Maana dənə̂ Aba cəmə̂ Mãr̰ĩ buw gə
Jonas
duwa
Maktubu də ka dwar̰ə
Jonas i aba cəmə̂ Mãr̰ĩ buw. Me dusu wun ya dənə̂ Mãr̰ĩ duwa de bə̂də̂! Managə Mãr̰ĩ wayəw ba an̰ju ba hana waynagə nare nə̂ ciri də Ninibələ̂ gwale mwom da, an̰ji wa da. Me wa dara na mo? Jonas i gun gə Israyel me nare nə̂ Ninibə i woni mar̰ande day. An̰ji ur dara Mãr̰ĩ ba alnagə wamani me kalna dusu həlalna dədə̂gələ̂ bə̂də̂.
Ta də me, an̰ji nagə managə bərwa gə gecheyə̂ dara hara nəm bam hə̂n̰ gə Ninibə. (Dara naga gə gangər gə kuray gə gecheyə̂ da, nare nə̂ wala gə ta də lə̂ di pəl bərwa gə geche gə neyem laya nare nan̰ me mani day nə̂ kenge nan̰ me ca.) Me Mãr̰ĩ kal Jonas neyem wa da bə̂də̂. ꞌYan̰alə̂ da an̰ji yə gwale gənə̂ Mãr̰ĩ duwa me ha ala berni. Nare nə̂ Ninibə co dərə̂gə Mãr̰ĩ dəwə̂ me Mãr̰ĩ algə wamani bə̂də̂ me. Mwom da, Jonas dusu meyendə Mãr̰ĩ dəwə̂.
Maana dənə̂ Jonas duwa da gəlndə dara cende dənə̂ Mãr̰ĩ duwa da ꞌyen̰ gə nare nə̂ Israyel məra bə̂də̂. An̰ji ur i nare pad. I ib dara kala dusu həlala managə nare nə̂ cwara i gədawə̂ me cow acn̰a day taragə di.
Gwale gə managə magtubu dwar̰ə-lə̂
Jonas gən̰ Mãr̰ĩ buw bam (1)
Jonas amsə Mãr̰ĩ managə doche nudə̂wə̂ (2)
Jonas al Mãr̰ĩ buw managə Ninibə (3)
Jonas dusu so me Mãr̰ĩ ər̰in̰u (4)
1
Jonas gən̰ Mãr̰ĩ buw bam
Wala mən, Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ ꞌogə Jonas gənə̂ Amitay gorəndəw me wayəw ba da: «So daa, ha managə Ninibə də i ciri də geche, me soy berni-yə̂ dədə̂ dara na gwale ilə̂ dədə̂gələ̂ dara acn̰a day di swa bəra yala ꞌyon daa.» Ər̰ə Jonas di so wa dara ba ha managə ciri də Tarsislə̂, bam hə̂n̰ gə Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ di. An̰ji gər managə ciri də Japa də i kuray gə geche bəwə̂, me ꞌyo bərwa gə geche gə ilə̂ hara managə Tarsis di. An̰ji ꞌyogə kili duwa me nagə gə nare di dara hara Tarsis, bam hə̂n̰ gə Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ di.
Me Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ di ku gale gə geche managə kuray gə geche dalawə̂, me gale gə geche di biyara me nimi gəgədə̂ bərwa gə geche me ur ba agədə bam. Nare nə̂ woni ꞌwaya bərwa gə geche lan̰a algə. Wi kaw amsə dwama duwa, dwama duwa, me cendi lay hudər gə bərwa dalawə̂ jə̂rbə managə kuray-yə̂ dara bərwa ba hə̂balna da. Mana gə ta də lə̂ da, Jonas chə duwa ya ꞌya bərwa dalawə̂ ilag i nuni nə̂ geche bərwa dalawə̂ cog. Mwom da, geche gə managə bərwa dalawə̂ chidə səwə̂ ib me nuw daa me wayəw ba da: «Dara na me mə̂ i nuni mo? So daa, amsə dwama dəma, ɗena ga dwama gə ta di ha yara n̰agəni ənda ga də̂ marang bə̂də̂ som.»
Cendi wayjibə gwale bulədayə̂ ba da: «Hane kunəndə dure bədə, dara də̂ yarandə i wi me harandə gə wamani də mo.» Cendi ku dure bədə di, me dure bədə di yə i Jonas. Mwom da, cendi wayəw da: «Biyənin i wi me haranin gə wamani gə ta di mo? Giyə̂ dəma da i na mo? Me mə̂ swa i woy mo? Ciri dəma i woy mo? Me gənəm i gun gə woy mo?» An̰ji cogə lə̂ diyə̂ ba da: «Nə̂ i Hebərə̂* 1.9 Hebərə̂ Nare nə̂ gə ꞌogəgə Hebərə̂ i Abraham mwagraw, me gə ꞌogəgə Israyel me Juwib me ca. me nə̂ aləw i Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ hworəmbə̂, Mãr̰ĩ gə daa gə aba asa kuray me sən̰a me ca.» 10 An̰ji waygə ba wada yala budə bam hə̂n̰ gə Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰. I yande me nare nə̂ ta di, lan̰a gə geche algə me wayəw ba da: «Dara na me mə̂ al yande mo?» 11 Mwom da, gale gə geche di ilə̂ gəgədə̂ nimi dələ̂ com com. Cendi urəw: «Nə̂ alnamnin man me kuray di ga ɗəbə̂ nəm dodə̂ darandə mo?» 12 An̰ji cogə lə̂ diyə̂ ba da: «Unən alnan kuray gə geche di dalawə̂ me kuray di ha ɗəbə̂ ganang dodə̂ dara nə̂ ꞌocn̰ com i dara əndi me gale gə ta di biyara hara ꞌywang nəm.»
13 Me nare nə̂ ta di ꞌwoy bərwa gə geche di dara ꞌywa gə sən̰a me cendi neyem bə̂də̂ dara na gale gə geche di ilə̂ gəgədə̂ nimi di lə̂ com com. 14 Ər̰ə cendi soy ꞌogə Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ di me wayəw ba da: «Aba dama gə dərə̂m bər̰in̰, abe gə ta di alnin mani mən bə̂də̂ me nə̂ hanin alaw i kuray-yə̂. I mani nə̂ əjəm gə Mãr̰ĩ me mə̂ ərməgə di. Yande da, nə̂ amsəmnin ɗe, kal nə̂ marnin bam dara dəw duwa bə̂də̂. Me bonin bare duwa dədə̂ninə̂ bə̂də̂ me ca.» 15 Cwor cendi u Jonas me aləw kuray gə geche dalawə̂. Me gale gə geche gəgədə̂ duwa gə nimi di ɗəbə dodə̂. 16 Nare nə̂ ta di, lan̰a gə geche gənə̂ Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ duwa di algə. Cendi aləw sarga me sərgə sədə̂gə ɗan̰ bagə ha alaw i mani sən̰.

*1:9 1.9 Hebərə̂ Nare nə̂ gə ꞌogəgə Hebərə̂ i Abraham mwagraw, me gə ꞌogəgə Israyel me Juwib me ca.