^
Waebulaniya
Imbuli ye Imulungu kubitila Imwanaghe
Imwana we Imulungu mkulu kubita wamalaika
Ukombotsi mkulu
Yesu iyo iyotulongotsa mne ukombotsi
Yesu ka mkulu kubita Musa
Ukubwihila kwe iwanu we Imulungu
Yesu Mtambika mkulu
Tuleke kuya kuchughu
Laghano lye Imulungu lya kweli
Mtambika Melikisedeki
Yesu keghala na Melikisedeki
Yesu mtambika wetu mkulu
Ukutambika muisi na ukutambika kulanga
Idamu ya Yesu yoleghusa nzambi tse iwanu
Tumsoghelele Imulungu
Ukumtoghola Imulungu
Imulungu kowahigha iwanaghe
Malaghitso na makanyo
Kumtunya Imulungu
Malombi gha ukumalitsila na ndamso