11
Saŋ-Bëtís wosohha ga Yéesu
(Lúkkaa 7: 18-35)
Ga waa Yéesu lëehíꞌta kiwoꞌ tëelíbéecaagari ɓidaaŋkaah na ɓanakɓaa iñcaa ya nakɓa kitumɗa, ya kolukohha daama, yaa ƴah ga teerucaa ga gohaaɗa kijëgíroh na kiyéegaloh Hewhewaa winéwíꞌwaa.
Ga waa Saŋ kelohha ga ɗuuƴ kasaa iñaa Kiristaa tumɗa, ya wossa ga tëelíbéecaagari, kimeekis Yéesu an:
- Fu yërí en ɓaa jom kihayɗanoo, ɗí sekan ɓoꞌ yiliis?
Yéesu dalla ɓuwaa kitaas an:
- Karat, ɗú ɓéestíꞌnee Saŋ iñcii ɗú kelohɗa na iñcii ɗú hotɗa: búumíꞌcii ɓii hot, lafañcii ɓii tíin dijófíꞌ, gaanacii ɓii sétíru, ɗekcii ɓii keloh, faraafcii cii mílís, ee nduulcii ɓii yéegalu Hewhewii winéwíꞌwii. Ɓaa mi tahhiiraa kisoof fenoo ga ngëmaagaraanaa, fu yewinin múuꞌ!
Tëelíbéecaa ɓanakɓaa, daa ɓa soofee, Yéesu aawwa ɓuwaa kiwoꞌ ga loo Saŋ, an:
- Ɗú karee kimalaknee ya ga ëgíꞌ-dúndagaa? Pëegíi-përúudúufaa en na kiꞌeguk ga uurisaane? Enndiikanaa, ɗú karee ya kimalaknee? Ɓoꞌ yaa ekuk kúltí cimóríre? Ee sah ɓuwii ekuk kúltí cimóríꞌɗa ɓii ga kaancii buuꞌcii. Kon ɗú karee kimalaknee ya daama? Sëldíiga-Koohe? Ee! Mi woꞌꞌúuka, ɓaama paafin sah sëldíiga-Kooh. 10 Saŋ yërí en ɓaa woꞌu ga Këyítfaaɗa an: «Mi yii wos ɓoꞌꞌoo, yaa ɗëwrukanndaa, kiwaayukiꞌtaa waasum.» 11 Mi woꞌꞌúuka ee kayoh; ga ɓuwii límukoh ga ɓetiɗa ɓéeɓɓa, mossii ga kilaak yíinoo yaa wëñ Saŋ-Bëtís kiyak; ee moona déy, ɓaa wëñ kijutuut ga Nguuraa yii ga ɗookɗa, yërí wëñ Saŋ-Bëtís kiyak. 12 Iñaa aboh ga jamaanaa Saŋ-Bëtís hayohɗa bi diima, Nguurii yii ga ɗookɗa wii soogu na dooli* 11: 12 Malkat Lúkkaa 16: 16 na iñaa woꞌu gaɗa. ee ɓuwii meeri kiꞌek dooli ga iñaa en ɓéeɓɗa ɓërí heelwa kiteꞌ, ɓa laakwa. 13 En kiꞌenaa, ɓéeɓ sëldíiga-Koohcaa na Waasii Móyíis yéegalohseera Nguuriima bi ga daa Saŋ hayoh. 14 En lak ɗú mínka kitookaa mi woꞌꞌúu man Saŋ yaama yërí en Ili, sëldíiga-Koohaa jomee kihayisɗa. 15 Ɓaa fu laakin nof kikelohaa súkúruka.
16 Ɓuwii jamaanii wati, mi mëdírohanɓa naɓa? Ɓa man na oomaacaa yugu ga paanaa dëkaa ee ɓa woꞌ mooroomɓa an: 17 «Ɗí mbiiɓɗinndúu ee ɗú hammbii! Ɗí helemin ee ɗú dayukkii.»
18 En kiꞌenaa, Saŋ-Bëtís hayin, ya ñamoo ee anoo fodii ɓuwii, ee ɗú woꞌ an: «Ya laak raɓ». 19  Kowukii ɓii hayin, kii ñam, kii an, ee ɓa woꞌ an: «Malkat ɓii yii halaat kiñam doŋ na kiꞌan biiñ ee ya fiiliimunoh na juuticii na tumoh-baakaaꞌcii.» Wayee iñii kiñaañkii Kooh límiɗa, wërí teewohi an ka júwin.
Dëkcaa sagu kigëmɗa
(Lúkkaa 10: 13-15)
20 Waa ennda ɗa, Yéesu keennda ga ɗook teerucaa ya wëñee kitumoh kíntaan ee ɓuwaa súpítséeríi kipeskaagaɓaɗa, ya yaa ñaꞌɓa an:
21 - Massa ɗú ɓu-Korasee! Massa ɗú ɓu-Betsaydaa! Ndaga kíntaancii tumsee ga ɗuuƴcúuɗa, tumsee ga ɗuuƴ dëkaa Tíiꞌ na waa Sídoŋaa, eneenaa kumëeñíꞌ ɓa koorin ga saaku na wet kiteewoh an ɓa récukin baakaaꞌciigaɓa. 22 Kërí tah mi woꞌꞌúu an besaa attiꞌohsanɗa leꞌaa, ɓu-Tíiꞌ na ɓu-Sídoŋ ɓërí taniꞌanndúu attiꞌ. 23 Ee ɗú, ɓu-teerii Kafarnawom, ɗú yaakaaꞌ an ɗú hay kiɓëwíru bi ga ɗook-Koohe? Óꞌóo, ɗú ƴah kiyóoskíru bi ga ɓu-baam. En kiꞌenaa, kíntaancii tumu ga ɗuuƴcúuɗa, tumsee ga teeraa Sodomaa eneenaa wa wii lís bi wati. 24 Kërí tah mi woꞌꞌúuka, besaa attiꞌohsanɗa leꞌaa, teeraa Sodom wërí taniꞌanndúu attiꞌ.
Yéesu woꞌꞌa na ɓuwaa yóoskírin hafɓaɗa
(Lúkkaa 10: 21-22)
25 Ga wahtaama, Yéesu woꞌꞌa an:
- Buba, mi yii gërëmmbaa, fu, Haꞌmudii ɗook na kakay, ndaga iñaa fu ɗaak haꞌ-hamhamcii na ɓuwii jaginɗa, fu teewinwa oomaacii. 26 Kayoh buba, iñaama laakohɗa, ndaga iñaama yërí fu waaꞌ ya laak. 27 Paammboo tíkin tóoh ga yahhoo. Ken ínohoo Kowukii enndii Paamudiinaa, ee ken ínohoo Paamudii enndii Kowukii na ɓuwaa Kowukii waaꞌɓari kiteeɓɗa naa. 28 Hayat garoo ɓéeɓpúu ɗú ɓii ɗú sodin ee ɗú ɓítukohinɗa, mi onndúu íikaꞌ. 29 Koorukat iñii mi gallúuɗa, ɗú yoon garoo, ndaga mi yewinin jam ee mi yóoskírin haffoo, en ɗanaa fítciirúu laak íikaꞌ. 30 En kiꞌenaa, iñii mi gallúuɗa yoowin ee ɗofiigoo mi kooꞌtúuɗa erefin.

*11:12 11: 12 Malkat Lúkkaa 16: 16 na iñaa woꞌu gaɗa.