpãm cupa nare, ne nee imã jũm cupa nare cakrô, wa ha itỳj cahãj ita tehcajpa. Ampo na? Cahãj ita cama apu icahpêrkàr to ipa, cwỳrjapê wa ha ahcukij nehũtà. Nãmri wa ha ite to hajỹr nare na, quê ha ihtỳj ito hamre” — hajỹr.
Ne Jeju ihkôt me ipa catêjê mã:
— He mehcukij catê kêanre ita jarẽn kam me gapac to impeaj ne. He Pahpãm pê nee mehcukij catê kêanre ata pyràc nare. Ne quêt ihtỳj mehkwỳ, caxwa me, amcro kam amjitehcajpar xà caxuw ame cumã caràr to me ipa atajê tehcajpa ne me hũtà. Xà quê ha ajkĩ cute mehtehcajparxà ita wỳr apu ihkên? Quê nare! Ampeaj kam wa me amã awjarẽ, Pahpãm quê ha ihtỳj mehkwỳa pytà, ne mehtehcajpa, mehcukij ne me to ipicokjêr xà jõ amcro kam, ne hũjarêan kam to.
— Ne quê hapijamã pjê kam jũm ipê me Ahàkà cator xà ata jõ amcro kam, amji mã ito ihhimpej? — hane.
Me hũmre pijakrut Pahpãm mã mehcakôc jarẽn xà
Ne pê me hũmre kwỳ atajê mehkwỳ jirôa pê mempej na me amji to hane. Cwỳrjapê ri Jeju te me cumãhũjarẽn xà ita to hũjarẽn to hajỹr he:
10 — Ỹhỹ, me hũmre pijakrut ne ma Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr me tẽ, cumã mehcakôc prãmte. Ne ihnõ ata pê ri Parixêw catêjê nõ, ne ihnõ ita pê ri pjê jõ pahhi jarkwa kôt mehũhkra kam hàmcwỳr catê.
11 — Mã Parixêw catêjê nõ ita xa, ne hirãa pê Pahpãm mã ihcakôc, ne ampo pyrên hakry na cumã amji jarẽn to: “Ỹhỹ, me ijõ Inxũ, nee mã ipê ijàhkĩj xicatê nare, ne nee ipê me cumã ihêj xi catênare, ne nee wa apu, por me ikwỳ amji pê mehprõ caxun to ipa atajê cuxà me cupê mehprõ caxun to ipa nare, wa nee hajỹr nare. Nee mã ipê pjê jõ pahhi jarkwa na mehũhkra kam hàmcwỳr catê xa ata pyràc nare pyrên ijakry. 12 Wa ijõtpê ipijacri impejti to ipa, ne amcrote xet ita kam, amcro pijakrutita kam, wa nee ampo kur to ipa nare. Ne wa hanea ne ampo cunea to itekjê atajê, quê ha imã ihkrã tejwa ha ijõtpê to ajcrà, ne hãn ne pyxit ne gũrkwa mãhacjê. Cwỳrjapê ca ha ito impejti ne” hane. Hõ, cute Pahpãm mã ihcakôc xà to hajỹr.
13 — Mã me hũhkra kam hàmcwỳr catê ita ihpahàmte, ihkĩnte ampỳa mã xa, ne nee kàj mã, côjkwa wỳr, ihkuc to irĩt nare. Necama apu hitôhkre kam amji cahhy, cumã amji kĩn nõ xàhte, ne ma Pahpãm mã ihcakôc ne cumã: “Ijõ Inxũ, he ipê ikên ton catê, icaprĩa ne” — hane.
14 Mã Jeju me cumã:
— Ampeaj kam wa me amã awjarẽ. Pom hũmre te Pahpãm mã ihkêanre na amji jarẽn ita ri, cuna mã cumã impej, ne nee ihkên nare. Ne ma quêt impej pêa mã, cuteamji jaxàr ikre wỳr. Mã ihkĩnteParixêw catêjê nõ ata ri Pahpãm mãa ihkêanre, na ri nee impej nare.
— Ỹhỹ, quê ha jũm apu amji to cati prãm to ipa, quê ha ihtỳj Pahpãm toincri. Ne jũm amji to incrire prãm to ipa ata, quê ha ihtỳj Pahpãm to cati — hane.
Jeju me, me ahkrare
15 Mã krĩ ata kam mehkwỳ te me ahkrare kwỳjapỳn, ne ma Jeju wỳr me to pra, cute me ahnahũ nõr, ne Hũm mã mehcajrẽn prãmte. Mã ihkôt me ipacatêjê te ahna me hõmpun, ne ame kam mencryc, ne ma intête ame huwahi. 16 Mã quêt Jeju te amji wỳr me ahkrare nahàhwỳr, ne ihkôt me ipa catêjê mã harkwa to:
— Quêt taa me ahkrare itajê ajpên iwỳr me mõ, amehcahpêrkàrnare. Quê ha jũmjê itajê pê me ahkrare itajê pyràac, ne ihtỳj jũmjê itajê Pahpãm himpej xà mã me axà. 17 Ita to me amji japackrea ne, quê ha jũm Pahpãm himpej xà na amji caxàr to hanea, pom quê ahkrare te ahna me amji caxàr he, ita na quêha ihtỳj jũ caxuw Pahpãm krac ri me axà — hane.
Pê pahhi jakràjti nõ ata Jeju cukij
18 Mã Juta catêjê nõ pê pahhi cator, necute Jeju cukij, ne cumã:
— Me imã ampo to hahkre catê, pom quêt apejti ita, jũ mã wa ha ne ityc jirô pê me Pahpãm jõ krĩkam apu ipa to? — hajỹr.
19 Mã Jeju cumã:
— Ampo na mã ca apu ipej na ijarẽ? Ampo na? Neeme pahnõ impej nare. Me Pahpãm pyxit peaj ri ne impeaj to impej. 20 Pom ramã ate me Pahpãm jarkwa jahkre pej ita, pê me pamã harkwa to hane he: “Nee ame cupê mehprõ caxun nare, ne nee amehcuran nare, ne nee apugàhkĩj nare, ne nee apu ahêj xi jarẽn nare, ne atỳj me apãmjê me, meaxyrxwỳ jarkwa to me amji japackre to me apa” — hane.
21 Mã hũmre ita cumã:
— Ỹhỹ, icrire naa mã, wa Pahpãm jarkwa kôt amji to ihimpej to ipa — hane.
22 Mã Jeju te ita na impar ne cumã:
— Ỹhỹ, ca ha cormã ampo pyxit peaj ata to. Ca ha amũ tẽ, ne amji pê ampo cuneato ihpore na ahpa, ne me cupê hamreare atajê mã ihpore cunea jõr pa. Ca ha ate ampo itajê to hajỹr na, wa ha côjkwa kam ate amji pê ampo jõr atajêjirôa pê amã ampo pej pit gõ. Ỹhỹ, ca ha ate hajỹr ne ampo itajê to amji caprãr na, ca haajpên tẽ, ne atỳj amji to ikôt apa catê na — hajỹr.
23 Mã hũmre ita te ita na impar, ne cumãamji kĩn nare, ne ihpeacre. Ampo na? Cupê hakràj cati na pê cumã hàhcukrêj atajê japê. 24 Mã Jeju te cumã amji kĩn nare na hõmpun, ne ihkôt me ipa catêjê mã:
— Hamreare, jũ wỳr quê jũm jakràj cati ihtỳj Pahpãmte ihhimpej xà ata mã axà. 25 Ampeaj kam, quê ha nee jũm jakràj cati nõ Pahpãm te ihhimpej xà ata mã hàr nare to hane, pom quê neecawrô cahàc kô jarôti nõ aguj te kre nacator xà nare he — hajỹr.
26 Mã cute me ita par catêjê ita na me ahcukij, ne me cumã:
— Mẽr, jũ mã quê ha me, ne jũm amji pytà, ne cumã axà? — hane.
27 — Jũ wỳr quê me hũmre nõ ampo itajê nõto. Ne quêt me Pahpãm mã ri ihtỳj ampoitajê cunea ton jahkre pej — hane.
28 Mã Petrô cumã:
— Me ipupu he, wa ite me ijũrkwa jicu, ne me apynãr — hane.
29-30 Mã Jeju cumã:
— Ỹhỹ, ampeaj kam wa ha me amã awjarẽ, quê ha jũm tePahpãm himpej xà ata cwỳrjapê hũrkwa jicu, ne ihprõ rer, ne mehkjêjê rer, ne me hũmjê rer, ne menxyrxwỳ rer, ne mehkra rer na, quê ha pjê ita kam ampo itajê jirôa pêcucwa, ne ihtyc jirô pê mã Pahpãmcahê na ipa, ne ihtĩr rohnỳtti mã — hane.
Pê Jeju hipêr ihtyc me hacpỹa mã ihtĩr xà jarẽ
31 Mã ma Jeju te me hàhtôa atajê intête ihkôt me ipa catêjê te tôxi atajê japrôr ne me to mõ, ne me cumã:
— Me ikampa! Cu ha ma Krĩpinkrên wỳr me mõ, por pê rỳ pêa mã Pahpãm jarkwa to ihcakôc catêjêahna ihhôc ata wỳr, ne curia quê ha ame ipê Ahàkà to kên. 32-33 Quê ha Roman catêjê jũhkra mã me haxà, quê ha ame cumã, ne ame hũn, ne ame kam harcô rẽ, ne amehcahhy, jirô pê mã quê ha mehcura. Quêha ahna amcro incrê, quê ha hacpỹa mã ihtĩr — hajỹr.
34 Mã ihkôt me ipa catêjê te me ita par pejnare, ne nee cute me Jeju jũjarẽn xà ata jahkre pej pejnare. Ne cute me hahkre pej xà ita me cupê ipimxur tu.
Pê Jeju into tũm nõ caprã
35 Pê Jeju Krĩcuxwati na hàhtêp to mõ, pê hũmreinto tũm nõ pry jahkà kam jỹ, ne ajco me ahna ahwỳ. 36 Ne cute cahê na amji to me mõr na mempar, ne cute mehcukij, ne me cumã:
— Ampo mã? — hajỹr.
37 Mã me cumã:
— Pom Naxare jõ krĩ pĩn Jeju cator ita ri mõ — hane.
38 Mã into tũm ita jũpar, ne cute caràr kam ihtẽm, ne Jeju mã:
— Jeju! Apê pahhi Tawi xwỳ tàmxwỳ ita, icaprĩa ne! — hajỹr.
39 Mã mam me mõ itajê cama ame kam incryc, ne amecumã:
— Kêt! Ne aracri jỹ! — hane. Mã hipêr cute caràr to:
— Pahhi Tawi xwỳ tàmxwỳ ita, icaprĩa ne! — hajỹr.
40 Mã Jeju te impar ne hàhhuc, ne cute cumã hàkjêr na me mẽn. Mã ajpên into tũm ata to me mõ, ne Jeju na me to hàhtêp. Mã cute ihcukij ne cumã:
41 — Ampo na ca prãm? Ampo to wa amã? — hajỹr. Mã cumã:
— Ỹhỹ, Jeju, wa hacpỹa mã irĩt prãm — hane.
42 Mã Jeju cumã:
— Rĩt! Ramã acaprãr. Ate ito amji mã ahimpej, cwỳrjapê wa ite hacpỹa mã ato to amã impej — hane.
43 Mã hũmre ita irĩt pyrentu, ne ma cute Jeju pynãr, ne hacpỹa mã cumã into impej ita jahpan xà na côjkwa kam Pahpãm pejti, necatihti na harẽn to mõ, ne cumã into impej pyrên hakryti na amji jarẽn to mõ. Mã mehcunea te me ita pupun, ne Pahpãm pejti na cute me harẽn kam mehtẽm.