Maktubu dənə̂ Jak duwa
1
Labiya dənə̂ Jak duwa
Əndi gə Jak gaba ala giyə̂ gənə̂ Mãr̰ĩ duwa me gənə̂ Aba ciri gə Jesu Kris duwa me nə̂ alang ꞌyeni nare nə̂nə̂ Mãr̰ĩ duwa nə̂ cəgədə bam managə sən̰a gəndədə lə̂ ka pad labiya.
Yə̂ gə sii managə wamani-yə̂
Chamran, managə mani jiga jiga gərsə̂ng da, kalna sədə̂ng ꞌywalnangə̂ diyə̂ nan̰. Anə̂ ꞌocn̰ com, dusi dan də kala di dwana dəra ɗwayna mani nə̂ gərsə̂ng də bam da, ha harang gə yə̂ə̂ gə sii waya. Ɗəm da, kalna yə̂ə̂ dan gə sii waya di hana ladna bəra ꞌyan̰a-lə̂ ba, dara kal anə̂ kədənə̂ nare nə̂ ladə gə dərə̂gə bər̰in̰ nə̂ acn̰a hin̰e kaw ilə̂ sədə̂ngə̂ bə̂də̂ me mani mən kaw jalnang bə̂də̂ me ca. Gun mən dwar̰angə̂ dərin̰ naa duwa ina lə̂ nan̰ bə̂də̂ da, kaləw a urnə̂ Mãr̰ĩ, an̰ji ha ꞌyawə̂. Dara Mãr̰ĩ di an̰ji ꞌyagə nare pad mani gə dusi də dwani dəban alaw gə gun gwale. Gun gə ta di a urnə̂ gə dusi də kala dəban gaga hin̰e dusəwə̂ bə̂də̂, dara aba gaga dusəwə̂ da, wun ya nimi nə̂ kuray-yə̂ nə̂ gale ugə cogə ha nəm kame kame ta de. Gun gə ya ta de da, a ꞌwacn̰ana dara ba ha ꞌywa mani hin̰e managə Aba ciri əsəwə̂ bə̂də̂. Dara an̰ji i gun gə al mani pad gə dusi də sər sər me ur ꞌwo bərmə̂ mən bə̂də̂.
ꞌYwa gə mani me, dama gə burgani me
Kal əjəm chen gə burage da, səm ꞌywalnam dara Mãr̰ĩ asəm sumi gə ꞌwaga dəm. 10 Me əjəm chen gaba ꞌywa mani da, səm ꞌywalnam dara Mãr̰ĩ com dodə̂ me ca. Dara aba ꞌywa mani di ha susəgə̂ bam ya chemde ho day de. 11 Dara wala gə dawa ana nan̰ mwom da, chemde di laa i bam me, ho day susəgə bam me, ladni day cor ilə̂ bə̂də̂. Gun gaba ꞌywa mani kaw ha mara bam managə giyə̂ duwa gə ala gaba kan̰ja ꞌywa di dalawə̂ yande me ca.
Mani woni gərsə̂ nare me woni lamagə me
12 Gun gaba yə̂ə̂ səw waya məjag managə mani woni gərsə̂w dwar̰agələ̂ da, dam i sii ꞌyola gə ꞌyang dalawə̂. Dara managə an̰ji ɗwayna wamani di bam mwom da, ha ꞌywa kwan̰e gə i bə̂lə̂ gaba dama gə dərə̂w bərin̰ gə Mãr̰ĩ u bəw way dara ba ꞌyagə nare woni urə̂w di. 13 Gun gə mani lamnaw dara asaw acn̰a-lə̂ da, kaləw a wayna da: «I Mãr̰ĩ me lamən asən acn̰a-lə̂ an̰ju bə̂də̂.» Dara Mãr̰ĩ da, mani nə̂ acn̰e laməw asəw acn̰a-lə̂ bə̂də̂, me an̰ji kaw lam gun ba alna acn̰a bə̂də̂ me ca. 14 Wala gə mani lamna gun asaw acn̰a-lə̂ da i mani nə̂ acn̰e cende day nə̂ ilə̂ gun dusəwə̂ ɓəg di me cwara surəw asnəw acn̰a-lə̂ cendi. 15 Targin̰ ɗang da, mani nə̂ acn̰e cende day nə̂ ilə̂ gun dusəwə̂ di u gudi me yə̂ə̂ acn̰a. Ər̰ə managə acn̰a di jor nan̰ mwom da, hara gə made me ca. 16 Chamran nə̂ nə̂ urgə nan̰, kalna lama sədə̂ng ɗi. 17 Mani nə̂ wo pad woni sumi me nə̂ ladə gə dərə̂gə bər̰in̰ me da swa i daa Mãr̰ĩ gaba bwa mani woni acn̰a mana di səwə̂. Mãr̰ĩ di i gun gə co səw ɗang bə̂də̂ me an̰ji bi səw bam kaləndə diləmə̂ ya dawa ba də al nəm de bə̂də̂ me ca. * 1.17 Nə̂ jangə nin yande dara gwale gəndəw gə ɓag gə bii gə Grek ba da: Dun duwa cor daa ya dənə̂ habde day ba də cogədə̂r gə dawa ta de bə̂də̂. 18 Mãr̰ĩ di, gə urə̂ duwa an̰ju gang, an̰ji ꞌyandə bələ̂ i gə gwale duwa gə i gwale səw di dara ba də ɗəbnə̂ng pii managə mani duwa nə̂ an̰ji bwagə pad di dərə̂gələ̂.
Dwaya gə gwale, me ꞌwow ala gə giyə̂ me ca
19 Chamran nə̂ nə̂ urgə nan̰, ꞌwacn̰ana gwale gə ta di: Gun gə woy kaw dwaya gə gwale da a dwayna kalang ma me da, swana kalang wayna gwale bə̂də̂, me kal dusəw swana kalang bə̂də̂ me ca. 20 Dara gun dusəw swana man̰a da, neyem ala gə mani nə̂ lade təba managə Mãr̰ĩ dərə̂wə̂ bə̂də̂. 21 I dara ta də me, mani pad woni lwabədang gichəni sədə̂ngə̂ me, mani nə̂ acn̰e nə̂ swa dusi də ur̰in̰eyə̂ me da, biynə̂ sədə̂ng bam dwar̰agələ̂. Yinə̂ gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə ꞌyang gandəw dusərə̂ngə̂ ta di gə asa gə dii dodə̂ dara i gwale gə ta di me neyem bələ̂ng an̰ju.
22 Kalna dwaya gə gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə sumdəng məra ɗi, unə̂w alna gandəw giyə̂, pə̂gin̰ bə̂də̂ da, anə̂ lam i sədə̂ng dan gang pəgin̰ me ca. 23 Dara gun gə dwayna gwale di, me unə̂w alna gə giyə̂ bə̂də̂ da, wun i ya gun gə yə̂r dərə̂w managə gudəramə̂ ta de. 24 Managə an̰ji yə̂r dərə̂w di gudəramə̂ bam pad, me, əndə̂r ha mwom da, mana gə ta-lə̂ dog an̰ji saw dərə̂w nə̂ an̰ji yaragə di nəmgə bam. 25 Ɗəm da gun gə kan̰jə bii gə ꞌwoo gə ladə gə dərə̂w bərin̰ gə kədə gun daa gəndəw ladə me yə səw woy-yə̂ me dam doy gə suməw məra me nəmə̂w bam bə̂də̂ ər̰ə uw al gə giyə̂ me da, gun gə ta di Mãr̰ĩ ha biyə̂ bəw managə giyə̂ duwa gə ala dəwə̂.
26 Gun wayna ba pam i Mãr̰ĩ tarəw me gamna bəw gaba waya gwale bə̂də̂ da, an̰ji lam i səw duwa an̰ju gə Aba ciri gang. Pama duwa gə Mãr̰ĩ di ꞌywala duwa hin̰e kaw ilə̂ bə̂də̂ bər̰in̰. 27 Yarna pama gə Mãr̰ĩ gə ꞌyang gə ladə abrandə gə Mãr̰ĩ dərə̂wə̂ da, i wagə gə bagondə̂ lə̂ me namde nə̂ wambə lə̂ me managə jiba day-ə̂ me biyə̂ gə səm bam managə mani nə̂ acn̰e nə̂ sən̰a dədə̂ woni lwabam gichəni səmə̂ dwar̰agələ̂ me ca.

*1:17 1.17 Nə̂ jangə nin yande dara gwale gəndəw gə ɓag gə bii gə Grek ba da: Dun duwa cor daa ya dənə̂ habde day ba də cogədə̂r gə dawa ta de bə̂də̂.