Magtubu dənə̂ Mãr̰ĩ

Somrai: Magtubu dənə̂ Mãr̰ĩ (New Testament+)

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.
Language: (Somrai)
Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

All rights reserved.


2020-11-30

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 22 Feb 2024 from source files dated 29 Jan 2022