4
O pačaben pes rachinel sar spravodľišagos
So akor phenaha pal o Abraham, amaro dad pal o ťelos?
Bo te sas o Abraham ospravedlňimen le skutkendar, ta hin les soha pes te lašarel, ale na anglo Del.
Se sar hin pisimen? “O Abraham pačanďiľa le Devleske a rachinelas pes leske oda vaš o spravodľišagos.
Oleske, ko kerel buči, na rachinel pes o počiňiben sar daros, ale počinel pes les, bo peske oda zasogaľinel (zaslužinel).
Ale oleske, ko na kerel o skutki, ale pačal andre Oda, ko ospravedlňinel le bijedevleskere manušes, rachinel pes leskero pačaben sar spravodľišagos.
Avke sar the o David vakerel pal oda, hoj bachtalo hin o manuš, kas rachinel o Del sar čačipnaskeres bijal oda, hoj peske oda zasogaľinďa:
Bachtale hine ola,
kaske sas odmukle o nalačhipena
a kaske sas o bini učharde andre!
Bachtalo manuš,
kaske o Raj na rachinel o binos!
Hine kala bachtaľipena ča prekal o občhinde (obrezimen), abo the prekal o naobčhinde? Se phenas: “Le Abrahamoske pes rachinelas o pačaben vaš o spravodľišagos.
10 Ale kana pes leske oda rachinelas? Sar sas občhindo, abo akor, sar mek na sas? Na akor, sar imar sas, ale akor, sar mek na sas občhindo.
11 Ov sas občhindo a avke leskero občhinďipen (leskeri obriezka) sikavelas, hoj pačabnaha sas čačipnaskero anglo Del mek angloda, sar sas občhindo. Avke ačhiľa o Abraham dad savorenge, save pačana, hoj the lenge pes oda te rachinel sar o spravodľišagos, the te nane občhinde.
12 Ov hino tiš dad olenge, save hine občhinde, olenge, save na ča hoj hine občhinde, ale the dživen andre oda pačaben, sar amaro dad o Abraham dživelas mek angloda, sar sas občhindo.
O lav hin dino prekal o pačabnaskere
13 Bo na prekal o zakonos sas dino le Abrahamoske the leskere čhavenge o lav, hoj ela o ďeďičos le svetoskero, ale prekal o pačaben sas čačipnaskero.
14 Te hine ďeďiča ola, save len hin o zakonos, akor o pačaben nane ňič a o Del diňa hijaba peskere lava.
15 Bo le Zakonoha avel e choľi, ale kaj nane zakonos, ode nane aňi binos.
16 Vašoda mušinel o spravodľišagos te avel prekal o pačaben, hoj oda te avel le Devleskere lačhipnastar (milosťatar) a oda lav te avel prekal savore Abrahamoskere čhave. Oda lav na sas dino ča prekal ola, save dživen le zakonostar, ale the prekal ola, save dživen pačabnaha sar o Abraham. Ov hino Dad amenge savorenge.
17 Avke sar hin pisimen: “Kerďom tutar dades but narodenge.” O Abraham hin amaro dad anglo Del, saveske ov pačanďiľa; oda Del, savo obdžiďarel le mulen a vakerel ke oda, so nane, sar te uľahas.
18 Ode, kaj na sas le Abraham pes pre soste te zmukel, pačanďiľa. A užarelas, hoj ela dad but narodenge, avke sar sas phendo: “Ajci but tut ela čhave.”
19 Le Abrahamoskero pačaben na cikňiľa aňi akor, sar leske sas maj šel (100) berš a dikhelas, hoj leskero ťelos imar hino phuro a na birinel a leskera romňa la Sara imar našťi aven čhave.
20 Na preačhiľa te pačal andre oda lav, so les o Del diňa, ale zoraľiľa andro pačaben a bararelas le Devles.
21 Igen pačalas, hoj o Del hino zoralo oda the te kerel, so leske phenďa.
22 Vašoda o Del le Abrahamoske oda rachinelas sar spravodľišagos.
23 A na ča prekal leste oda hin pisimen, hoj pes leske o pačaben rachinelas,
24 ale the prekal amende – amenge, save pačas andre Oda, ko uštaďa amare Rajes le Ježiš andral o meriben.
25 Bo ov sas dino te merel vaš amare bini a sas uštado andral o meriben, hoj amen te avas čačipnaskere.