^
1 Watesalonike
Pfawakalile na pfawatoghole Watesalonike
Sang'ano ya Pauli ako Tesalonike
Pauli kobama kuwangila lwakeli Watesalonike
Kukala kwa kumnoghelesa Imulungu
Ukutsa kwe Imtwatsa
Mwiyandae kwa ukuya kwe Imtwatsa
Paulo kamalitsila kwa kuwalaghitsa