ROMAN JÕ KRĨ WỲR
Pawrô Jõ Kàhhôc
Pê Pawrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ, ne hanea ne cupê cupẽhkà te ikre cahyr catê, ne hàpên xà ata to pê ajco amji to ajpa. Ne pê Jeju na mehkwỳ jakrã Roman jõ krĩ kam mehkrĩ atajê wỳr, pom cu me hõ kàhhôc cahyt ita kujate. Na pê hõ kàhhôc ita japrỳ pê Roman Jõ Krĩ Kam Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Mehkrĩ Atajê Wỳr, Pawrô Jõ Kàhhôc (Roman).
Ne hõ kàhhôc ita kam cute me pamã harẽn to hajỹr he. Pahpãm mãa me pahcunea kêanre, me panquêt xwỳ pê Atãw cukwa kam. Na pê me pahcunea me pahtyc xà wỳr me pamprar xà. Ne pê Jeju amji to me pahkritxwỳ, ne me pajaxà kam ty. Ne ihtyc xà ata to, cu ha ampeaj kam amjimã me pahhimpej, quê ha ihtỳj Pahpãm me pahna amji capa. Ne hanea ne Jeju kam me pahhônco xà ita me, hanea ne Pahpãm Carõ Pejti te me pamã, pahteamji kam me pajapac xà intuw impejti jõr xà ita kôt, quê ha Pahpãm me pahna amji capa.
1
Pê Pawrô me cumã amji jarẽ
Me Hàpên Xà 13.32-33; 22.14-15, 21
1-7 Hàpà Roman jõ krĩ kam, me apê me ikwỳ pê, Jeju kam, pahte ajpẽn to me pahkjêjê atajê. Pê Pahpãm mã me akĩn, na pê me ato hõ tekjê. Ipê Pawrô pê Jeju Crixtô mã ijàpên catê, ne hanea ne ipê harkwa na cumã iprar catê. Ne itea wa me amã ihkàhhôc ita kamihhôc ne ihkujahêc. Ne wa ijõtpê Pahpãm me Pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô mã me acajrẽn to hane he:
— Ỹhỹ, me ijõ Inxũ Cati, ca ha Roman jõ krĩ kam, me akwỳ mehkrĩ atajêcaprĩ, ne me caxwỳn caxwãm pê me cumã me acarĩcti gõ, mãr quê nee ame amji mã ampo cupa nare — hane. Ne Pahpãm pê mehcunea mã, ite Jeju pê me pahkritxwỳ, ne cupê me pahkên pê me pahpytàr catê naharẽn xà impejti itajê caxuw icapi ne ixãm. Ne pê rỳ pêa mã, Pahpãm ramã me pamã Jeju to hũjarẽnxà impejti ita to awjarẽ, ne to awjahkre. Pê harkwa na cute mehcakôc catêjê Pahpãm jarkwa jõ kàhhôc kam, Jeju pê me pajõ Pahhiti pê Pahpãm krajũjarẽn xà impejti ata na mehhôc. Ne Jeju pê mepaxũmrea pyràc na, me pamã hahkre pej. Ampo na? Cupê Tawi xwỳ pê pahhi tàmxwỳ tàmxwỳ nõ na, me pamã hahkre pej. Ne hanea ne me pamã, cupê Pahpãm kraa to Pahpãm kra, ne curũam cator, ne nee cute jũ caxuw ampo kên ton nare, ne impej pit na, me pamã hahkre pej. Ne hanea ne carôat tỳjti te ihtycjirô pê hacpỹa mã to ihtĩr xà ata kôt, me pamã cupêPahpãm kraa to ihkra na hahkre pej. Quê Jeju hamreare na mã, wa nee ipê harkwa na cumã iprarcatê nare. Ne ihcãmtàa rũm, pê Pahpãm ito cumã harkwa na iprar catê, neimã harkwa hyr to hane he:
— Ỹhỹ, Pawrô, ca ha pjê cunea kam, krĩxàre cunea mã, ijarẽn to apa, ne ito amji mã mehhimpej na me to, quê ito amji mã mehhimpej, ne me ikampa — hane. Pê wa harkwa kôt to, pê ca hanea ne me awpa, na pê Pahpãm Jeju Crixtô tekjêa na amji mã me acapi. Na ri me apê mehkwỳa.
Pê Pawrô mã ihtỳj me cumã Pahpãm jarkwa jarẽn prãm
Roman 15.22-29; Me Hàpên Xà 28.15
Ỹhỹ, pê wa hõtpê ajco Pahpãm mãme acunea pyrên ijakryti na amji jarẽ. Ampo na? He pjê cunea kam Jeju Crixtôcãmtàa rũm ate amji mã me Pahpãm to hajỹr, ne ate amji mã me to ahimpej na, cumã me gahkre pej. 9-10 Ne wa ijĩ me ite amji kam ijapac xà cunea to Pahpãm mã apê, na wa mehcunea mã ihkra pê Jeju pê me pahpytàr catê na harẽn xà impejti atajê jarẽn to ipa. Ne Pahpãm mã, ite me acajrẽn to ipana ijahkre pej, na quê ihtỳj ahna ijarẽ. Ne wa hõtpê hãn ne cumã amji cajrẽn to hane he:
— Me ijõ Inxũ Cati, ate amji kam gapac xàa na Roman jõ krĩ kam me akwỳ mehkrĩ atajê wỳr itẽm, ne ite me hõmpun na ito — hane.
11 Ne ampo na wa apu cumã amji cajrẽn to hane? Nee mã ampo na nare. He imã me apupun prãam to me apupun prãm. Ne me amã Pahpãm Carõ Pejti te mehkwỳ to impej xà caxuw, me cumã cute amji kamhapac xà te amji jahkre pejti nõ jõr xà ata nõ gõ, mãr quê Carõ Pejti carôat kôt me acaxwãm pê me ato impej, ne me ato ihtỳj. Mãr ca xwỳ kam amji mã me to ahimpej to me apa nare. 12 Ne pom jũ caxuw pahte me ajpẽn pupun xà ata caxuw, cu ha me pahcunea me ajpẽn pupun kam tẽ. Ne me ajpẽn pupun xà ata kam, cu ha pahte Jejuto amji mã me pahhimpej xà ata na me ajpẽn tehcajpar to me mõ.
13 Ỹhỹ, Jeju kam me ikjêjê, wa rỳ pêa mã me awỳr hãn ne amji kràr to ipa na, ate me ijahkre pej na, me ato prãm. Mã hãn ne hõtpê ampo, ma me atête icahpêrkàr to ipa. Ne waramã ite krĩxàre kwỳ pê mehcahkrit, ne nee me cupê Juta catêjê nare atajê kôt, me cumã, por ite me amã Pahpãm jarẽn to ijũjarẽn atajêa to, wa hãn ne mecumã ijũjarẽn to ipa. Ne nee ijũjarẽn xà atajê kôt hamrenare. He ihtỳj ite me cumã ijũjarẽn xà itajê kôt Pahpãm wỳr me apkjê. Na wa itỳj cormã me cuxà me awỳr icator, ne me amã, por me acahê na me cupê Jeju jahkre kêatre, mã nee amji mã me toihhimpej nare atajê mã harẽn prãm.
14 Ne mẽr ampo na mã wa ame ato hane? Nee mã wa ampo na ame ato hajỹr nare. He ipê pjê cunea kam mehcunea mã Pahpãm jarẽn catê, naquê ha jũm pê krĩ cati kam mehkrĩ catêjê nõ, nare, cupê ahkêt kam ihkrĩ catêjê nõ, nare, cupê mehkrã kre te amji jahkre pej catêjênõ, nare, cupê ampo jahkre kêatre catêjê nõ cakrô, wa ha itỳj cumã Pahpãm jarẽn xà impejti itajê jarẽ. 15 Na wa itỳj me awỳr itẽm, ne Roman jõ krĩ kam me akrĩ catêjê mã, Jeju pê me pahkritxwỳ ne me pajaxà kam ihtyc, ne hacpỹa mã ihtĩr na harẽn xà impejti itajê jarẽn to ipa to prãm.
Nee Pahpãm jarkwa jũ na Pawrô pahàm nare
Roman 3.21-24
16 Ne nee wa Jeju pê me pahkritxwỳ na me amã harẽn ita na amji jũ na ipahàm nare. Ampo na? He Pahpãm carôt tỳj na ri cupê, cute amji mã me to ihhimpej catêjê cunea kên pê me hũtàr catê. Na ri cupê mam me cupê Juta catêjê pytàrcatê, ne hanea ne cupê mehcahkrit, pê Juta catêjê nare atajê pytàr catê. 17 Pê rỳ pêa mã Pahpãm jarkwa na ihkàhhôc kam, mehhôc ata kam, hũjarẽn to hane he:
 
“ Quê ha jũm ito amji mã ihhimpej, wa ha, cupê jũ caxuw icuna mã, cute ampo kên ton catê nare ata to amji kam ijapac. Na wa ha itỳj ahna amji capa, quê ha icahê naihtĩr na ipa rohnỳtti mã ” hane.
 
Hõhõ, Jeju jũjarẽnxà impejti ita te ri me pamã ita jarẽn.
Mehcunea mã Pahpãm ipa na, hahkre pej
Me Hàpên Xà 14.17; 17.22-29; Ipipẽn Xà 9.20-21
18 Ne ramã Pahpãm te me pamã pjê ita kam mehkrã kêanre kam incryc xà ata jarẽn, cu pahte me hahkre pej. Ne pom mehkrã kêanreitajê te amji kam me hapac xà cunea tũmti, ne ihkêanre. Ne nee ampo pejti, hêj xi nare to me amji kam hapac to me ipa prãm nare. Ne atajê ri Pahpãm te ame to kên xà na, ramã me pamã hahkre pej. Ampo na? Mehkên xà itajê, ma cute me Pahpãm jahkre pej xà ata to me cupê amxu. 19 Ne pê ramã hanea ne Pahpãm me cumã amji to ajpẽ, cute me kam hapac, ne me hahkre pej prãmte. Mã nee xãmte cute mempar, ne amji mã me to ihhimpej nare. 20 Ne pê ramã jũm te Pahpãm pupun xà nare ata, pjê me côjkwa itaton pêa mã, kam ampo itajê cunea to. Ne hàpênxà atajêa kôt, quê ha cupê Pahpãam to Pahpãm, ne ihtỳj na me hahkre pej. Nehanea ne cutea ri carôt tỳjti to hàpên xà itajê ton na me hahkre pej. Cwỳrjapê quê ha nee jũm, cute ampo pupun xà itajê na hàprãr to amji jarẽn to:
— Wa nee ite xãmte Pahpãm te ihkrĩ na hahkre pej nare — hajỹr nare.
Nee mehcunea mã Pahpãm to amji mã mehhimpej prãm nare
21 Ne cute me Pahpãm jahkre pej cakrô, nee amji mã meto cati prãmte me harẽn to:
— Ampeaj kam ri apê Pahpãam to Pahpãm — hajỹr nare. Ne cute me hàpên xà pejti ton atajê pyrên me hakryti na cumã me amji jarẽnxà kaj na, ajte ampo kên to pit mã me amji kam hapac to me ipa. Ne cute me amji kam hapac xà kôt hamreare atajêa to pit mã me amji kam hapac to me ipa. Ne mehkrã kam ampo kên to cute me amjikam hapac xà itajê pê ihhêj rũm awcapàtkôti kam amõr xà na, ate amji pupun xà nare ata pyràac, na quê ha nee me cumã me cute amji kam hapac xà impej hamreare ne. 22 Ne me cupê amji jahkre kêatre, na ri ihtỳj mehkrã kreti na ame amji to mehhêj to me ipa.
23 Ne nee ajte cute me Pahpãm tĩr rohnỳtti mã ata to amji mã me hàmnãn to ipa nare, ne ihcunea na me harẽn pejti to ipa xà kaj na, ihtỳj mehõ pahpãm cahàc pê, ampo cunea krekà atajê to amji mã me hàmnãn to me ipa. Atajê pê me hũmre krekà me, pryjara krekà me, ampo pry krekà me, cagã krekà carĩcti, cakôc nare atajê, ne mempar nare cakrô, mã ajte meharẽn to impejti to me ipa, ne toa amji mã mehhimpej.
24 Ampo na? He me hũmre itajê te amji jahkre kêatre, na ri ihtỳj me ampokên ton to me ipa, cwỳrjapê ri Pahpãm te mehkên itajê mea mã me hicu, ne me cumã harkwa to:
 
“Hamre, ca ha amjia kôt, ate amji kam megapac xà kên itajê ton to ame apa, wa ha nee hipêr me ato ihimpej nare” hajỹr.
 
Na ri ramã me hũmre ame ajpẽn to kêanre, mã hanea ne pyjê ame ajpẽn to kêanre, cute me ampo kên kam me pahpahàmti atajê ton to ame ipa incwỳrjapê. 25 Ne cute me Pahpãm hêj xi nare ata jicu, ne ma me hõ Pahpãm cahàc krekàkêanre hêj xiti ata wỳr me hàr. Nenee ajte me amji mã Pahpãm te pjê ton, ne kam ampo ton catê ata kĩn nare. Ne hanea ne, nee me cumã harkwa to:
— Apeaj to apej, ne apê me ijõInxũ Cati pê me ijõ Pahpãm — hajỹr nare. Ne ajte cute pjê kam me ampo ton atajê mã me harkwa to:
— Apê me ijõ inxũcati pê me ijõ pahpãm, na wa ato pit mã, me amji japackre, ne atoa me amjimã me ihimpej to me ipa — hajỹr. Ne pjê kam pahte ampo itajê mã me pahcakôc to hajỹr xà na ihkaj na, ne ihkêanre, ne quêtPahpãm mã ri me pahcakôc xà te hajỹr na impejti.
Mehcunea te amji kam hapac xà kên pit
Ipipẽn Xà 22.11
26 Mã mehcunea mãnea mã mehkên xà kêanre kam mepahpahàmti atajê ton to me ipa, kam ajte cute me to incrà tu. Cwỳrjapê riPahpãm te me kam incryc xà to me cumã harkwa to:
 
“Gapacta ne, ate me ampo kên tonto prãm atajê cunea ton to me apa” hajỹr.
 
Cwỳrjapê ri pyjê me, me hũmre te me ajpẽn caxun jicu, ne pyjêa me ajpẽn caxu. Ne Pahpãm mã cute me ajpẽn to hajỹr xà ita na ihkaj na. 27 Mã me hũmre te me hajỹar ne cute mehprõ caxun jicu, ne me hũmrea me ajpẽn caxun prãam kam ame ipa. Ne ihtỳj ajpẽn caxuw me ampo kên itajê ton to me ipa, na quê ha Pahpãm me ahna mehkên xà ata to ihtỳj tu, quê ha ame to kêanre ne.
28 Pê Pahpãm me cumã amji to ajpẽ cakrô, mã nee mempar, ne me hahkre pej prãm nare. Cwỳrjapê ri Pahpãm te me hicu, mãcute mehkên ton xà atajêa me to ihhimpej to ipa. Cwỳrjapê ri jũ caxuw cute me ton jicu nare. Mã tee intête me hapackre, mã nee me hũpar nare. 29 Ne cute me ampo kên ton xà itajêa te ramã me to hipu tu, na ri ihtỳj me ajpẽn caxun prãam kam ame ipa. Nemehkwỳ pê, ampo cunea to amji mã ihtũm prãm to me ipa. Ne jũ wỳr quê mehkên ton tête me amji jiprõ, ne ihtỳj ajpẽn jũ na me cumã ampo kĩn. Mã ihtỳj me ajpẽn curan to me ipa. Ne ihtỳj me harkwa to me ajpẽn cujtên to me ipa, ne ihtỳj ame ajpẽn mãihhêj to me ipa. Ne mehkwỳ te jũ mã me ton nare kam, cama me cupê ame ampo to ipictor to me ipa. Ne ihtỳj mehhêj xi to me xwahna to me ipa. 30 Ne ihtỳj ajpẽn na mehcakôc kêanre to me ipa. Ne ma ame Pahpãm curê, ne nee me hõpahhi kam mare mã, ahna mehcakôc kên na me hàhtàt nare, ne me cumã amji to cati prãm to pit mã, mehcakôc to:
— Pa ri me acunea jirôa pê icati — hane. Ne ahpỹanre na cumã, cute ampo kên ton xà jàhtôa ton to, to ipipẽ to me ipa, ne nee me hũmjê me, menxyrxwỳ impar nare. 31 Ne me cupê ampo pejti ton jahkre kêatre, na ri ihtỳj me ampo kên pit ton to me ipa. Ne neecute mehcakôc xà to mehcakôc atajê na, me amji par nare. Ne ihtỳj mehkwỳ to me hàprê to me ipa, ne nee me cumã jũm caprĩ xà nare. 32 Ne ramã cute me hajỹr catêjê caxuw Pahpãm te me to ihhimpej xà ton, mã cute ahna mehhôc ne me hahkre pej, ata jarẽn xà te:
 
“Por ampo kên ton to me ipa atajê ri mehtycxà, ne nee Pahpãm cahê na ame ipa xà nare.
Ampo na?
Quê ha ihtỳj mehkên mã me cumẽ” hajỹr.
 
Na me cumã hahkre pej cakrô, mã ihtỳj cormã me ampo itajê ton to me ipa, ne mehkwỳ me, me ajpẽn mã:
— Ate me ampo kên ton itajê kôt, imã meapeaj to me apej — hajỹr to me ipa.