^
Sekan Kings
Ilaija en King Eihesaiya
YAWEI bin deigim Ilaija langa skai
Ilaisha bin dum ola klebabala ting
Ola pipul brom Isreil en Moweb bin fait gija
Ilaisha bin album wan widogel
Ilaisha en det ritjwan gel brom Shunam
Dubala mowa gudbala ting
Neiman bodi bin gudwan igin
Ilaisha bin meigim det hedpat blanga det eks flout
Ilaisha bin stapam ola Siriya solja
Ola Siriya solja bin olaran langa Sameriya
Det Siriya amimob bin ranawei
Det wuman blanga Shunam bin kambek
King Benaded brom Siriya en Ilaisha
King Jehoram blanga Juda
King Eihesaiya blanga Juda
Deibin meigim Jeihu jidan king blanga Isreil
King Joram brom Isreil bin dai
King Eihesaiya blanga Juda bin dai
Jesabel bin dai
Jeihu bin kilim ded ola femili blanga King Eiheb
Jeihu bin kilim ded ola gulijapwan femili blanga King Eihesaiya
Jeihu bin kilim ded ola najalot femili blanga King Eiheb
Jeihu bin kilim ded ola pipul hubin weship Beil
Jeihu bin dai
Ethalaiya det kwin blanga Juda
Jehoiyada bin meigim Jowesh jidan king blanga Juda
Jowesh det king blanga Juda
King Jehoyahas blanga Isreil
King Jehowesh blanga Isreil
Ilaisha det speshalwan mesinja bin dai
Ola Isreil en Siriya pipul bin fait
King Amasaiya blanga Juda
King Amasaiya bin dai
Jerabowam namba 2 king blanga Isreil
King Yusaiya blanga Juda
King Sekaraiya blanga Isreil
King Shalum blanga Isreil
King Menahem blanga Isreil
King Pekahaiya blanga Isreil
King Peka blanga Isreil
King Jotham blanga Juda
King Eihes blanga Juda
King Hosheiya blanga Isreil
Det Asiriya ami bin teikoba Sameriya
Ola Asiriya pipul bin go blanga jidan langa Isreil
King Hesakaiya blanga Juda
Detlot Asiriya pipul bin wandim teikoba Jerusalem
Hesakaiya bin askim Aisaiya wanim blanga dum
Det boswan blanga Asiriya bin jandim leda langa King Hesakaiya
Aisaiya bin jandim wed langa King Hesakaiya
King Hesakaiya bin gitsik
Ola mesinja brom Bebalon
King Hesakaiya bin dai
King Manesa blanga Juda
King Eman blanga Juda
King Josaiya blanga Juda
Deibin faindim det buk garram ola lowa
Josaiya bin binijimap ola nogudwan weship pleis
Josaiya bin abum det Pasoba Serramoni
Najalot ting weya Josaiya bin tjeinjim
King Josaiya bin dai
King Jowahes blanga Juda
King Jehoiyakim blanga Juda
King Jehoiyakin blanga Juda
King Sedakaiya blanga Juda
Jerusalem bin binij
Deibin bitsimap det Serramoni Pleis
Deibin deigimwei detlot pipul brom Juda langa Bebalon
Gedalaiya det boswan blanga Juda
Deibin larramgo Jehoiyakin brom det jeil