3
Juan Bautistapa jarateeda
(Mt 3.1-12; Mr 1.1-8; Jn 1.19-28)
César Tiberio quince años rey bɨde, ichi ek'ari bada Poncio Pilato Judea eujã ak'ɨpari paji. Jõdee judiorã Tiberio ek'ari reyrãk'a p'anadap'edaarãpa eujã awara-awaraa ak'ɨpachida. Herodepa Galilea eujã ak'ɨpachi. Chi ɨ̃pema Filipopa Iturea mãik'aapa Traconite eujã ak'ɨpachi. Jõdee Lisaniapa Abilene eujã ak'ɨpachi. Anás mãik'aapa Caifás p'aareerã poro waibɨarã paji. Maapai Tachi Ak'õrepa ichi pedee jara cheji Zacarías warra Juanmaa eujã pania wẽe bɨde. Maap'eda Juanpa Tachi Ak'õre pedee jaratee nipapachi jõma Jordán tode. Jarateepachi eperãarãpa ichimaa poro choopidamerã ak'ɨpidait'ee ãchia p'ek'au k'achia oopata oodaamaa p'anɨ mãik'aapa wãara Tachi Ak'õrede ijãa p'anɨ. Mãgá ijãadak'ãri, Tachi Ak'õrepa ãchia p'ek'au k'achia oopata wẽpapii. Mãga p'asaji Ak'õre pedee jarapari Isaíapa chonaarãweda jaradak'a:
‘Eujã pania wẽe bɨde eperã bia bɨ: “O pi-ia oopatak'a poro waibɨa chei naaweda, mãga pɨk'a p'ek'au k'achia oo amáatɨ Tachi Waibɨa chei naaweda. Iru k'aurepa eujã joobai beeda jewedaa beeit'ee mãik'aapa ee nok'o jida jewedaak'oodariit'ee. O jõmaweda jĩp'a beeit'ee mãik'aapa eujã mãu-idaa bɨ k'ak'ayaa beeit'ee. Maapai jõmaarãpa k'awaadait'ee iru k'aurepa Ak'õrepa eperãarã k'aripait'ee atuanaadamerã.” ’ (Is 40.3-5)
Juanpa mãgá jaratee bɨde eperãarã chok'ara chejida irua poro choomerã. Mamĩda Juanpa ãramaa mãgaji:
—¡Parã k'achia-idaa beerãdeepa uchiadap'edaarã! ¡Taamák'apɨ p'anɨ! ¿Poro choopi chejida-ek'ã, Tachi Ak'õre juapa mia k'iniada-e p'anadairã? Mãga pɨrã, p'ek'au k'achia oo amáatɨ mãik'aapa p'anapatáatɨ Tachi Ak'õrepa k'inia bɨk'a. K'ĩsianáatɨ Tachi Ak'õrepa parãta miapi-e pait'ee Abrahamdeepa uchiadap'edaa perã. Mɨa jara bɨ: Na mãudeepa Tachi Ak'õrepa Abrahamdeepa uchiadap'edaarã oo atai. Ara chaarapa nejõ bɨɨrɨ chauk'aa bɨ t'u peet'aapatak'a t'ɨpɨtaude bat'at'aadait'ee paa jõmerã, mãga pɨk'a taarã-e Tachi Ak'õrepa jõpiit'ee parã, chi oodaamaa p'anapataarã irua k'inia bɨk'a.
10 Mãga ũridak'ãri, eperãarãpa Juanmaa iidipachida:
—Mãgara, ¿k'ãata oodaipia bɨma apachida, ak'ɨpidait'ee tai Ak'õre ode nipapata?
11 Juanpa p'anauji:
—Chi p'aru omé iru bɨpa aba chi wẽe bɨmaa teeipia bɨda aji. Auk'a chik'o jede k'odaipia bɨda aji, chi wẽe beerã ome.
12 Cesar-it'ee impuesto p'epataarã ichiaba chejida poro choopide. Mãgajida:
—Tachi Jarateepari, ¿k'ãata oodaipia bɨma ajida, ak'ɨpidait'ee taipa p'ek'au k'achia oopata oo amaa k'inia p'anɨ?
13 Juanpa p'anauji:
—P'aapináatɨ Romadepemaarãpa jarapata impuesto ɨ̃rɨ.
14 Soldaorãpa ichiaba iidijida:
—¿Mãgara taipárama? ajida. ¿K'ãata oodaipia bɨma taipa ak'ɨpidait'ee p'ek'au k'achia oopata oo amaa k'inia p'anɨ?
Juanpa p'anauji:
—Ichi k'inia chĩara p'arat'a jãri atanáatɨ mãik'aapa seewa jaranáatɨ chĩara k'achiade baaipidait'ee. K'ãiwee p'anapatáatɨ parãmaa p'arat'a p'aapata ome pãchi mimiapata pari.
15 Eperãarãpa Juanpa jarateeda ũridak'ãri, ãchi t'ãridepai k'ĩsia p'aneejida: “¿Juan Cristopaa ajida, Tachi Ak'õrepa pëida tachi rey pamerã?” 16 Mamĩda Juanpa jõmaarãmaa mãgaji:
—Mɨa wãara parã poro chooparida aji, paniapa. Mamĩda eperã mɨ t'ẽe cheru mɨ k'ãyaara waibɨara bɨ. Mɨa iru chancla jida ẽraik'araa bɨ, iru k'ãyaara ek'ariara bairã. Irua eperãarã nãgá poro chooit'ee. Tachi Ak'õre Jaure ba chepiit'ee parã k'ap'ɨade. Mamĩda ichide ijãadak'aa beerã jõpiit'ee t'ɨpɨtaupa. 17 Ooit'ee trigo ewaparipa ooparik'a. Mãgɨpa pala aneek'ãri, trigo ewada ɨt'aa jira bat'apari, chi tau uchiamerã mãik'aapa nãupa chi e ãyaa ateemerã. Maap'eda ma trigo tau ɨa bɨpari chi ɨapatamãi. Mamĩda chi e beeda t'ɨpɨtaude bat'at'aapari. Mãgɨ́ t'ɨpɨtau k'ĩik'aada aji.
18 Mãgá awaraa ũraa chok'ara ome, Juanpa jarateepachi Ak'õrepa pedee pia jara pëida. 19 Mamĩda mãga jaratee ni misa, ɨtrɨaji Romadepemaarãpa rey bɨdap'edaa, Herodes. Mãga ooji Herodepa chi ɨ̃pema wẽra Herodías iru bada perã ichi wẽrak'a mãik'aapa awaraa ne-inaa k'achia k'ĩra t'ãdoo oopachi perã. 20 Ma t'ẽepai Herodepa awaraa ne-inaa k'achia ooji. Juan carcelde t'ɨ nɨ̃bɨpiji.
Jesús poro chooda
(Mt 3.13-17; Mr 1.9-11)
21 Mamĩda aɨ naaweda, Juanpa at'ãri eperãarã poro choomaa bɨde ichiaba Jesús poro chooji. Poro choopip'eda, Jesús ɨt'aa t'ɨ̃k'ãri, pajã ewadachi 22 mãik'aapa Tachi Ak'õre Jaure iru ɨ̃rɨ palomak'a baai cheji. Mãga nɨde ɨt'ariipa Tachi Ak'õrepa jaraji:
—Pɨda aji, mɨ Warra k'inia, mɨa jɨrɨt'erada. Pɨa mɨ t'ãri o-ĩapipari.
Jesucristo ëreerã t'ɨ̃ p'ãda
(Mt 1.1-17)
23 Jesupa mãgá ne-inaa oo beek'ãri eperãarã taide, treinta años iru baji. Eperãarãpa jĩp'a k'ĩsia p'anapachida iru José warra.
José ak'õre paji Elí.
24 Elí ak'õre paji Matat. Matat ak'õre paji Leví. Leví ak'õre paji Melquí. Melquí ak'õre paji Janai. Janai ak'õre paji José.
25 José ak'õre paji Matatías. Matatías ak'õre paji Amós. Amós ak'õre paji Nahúm. Nahúm ak'õre paji Eslí. Eslí ak'õre paji Nagai.
26 Nagai ak'õre paji Máhat. Máhat ak'õre paji Matatías. Matatías ak'õre paji Semeí. Semeí ak'õre paji Josec. Josec ak'õre paji Joiadá.
27 Joiadá ak'õre paji Johanán. Johanán ak'õre paji Resá. Resá ak'õre paji Zorobabel. Zorobabel ak'õre paji Salatiel. Salatiel ak'õre paji Nerí.
28 Nerí ak'õre paji Melquí. Melquí ak'õre paji Adí. Adí ak'õre paji Cosam. Cosam ak'õre paji Elmadam. Elmadam ak'õre paji Er.
29 Er ak'õre paji Jesús. Jesús ak'õre paji Eliézer. Eliézer ak'õre paji Jorim. Jorim ak'õre paji Matat.
30 Matat ak'õre paji Leví. Leví ak'õre paji Simeón. Simeón ak'õre paji Judá. Judá ak'õre paji José. José ak'õre paji Jonam. Jonam ak'õre paji Eliaquim.
31 Eliaquim ak'õre paji Meleá. Meleá ak'õre paji Mená. Mená ak'õre paji Matatá. Matatá ak'õre paji Natán.
32 Natán ak'õre paji David. David ak'õre paji Jesé. Jesé ak'õre paji Obed. Obed ak'õre paji Booz. Booz ak'õre paji Salmón. Salmón ak'õre paji Nahasón.
33 Nahasón ak'õre paji Aminadab. Aminadab ak'õre paji Admín. Admín ak'õre paji Arní. Arní ak'õre paji Hesrón. Hesrón ak'õre paji Fares. Fares ak'õre paji Judá.
34 Judá ak'õre paji Jacob. Jacob ak'õre paji Isaac. Isaac ak'õre paji Abraham. Abraham ak'õre paji Térah. Térah ak'õre paji Nahor.
35 Nahor ak'õre paji Serug. Serug ak'õre paji Ragau. Ragau ak'õre paji Péleg. Péleg ak'õre paji Éber. Éber ak'õre paji Sélah.
36 Sélah ak'õre paji Cainán. Cainán ak'õre paji Arfaxad. Arfaxad ak'õre paji Sem. Sem ak'õre paji Noé. Noé ak'õre paji Lámec.
37 Lámec ak'õre paji Matusalén. Matusalén ak'õre paji Enoc. Enoc ak'õre paji Jared. Jared ak'õre paji Mahalaleel. Mahalaleel ak'õre paji Cainán.
38 Cainán ak'õre paji Enós. Enós ak'õre paji Set. Set ak'õre paji Adán mãik'aapa Adán ak'õre paji Tachi Ak'õre.