Paulo yona leta ye lau Taitasi unai
Buka ta hededehemasalahana
Taitasi meta Paulo maidana taupaisowa teha Giliki yo teha Eisiya unai. Na teina leta ta unai Paulo ye hededehemasalaha Taitasi unai yona paisowa saha bena ye ginauli Kiliti bwanabwanaluwana unai, idohagina tauwoyawoya ye hetolodi dubu maudoidi udiyedi, yo idohagina bena ye hekatadi.
Leta ta unai Paulo nuwanuwatu saesaedi hekadiyo ye kulidi. Ye hededehemasalaha meta Keliso yona boita yo toloꞌuyo debanaena kita tausunuma gonowana yoda laulau beyabeyadi ta hekaiyawasidi na mauli hauhauna unai ta miyamiya.
Nuwatu lakilakidi
1. Lautoki (1:1-4)
2. Taitasi bena dubu taukitahetetedi ye hetolodi (1:5-8)
3. Taitasi bena lauhekatalupolupo ye hekaiyawasidi (1:9-16)
4. Taitasi bena ekalesiya ye hekatadi laulau dudulaidi yo namwanamwadi udiyedi (2:1-3:11)
5. Lautoki (3:12-15)
1
Yau Paulo, Yaubada yona taupaisowa yo Yesu Keliso yona apostolo, leta ta ya kuli. Yesu Keliso ye hetologau yau apostolo bena Yaubada yona kaisunuwa tamowaidi ya saguidi sunuma unai yo hedehedede mamohoina ya hekatadi. Hedehedede mamohoina ne ye saguida na Yaubada yona nuwatu ta miyawatanidi yo mauli nige kana siga ta nayanayai ma nuwabayaoda. Mauli ne Yaubada ye hededenonohaiyako, huyana sola nige tanoubu ta ye hetubu. Na Yaubada iya nige taukailupolupo! Yona kaisunuwa mayadaina ta unai yona hededehesunuma wa hedehedededi ye hemasalahadi. Na Yaubada Taugilihaida paisowa saesaena ta ye leyama bena ya hededehemasalahadi yogu lauguguya udiyedi.
Ya kulikulilaowa Taitasi kalimyena, kowa natugu mamohoina yoda sunuma ta unai. Taba Yaubada Tamada yo Taugilihaida Yesu Keliso yodi kabinamwa yo nuwadaumwali se leyawa kalimyena.
Kiliti bwanabwanaluwana unai Taitasi bena dubu kesega kesega kadi taukitahetetedi ye hetolodi
Kiliti bwanabwanaluwana unai ya laugabaego, kaniyona ede paisowa saha ta kabitoledi wa bena ku hegehedi. Magai kesega kesega udiyedi dubu taukitahetetedi bena ku hetolodi doha saha ya hededediko kalimyena wa. Taukitahetete ne meta tabu kana gilu hesau. Iya bena tawasola miyamiyana ye miyanamwanamwae.* Hedehedede ta kalina Giliki unai hinage gonowana ta bui ta wane, Iya bena mwanena kesega mo. Natunao bena se kawamamohoi Guiyau unai, yo yodi mauli bena se dudulai, to kabo tamowai hekadiyo tabu se hegiludi miyamiya yababadi yo kawagabae udiyedi. Dubu taukitahetetena ne Yaubada yona paisowa tauginaulina. Unai iya tabu kana gilu hesau. Tabu ye nuwasaesae, tabu ye koikoipilimwamwayau, tabu tamowai numanumayauyaulena, tabu ye laulauhelili, tabu moni gadosisina ye lakikalili kalinawai. Na iya meta bena tamowai ye yogayogaisinidi, yo saha ye namwa bena ye gadosisiyei, yo yona nuwanuwatu yo yona miyamiya bena se dudulai yo hinage se namwa Yaubada matanaena, yo paisowa huyadiyao bena ye lauwatanidi.
Taitasi bena taukitahetete ne ye hekatadi na lauhekatalupolupo se hekaiyawasidi
Dubu taukitahetetena ne bena lauhekata dudulaina ta lauhekataꞌusei wa ye kabihekahini, kabo gonowana tamowai hekadiyo ye henuwabayaodi yona lauhekata namwanamwadi ne udiyedi, yo hinage lauhekata dudulaina taukawayagalaena kabo ye hekitalobaidi meta se lausapuli. 10 Matawuwuna ede tauhaikawayagala se bado. Se hedehededegaibu na yodi kailupolupo ne udiyedi tamowai se woyahesuwaladi. Tauhaikawayagala wa udiyedi tamowai se bado se lauhekata meta mauli kamwasana ede taba tamowai pelitome ye hai. 11 Taba ku hekaiyawasidi, matawuwuna numa se bado tamowaidiyao meta se henuwapwanopwanodi. Na yodi paisowa ta unai huya maudoina yodi nuwatu bena se laulaumoni.
12 Doha Kiliti yodi tauhededepeloweta hesau ye hededeyako, ye wane, “Kiliti tamowaidiyao kadi paisowa ede hededelupolupo. Yodi laulau se yababakalili doha suisui kaikaikalasidi. Se miyamiyaheboni, yo siya meta tamowai botabotaidi.” 13 Peloweta ne yona hedehedede meta mamohoi. Unai ku hededebayao udiyedi meta se lausapuli, na bena se sunumanamwanamwa. 14 Tabu se lapulapulau Dius kadi pilipilidai yo hedehedede mamohoina tautolehesuwalana yodi kaihekahekasisi laugagayodi udiyedi. 15 Tamowai nuwadiyao se aꞌa meta kalidiyena kai yo ginauli maudoidi se laugagayoidi ne se aꞌa. Na kaiteyadi nuwadiyao se bida yo nige se kawamamohoi, meta kalidiyena nige ginauli hesau ye aꞌa. Yodi nuwanuwatu ne se bida, yo yababa saha se ginauli ne nige gonowana se nuwatulobai. 16 Se hedede bena Yaubada kabina se kata, na yodi laulau udiyedi meta se uhalaei. Yodi laulau ne meta ye subukaliliyeidi. Se kawagabae, yo nige gonowana laulau namwanamwadi se ginaulidi.

*1:6: Hedehedede ta kalina Giliki unai hinage gonowana ta bui ta wane, Iya bena mwanena kesega mo.