^
Maika
God bin gibit drim langa Maika
God garra panishim Sameriya
Trabul blanga ola Juda pipul
Woning blanga ola nogudbala ritj pipul
Woning blanga ola Isreil lida
Wandei pipul garra stap faidabat
God garra bringimbek im pipul olabat
Det boswan garra kamat brom Bethlahem
God garra binijimap ola nogudbala ting
God garram wed blanga ola Isreil pipul
Wanim God wandim wi blanga dum?
Ola Isreil pipul jidan nogudbala
God garra seibum im pipul olabat
YAWEI garra jidan kainbala langa im pipul olabat