2
Piyə̂ gə nare dərə̂gə.
Chamran ꞌyə̂ni nə̂ anə̂ kal dusərə̂ng managə Aba ciri ənda gaba sumi gə ꞌwaga gə Jesu Kris dəwə̂ da, ɓamna piyə̂ gə nare dərə̂gə gə dusi dan də kala mən bə̂də̂. Dwayna, ya gun mən gaba ꞌywa mani hurnay barge gaba sumi səwə̂ me kuləm gə kili duwa wom nan̰ dunuwə̂, dəmney nəm dwar̰angə̂ dayara dan-ə̂ me gə mən gə burage gə mani duwa ilə̂ bə̂də̂ hurnay barge gə acn̰e gə chə̂bə̂re səwə̂, dəmney nəm kərə̂ di me ca da. Mana gə ta də lə̂ da, anə̂ so aləw gaba hura barge gə lade di horəmbə̂ me anə̂ wayəw da: «Əjəm da, hare dam dodə̂ managə lade-yə̂ ka», ər̰ə anə̂ wayəw gə burage gaba ꞌywa mani bə̂də̂ di əjəm da: «Ɗəbə dəma daa labaa, hare dam dodə̂ managə sən̰a-lə̂ gədəraninə̂ ka.» Anə̂ alna ina i ya ta de da, anə̂ pii nare dərə̂gə me anə̂ kədə i nare woni agə kwanang sariya gə ərmə̂ gə acn̰e me ca.
Dwayna, chamran nə̂ nə̂ urgə nan̰: Mãr̰ĩ an̰jər nare nə̂ burgə̂də̂ nə̂ kwandagə yərgə ba i woni ꞌywa mani bə̂də̂ dara cendi ba kədənə̂ woni ꞌywa mani managə dusi day də kala lə̂ me ba ꞌywana dwãr̰ĩ dənə̂ Mãr̰ĩ duwa də ba u bəw way ba ꞌyagə woni urə̂w di me ca. Ər̰ə ꞌyə̂ni da, anə̂ al nare nə̂ burgə̂də̂ woni ꞌywa mani bə̂də̂ ichin̰ me, woni gələ̂ng dərə̂ng hara ganang sariya lə̂ da, i woni ꞌywa mani di cendi bə̂də̂ mo? Nare nə̂ ta di i woni waya sumi gə lade gə Mãr̰ĩ ꞌyang gandəw di gwale duwa gə acn̰e di cendi bə̂də̂ mo?
I sədə, anə̂ alna bii gə ꞌwoo gənə̂ Mãr̰ĩ duwa gə ɗoy kwanaw bam pad di bəw gə gə jangəw maktubə lə̂ ba da: «Mə̂ ha urə̂ jam gun ya səm dəma de.» Da anə̂ al i mani nə̂ lade ꞌyang. Ɗəm da anə̂ ina i woni piyə̂ nare dərə̂gə da anə̂ al i acn̰a me bii gə ꞌwoo gənə̂ Mãr̰ĩ duwa di bwang gwale dədə̂ngə dara anə̂ gən̰ bəw bam. 10 Dara gun alna bii gə ꞌwoo di pad me cə̂langəna gə mən daa da an̰ji cə̂langə bii gə ꞌwoo gə gəndəw wor pad di daa me ca. 11 I gun gaba waya ba da: «Mə̂ ha ala acn̰a gə gichəni bə̂də̂ ta di», way ɗang ba da: «Mə̂ ərəm ba mə̂ ꞌyə̂ gun bə̂də̂ me mə̂ cor ha ꞌyaw», me mə̂ ala acn̰a gə gichəni bə̂də̂ me, mə̂ ꞌyana gun da, mə̂ cəlangə̂ bii gə ꞌwoo gə gəndəw wor pad di daa. 12 Gwale dan gə waya me mani dan nə̂ ala me da, kal gəlnə̂ dara banə̂ i nare nə̂ bii gə ꞌwoo gaba kədə̂ nare daa di sanga ba anang sariya an̰ju. 13 Dara gun gaba yara jaw n̰agəni duwa bə̂də̂ da, wala gə sariya-lə̂ da Mãr̰ĩ kaw ha alaw sariya dəban yara gə n̰agəni duwa bə̂də̂ me ca. Yande da aba yara jaw n̰agəni duwa kaw lan̰də sariya di bə̂də̂ bər̰in̰ me ca.
Dusi də kala me, mani nə̂ ala me
14 Chamran, gun wayna gə bəw məra, ba i aba kala dusəw me alna mani gəlnə̂ nəm bə̂də̂ da, dusi də kala də ya ta de di neyem bələ̂w mo? 15 Ya chandərang labaa chidərəng ꞌywana barge gaba hura bə̂də̂ me mani day nə̂ wama inalə̂ bə̂də̂ wala gə wala me, 16 gun mən dwar̰angə̂ waygə da: «Damna labiya, me kal sədə̂ng ur̰ənə̂, me wamna əbənə̂», me dəban ꞌyagə mani nə̂ wama da ꞌywala duwa ilə̂ nalə̂ mo? 17 Dusi də kala kaw i ya ta de me ca, dusi də kala də dəban mani dəra nə̂ ala da, ya ba də mare bam ɓər̰in̰.
18 Ga gun mən wayna da: «Əndi da, nə̂ kal i dusən, me əjəm da, mə̂ al i mani me da». Ər̰ə nə̂ ha cwaw wayaw da: «Gələn dusəm də kala də dəban mani dəra nə̂ ala di, me əndi kaw nə̂ ha gələ̂m ni də gə mani dəra nə̂ ala di me ca.» 19 Əjəm da, mə̂ kal dusəm dara Mãr̰ĩ ba i mən tenene bə̂də̂ mo? Ladə. Dundi nə̂ acn̰e kaw ərəm i yande me cendi lan̰a algə me sadə dərə̂wə̂. 20 Əjəm mə̂ i gun gə ꞌocn̰ waya gwale bə̂də̂, mə̂ ur dara ꞌwacn̰a gə ba dara na me dusi də kala də dəban mani dəra nə̂ ala da ba i də madəri di mo? 21 Yər mwagərandə gə Abraham sən̰ Mãr̰ĩ yə̂rə̂w ba i gun səw gə təba dara mani duwa nə̂ ala di dara an̰ji doyəw ə̂w wala gə Mãr̰ĩ wayəw ba kundə nə̂ gorəndəw gə Isak mana gaba bwasa Mãr̰ĩ-yə̂ aləw gə Mãr̰ĩ sarga di bə̂də̂ mo? 22 Mə̂ yə̂r ta da dusi duwa də kala di, me mani dəra nə̂ ala di me dayara daa ca me al gə giyə̂. I dara mani duwa nə̂ ala di, me dusəw də kala di jor gədə mani sədə̂gə. 23 I yande di me gwale gə maktubə dənə̂ Mãr̰ĩ wayaw dara daraw pii di yala alal ɗəm, ba da: «Abraham kal dusəw Mãr̰ĩ dəwə̂, me gə dusəw də kala də me Mãr̰ĩ yə̂rəw ba i gun səw gə lade təba me», mani di yala alal ɗəm. Ta de me Mãr̰ĩ ꞌogəw ba i jaw mache. 24 Anə̂ yala yə̂r caga ba Mãr̰ĩ yə̂r gun ba i gun gaba ala mani nə̂ təba da, i dara mani duwa nə̂ ala, i dara dusəw də kala məra bə̂də̂.
25 Rahab də ɓəg dədə kan̰ja abje dəra kaw i yande me ca. Mãr̰ĩ yaradə ba i deme sədə də təba dara mani dəra nə̂ ala, wala gə tandi yə̂ə̂ nare nə̂ Israyel nə̂ gə kəjə̂gə di sədə̂, me tandi wagələ̂ dəmə̂ gaba hara lə̂ gə bərmə̂ gə ɗang. 26 Ya gun səw gə doni gə hwaya duwa ina lə̂ bə̂də̂ da mare, yande kaw, dusi də kala də dəban mani dəra nə̂ ala kaw mare me ca.