6
Dine me abragə me idə̂gə me
ꞌYeni nə̂ dine da alna war̰ang bədə̂gə, dara ta me i mani nə̂ i gə bərmə̂ day təba nə̂ Aba ciri ur ba anə̂ alnagə di. «Məlawdə abam me iim me.» Managə bii gə ꞌwoo dalawə̂ pad da ta di me i gə pii Mãr̰ĩ ma gə bəw gə an̰ji biyəw di. Gwale duwa gə ba dara: «Ba mə̂ ha ꞌywa ꞌywala me ba mə̂ ha dama bəra biyə̂ dəm də hoy dodə̂ sən̰a dədə̂ ka me ca.» ꞌYeni nə̂ dine abragə da kalna meyandagə dəndərang dusərə̂gə ɗi, ɗəm da gamnagə le gə gəsə̂ni ər̰in̰ə̂gəle me gə gələ nə̂ ya Aba ciri ənda ba gələndə nəm de.
Kwoy me woni ciri day me
ꞌYeni nə̂ kwoy da alna woni ciri dan nə̂ dodə sən̰a dədə̂ ka bədə̂gə gə horəmbə̂ me asagə di dodə̂ me alnagə giyə̂ gə dusi də mən me ya anə̂ ba aləw gə Kris giyə̂ ta de. Anə̂ al woni ciri dan di bədə̂gə dara cendi ba yarnang me sədə̂gə ba ꞌywalnagə nəm məra bə̂də̂, ɗəm da alnagə yande dara ba anə̂ i kwoy nə̂nə̂ Kris duwa me, dara anə̂ ur ba anə̂ al i Mãr̰ĩ bu gə dusərə̂ng də mən me ca. Alna giyə̂ dan di gə dusərə̂ng də mən ya giyə̂ di ba mə̂ aləw gə Aba ciri de, kalna ala giyə̂ ya ba anə̂ algə i nare de məra ɗi. Ərmənə̂ dədə̂ngə̂ ladna gun gə kwaya labaa gə pə̂gin̰ kaw, alna giyə̂ duwa ladna da Aba ciri ha ꞌywagaw gwayni duwa le managə giyə̂ duwa gə ala lə̂. ꞌYeni nə̂ kwoy woni ciri day kaw, alnagə horəmbə̂ ya kwoy dan di ba gə alang nəm de me ca, alnagə wamani bə̂də̂ me. Ərmənə̂ dara ꞌyə̂ni me, kwoy dan də me da Aba ciri dan i mən tenene ilə̂ alə̂ daa, an̰ji i aba piyə̂ nare dərə̂gə bə̂də̂.
Mani woni jara say
10 ꞌYan̰a duwa lə̂ da nə̂ ur ba nə̂ wayang, kan̰jəna dwana dan managə Aba ciri səwə̂ me managə dwana duwa də nan̰ di sədə̂ me ca. 11 Layna mani woni jara say nə̂ Mãr̰ĩ ꞌyang pad bwana sədə̂ngə̂, dara ɗəbə̂ nəm waya managə boy dənə̂ Seydan dəra də twanadə di dərə̂dələ̂. 12 Dara neyendə da də kwabang dəm di i gə nare bə̂də̂, ɗəm da dəm ənda da də̂ kwabang i gə dundi də acn̰e dolgə day, me də kwabang gə dundi də lam dwãr̰ĩ managə sən̰a dədə̂ də diləmə̂ ka di me dundi də acn̰e pad də dam managə sən̰a bulə̂ day gə siyaya lə̂ me ca. 13 I dara ta də me layna mani woni jara say nə̂ Mãr̰ĩ ꞌyang di daa pad əsərangə̂ dara ɗəbə̂ nəm waya wala gə acn̰e-yə̂ me dəm di ꞌyan̰na bam kaw ɗəbənə̂ daa waynale com.
14 Ɗəbənə̂ waynale, yinə̂ gwale səw gə wun ya gare gə gun ma gə wamdaw daa de di waynale. Hurna mani nə̂ təba di, ya gare gə ɗore gə gun hurə̂w səbər̰ə̂wə̂ gam gə səw ta de, 15 ɗəbənə̂ ib dara wayagə nare nõ də lade dədə ꞌyagə nare həlala di daa, ɗəbə̂ gə ib da wun ya gəbande nə̂ gun hurə̂ gədawə̂ de. 16 Mani nə̂ wə̂yə̂ kaw kalna dusərə̂ng Mãr̰ĩ dəwə̂ ya gun ba yigə dogə̂ əsə̂wə̂ ta de. Ya ta de da ɗeche də duwa bədə̂ dənə̂ Seydan duwa ha dəmə̂ hara sədə̂ngə̂ bə̂də̂. 17 Yinə̂ bələ̂ gə Mãr̰ĩ ꞌyang gandəw gə wun ya jagwa də ləgəw gun dəw dara jara gə say yande, ꞌyan̰a duwa-lə̂ da unə̂ sugənə̂ də chere də dundi də Mãr̰ĩ duwa ꞌyang gandədə ta di əsərangə̂. Sugənə̂ də chere di i gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa di.
18 Yande da: Amsəna Mãr̰ĩ gə dusərə̂ng də mən, urnə̂w gə wala wala me gə dwana dənə̂ dundi dəra me yande da amsənaw dəban bwa gə gwayni. Amsəna dara nare nə̂nə̂ Mãr̰ĩ duwa pad me ca. 19 Amsəna Mãr̰ĩ dara daran me ca, dara kaləw a ꞌyanan gwale bənə̂. Yande da nə̂ ha wayagə nare dəban lan̰a, nõ də lade də Mãr̰ĩ budədə dodə̂ pii gwale dəra. 20 Əndi gənə̂ i Mãr̰ĩ aba bəw di, giyə̂ ni da i waya gə nõ də lade gwale dəra, gə yən magədən asən dange-yə̂ da amsəna Mãr̰ĩ dara kal nə̂ way gwale dəra dəban bwa gə gwayni dara i giyə̂ ni gənə̂ ha alaw.
Lapiya dənə̂ Pol duwa
21 Caga da nə̂ giyə̂ng Tichək chen gənə̂ urəw nan̰, gə i aba ala giyə̂ gənə̂ Aba ciri duwa, gə i aba ala mani nə̂ təba di. An̰ji ha wayang ba nə̂ dam i man mo, dara ꞌyə̂ni kaw ba anə̂ ꞌwacn̰ana mani ni nə̂ nə̂ alagə me ca. 22 Nə̂ giyə̂ng gandəw ɓag dara an̰ju ba waynang nõ nin me ꞌyanang abnani dusərə̂gə̂ me ca.
23 Kal Mãr̰ĩ gə i abrandə me Aba ciri ənda gə Jesu Kris me ꞌyanagə chamre woni kala dusərə̂gə Jesu Kris dəwə̂ həlala jwam me dwani me dusi də kala me ca. 24 Kal Mãr̰ĩ piynə̂ bəw managə nare woni urə̂ Aba ciri ənda gə Jesu Kris dədə̂gələ̂ pad gə dwani day də ꞌyan̰a dəra ilə̂ bə̂də̂ bər̰in̰ di.