2
Amsa gənə̂ Jonas duwa managə doche nudə̂wə̂
Managə cendi u Jonas asəw kuray-yə̂ mwom da, Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ giyə̂ doche gə geche gəra chə̂ Jonas bam ilag. Me Jonas dam managə doche nudə̂wə̂ al hərmə̂ subu me changa subu me ca. Jonas di managə doche nudə̂wə̂ me amsə Mãr̰ĩ duwa, gaba dama gə dərə̂w bər̰in̰, ba da:
«Managə wamani ni gə gecheyə̂ da,
nə̂ soy ꞌogəm i əjəm gaba dama gə dərə̂m bər̰in̰ di,
me mə̂ dwoyənlə̂ diyə̂.
Managə nə̂ dam nare nə̂ mare dundərə̂gə dwar̰agələ̂ da,
nə̂ soy ꞌogəm dara ba mə̂ wanan da,
me mə̂ doy mar̰jan me mə̂ wanan.
Pii, mə̂ alən managə kuray gə geche don duwa lə̂.
I əjəm me mə̂ al nimi wan dən bam, me ku day ilə̂ gwaba nəm dənə̂.
I dara ta də me nə̂ way nəm ba nə̂ ꞌyorə̂r i bam hə̂n̰ managə səmə̂.
Me nə̂ ur ba nə̂ cwor yə̂r kulə dəma gə mə̂ dam lə̂ di.
Nimi yən bə̂r̰uniyə̂ gələ̂j,
me i dara nimi di ɗungə day me nə̂ hoy nəm bə̂də̂.
Bwogər̰e legərə̂r dənə̂.
Nə̂ chə bəra ya ɓələ̂ kur̰a gəndədə dodə̂ kuray dwon duwa lə̂ ba.
Munu buw ɗesə̂r daa dənə̂ gə dərə̂m bər̰in̰.
Me mə̂ ꞌwon daa bəra managə ɓengə,
əjəm gə Mãr̰ĩ ni gaba dama gə dərə̂m bər̰in̰.
Managə dundən gandə bam sənə̂ da,
nə̂ ərəm əjəm gə Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ dəmə̂.
Amsa ni di ya bəra əndara sumə̂ daa,
managə kulə dəma gə mə̂ dam lə̂ di.
Woni dama dara buraga gə domde nə̂ i mani nə̂ pəgə̂n̰ da,
cendi cow Mãr̰ĩ gə daa gə aba urə̂gə di taragə.
10 Me ni da, nə̂ ha bwam i jilay alam gə sarga me nə̂ ha alam i doche me ca.
Me nə̂ ha alam i mani nə̂ nə̂ u bən waygə di.
Ɓələ̂ da, i Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ duwa.»
 
11 Ər̰ə Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ wayəw doche me doche di ha hur̰ə̂ Jonas asaw daa wayniyə̂.