101
Song blanga king blanga dum ola raitwan ting
Song blanga Deibid.
Ai garra sing langa yu, YAWEI.
Ai wandim jidan trubalawei langa yu,
en ai wandim gibit pipul feyago olataim.
Ai wandim ebrijing ai dum garra jidan nomo garram enijing rong.
Wotaim yu garra kaman langa mi?
Ai wandim jidan langa main bigwan haus brabli gudbalawei,
en ai nomo wandim jinggabat eni nogudbala ting.
Ai nomo laigim det wei blanga ol detlot pipul hubin tenawei brom God.
Ai nomo wandim dum enijing garram olabat.
Ai nomo wandim dalimbat laiya,
en ai nomo wandim tjidimbat pipul.
Ai garra binijimap enibodi hu tokabat nogudwei blanga najalot pipul.
Ai nomo laigim detlot pipul hu jidan praudbalawei en tok haibalawei blanga olabat ron selp.
 
Ai garra gibit feyago langa ol detlot pipul hu jidan trubalawei langa God,
en larram olabat jidan langa main bigwan haus.
Ol detlot pipul hu jidan brabli trubalawei garra wek blanga mi.
 
Ol detlot pipul hu dalimbat laiya kaan jidan langa main bigwan haus.
Ol detlot pipul hu jidan tuwei kaan jidan garram mi.
Ebridei ai garra binijimap ola nogudwan pipul langa wi kantri.
Ai garra andimwei ola brabli nogudwan pipul brom det bigwan taun blanga YAWEI.