7
O podobenstvo pal e veraduňi džuvľi
Abo či na džanen, phralale – bo phenav olenge, save prindžaren o zakonos – hoj le zakonos hin zor upral o manuš dži akor, medik dživel?
Bo e veraduňi džuvľi hiňi le zakonoha phandľi ke peskero rom, medik o rom dživel. Ale te o murš muľahas, e džuvľi uľahas slobodno le zakonostar, so la phandelas ko murš.
Ale medik dživel o rom a oj geľahas avre muršeha, vičindehas la lubňi. Ale te lakero rom muľahas, oj hiňi slobodno le zakonostar a nane lubňi te ačhela te dživel avreha.
Avke the tumen, phralale mire, muľan le zakonoske prekal o ťelos le Kristoskero, hoj te patrinen Oleske, ko sas uštado andral o meriben, hoj te anas e chasna le Devleske.
Bo sar samas andro ťelos, kerenas andre amende o binošna žadosci, so avenas prekal o zakonos. A sa, so kerahas, ľidžalas andro meriben.
Ale akana sam oslobodzimen le zakonostar, bo muľam oleske, so amen phandelas andre, vašoda akana služinas le Devleske andro nevo duchos a na andro purano pisimen zakonos.
O binos andro manuš
Akor so? Phenaha, hoj o zakonos hin binos? Šoha na! Ale o binos na prindžaravas, prindžarďom les ča prekal o zakonos. Bo aňi pal e žadosca na džanľomas, te na phenďahas o zakonos: “Na kameha te lel ňič le pašutnestar!
O binos pes chudľa le zakonostar a prekal o prikazaňje andre mande uštaďa savore nalačhe žadosci. Bo bi o zakonos hino o binos mulo.
Me dživavas varekana bi o zakonos, ale sar avľa o prikazaňje, o binos obdžiďiľa.
10 Ale me muľom a sikaďa pes, hoj o prikazaňje, so man kamelas te ľidžal ko dživipen, mange anďa o meriben.
11 O binos pes olestar chudľa, klaminďa man prekal o prikazaňje a murdarďa man.
12 Avke o zakonos hin sentno the o prikazaňje hino sentno, čačipnaskero the lačho.
13 Akor so? Oda lačho mange anďa o meriben? Šoha na! Ale hoj te dičhol o binos, hoj oda hin binos. O binos mange prekal oda lačho anel o meriben. Hoj pes prekal o prikazaňje te sikavel o binos, savo baro hino.
14 Se džanas, hoj o zakonos hino duchovno, ale me som ťelesno, bikendo andro otroctvo le binoske.
15 Me na achaľuvav oleske, so kerav. Bo na kerav oda, so kamav, ale kerav oda, so našťi avri ačhav.
16 Ale te kerav oda, so na kamav, dav čačo le zakonos, hoj hino lačho.
17 Avke akana imar oda na kerav me, ale o binos, so dživel andre mande.
18 Se džanav, hoj andre mande – oda hin andre miro ťelos – na dživel o lačho. Bo the te kamav te kerel o lačho, na birinav oda te kerel.
19 Bo na kerav o lačho, so kamav, ale kerav oda nalačho, so na kamav.
20 Ale te kerav oda, so me na kamav, na kerav oda imar me, ale oda kerel o binos, so dživel andre mande.
21 Avke arakhav andre mande o zakonos, hoj sar kamav te kerel o lačho, takoj hin paš ma o nalačho.
22 Bo andre miro andruno manuš dav radišagoha čačipen le Devleskere zakonos.
23 Ale dikhav andre mande aver zakonos, so pes marel le zakonoha andre miri goďi a phandel man andro zakonos le binoskero, so hin andre mande.
24 Ó, čoro manuš som! Ko man lela avri andral kada meribnaskero ťelos?
25 Ale paľikerav le Devleske, hoj kerel oda prekal o Ježiš Kristus, amaro Raj.
Avke akana, me mira goďaha služinav le Devleskere zakonoske, ale mire ťeloha le binoskere zakonoske.