2
Ola neim blanga detlot pipul hubin gobek langa Jerusalem brom Bebalon
Niyamaiya 7:4-73
Wal loda pipul hubin jidan prisana bin gowei brom det kantri gulum Bebalon en deibin gobek langa Jerusalem en Juda, en detlot pipul bin gobek langa olabat ronwan taun. Ola femili blanga olabat bin jidan prisana langa det kantri Bebalon brom det taim wen King Nebakanesa bin deigidawei olabat prisana deya. Dislot bin ola boswan blanga detlot hubin gobek langa Juda. Deibin Serababal, Joshuwa, Niyamaiya, Seraiya, Riyalaiya, Modakai, Bilshan, Mispara, Bigbai, Reiyam en Beina.
Dijan na ola neim blanga ola femili blanga ola Isreil pipul, garram detlot namba blanga detlot pipul brom detlot femili hubin kambek brom det kantri weya deibin jidan prisana.
3-20 Parosh - 2,172
Shefataiya - 372
Era - 775
Pahathmoweb brom det femili blanga Jeshuwa en Jowab - 2,812
Elam - 1,254
Satu - 945
Sekai - 760
Bani - 642
Bebai - 623
Esgad - 1,222
Edanikam - 666
Bigbai - 2,056
Edin - 454
Eite, hubin abum det najawan neim gulum Hesakaiya - 98
Besai - 323
Jora - 112
Hasham - 223
Giba - 95.
21-35 Detlot pipul weya olabat grenfatha olabat bin jidan langa dislot taun bin gobek du.
Bethlahem - 123
Netofa - 56
Einathoth - 128
Esmabeth - 42
Kiriyajerim, Kefara en Biroth - 743
Rema en Geba - 621
Mikmesh - 122
Bethel en Ai - 223
Neibo - 52
Megbish - 156
najawan Elam - 1,254
Herim - 320
Lod, Heidid en Ono - 725
Jeriko - 345
Sena - 3,630.
36-39 Dijan na ola neim blanga ola femili blanga ola serramonimen hubin kambek brom det kantri weya deibin jidan prisana.
Jedaiya, det grensan blanga Jeshuwa - 973
Ime - 1,052
Pashura - 1,247
Herim - 1,017.
40-42 Dijan ola neim blanga detlot Libai femili hubin kambek brom det kantri weya deibin jidan prisana.
Jeshuwa en Kedmiyel, det dubala grensan blanga Hodabaiya - 74
Ola grensan blanga Eisaf, detlot hubin oldei singsing langa Serramoni Pleis - 128
Ola grensan blanga Shalum, Ete, Talman, Eikub, Hetita en Shobai, hubin detlot blijiman blanga det Serramoni Pleis - 139.
43-54 Detlot femili blanga detlot wekinmen blanga det Serramoni Pleis hubin kambek brom det kantri weya deibin jidan prisana.
Siha, Hesafa, Tebayoth,
Keros, Siyaha, Padon,
Lebana, Heigaba, Eikub,
Heigab, Shamlai, Henan,
Gidel, Geiha, Riyaiya,
Resin, Nekoda, Gasam,
Yusa, Paseya, Besai,
Esna, Meyunim, Nefisim,
Bekbak, Heikafa, Hehura,
Beslath, Mehida, Hasha,
Bakos, Sisera, Tema,
Nesai en Hetafa.
55-57 Det femili blanga ola wekinmen blanga Salaman hubin kambek brom det kantri weya deibin jidan prisana,
Sotai, Hesaferath, Peruda,
Jala, Dakan, Gidel,
Shefataiya, Hetil, Pokerethasebaiyim, en Amai.
58 Det namba blanga ola Serramoni Pleis wekinmen en ola wekinmen blanga Salaman hubin kambek brom det kantri weya deibin jidan prisana bin 392.
59-60 Brom detlot femili blanga Dalaiya, Tobaiya en Nekoda hubin kaman brom detlot taun gulum Telmela, Telasha, Kerab, Edan en Ime, bin 652 pipul hubin kambek. Bat dei nomo bin abum enijing blanga shoum deibin brom detlot femili blanga ola Isreil pipul.
61-62 Dislot serramonimen gulum Hebaiya, Heikas en Basilai nomo bin abum enijing blanga shoum hubin olabat grenfatha. Det grenfatha blanga det serramonimen gulum Basilai bin merrit langa wan gel brom det femili lain blanga Basilai langa Giliyad en imbin gajim det neim blanga im lambarra. Wal dumaji dei nomo bin abum enijing blanga shoum hubin olabat grenfatha dei nomo bin lau jidan serramonimen.
63 En det gabman bos blanga ola Juwish pipul bin dalim olabat dei nomo bin lau dagat det daga weya deibin gibit blanga ofring langa God raidap deibin faindim serramonimen hubin lau yusum det dubala speshalwan ston gulum Yuram en Thamam. Nam 27:21
64-67 Det namba blanga ol detlot pipul hubin jidan prisana en hubin kambek bin 42,360. Deibin bringimap najalot pipul garram olabat du,
ola men en gelwan wekinmen - 7,337
en ola men en gelwan hubin oldei singsing - 200
ola hosis - 736
ola mul - 245
ola kemul - 435
ola dongki - 6,720.
68 Wal wen detlot pipul bin kamat langa det Serramoni Pleis blanga YAWEI det trubala God deya langa Jerusalem, sambala boswan blanga ola femili bin wandi gibit mowa ofring gudbinjiwei, nomeda deibin oldei gibit ofring blanga detlot sekrifais serramoni. Deibin gibit detmatj enijing blanga album bildimap det Serramoni Pleis langa det seimwan pleis weya imbin jandap basdam.
69 Deibin gibit ebrijing weya deibin wandim blanga det wek, en holot bin 500 kilogrem gol, 2,150 kilogrem silba, en 100 longwan kout blanga ola serramonimen.
70 Wal ola serramonimen, en detlot Libai pipul, en sambala najalot pipul bin jidan langa Jerusalem en gulijap langa det taun. Ola singamob en ola blijiman en ola wekinmen blanga det Serramoni Pleis bin jidan langa ola gulijapwan taun, en ola najalot Isreil pipul bin jidan langa detlot taun weya olabat grenfatha olabat bin jidan. 1 Kran 9:2; Niya 11:3

2:63 Nam 27:21

2:70 1 Kran 9:2; Niya 11:3