3
Jonas al Mãr̰ĩ buw managə Ninibə
Ər̰ə Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ ꞌogə Jonas wayəw gwale gaba dii sər-ə̂ ba da: «So daa, ha managə Ninibə də i ciri də geche me mə̂ soygə nare dəra berni gwale gənə̂ wayəm di.» Mwom da, Jonas so daa ha managə Ninibə ya Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ ba wayəw nəm de. Ninibə da, i ciri də geche Mãr̰ĩ dərə̂wə̂, də ur i wala subu haralə̂ gə gədam do me mə̂ cilangədə sən̰. Jonas diy gənin̰ wala gə mənnə̂ ilə̂ hara managə ciri də gecheyə̂. An̰ji soy berni, way da: «Wor wala gənin̰ wodə da, Ninibə ha meyandara i bam.»
Mwom da, nare nə̂ Ninibə kal dusərə̂gə Mãr̰ĩ dəwə̂. Cendi soy berni ba gə əm sədə̂gə mani nə̂ wamalə̂ bam me ba gə hurbə̂ barge gə n̰agəni gə sogəme sədə̂gələ̂, so managə nare nə̂ halbeyə̂ bəra hara dine nə̂ ꞌyəngə̂ba.
Mana gə ta də lə̂ da, nõ di əndər dole gə geche gə Ninibə sumuwə̂. An̰ji so daa managə pogə duwa-lə̂, n̰ə̂r̰ə barge duwa gə dwãr̰ĩ di bam, hurbə̂ barge gə n̰agəni gə sogəme di səwə̂ me dam nəm managə dəbrin̰ə̂. Managə ta də lə̂ di, an̰ji way bagə soynagə nare nə̂ Ninibə berni: «Dole gə geche me nare duwa nə̂ gechide me u bədə̂gə: Kal nare me mani nə̂ paga nə̂ labje me bage me wamna mani bə̂də̂, chimi bə̂də̂ me chana nimi bə̂də̂ me ca. Kal nare hurbəna barge gə n̰agəni sədə̂gələ̂ me magədənagə mani nə̂ paga sədə̂gələ̂ me ca, me bwanaw Mãr̰ĩ gura nan̰ me wi kaw cwarna ərmə̂nə managə mani duwa nə̂ acn̰e nə̂ algə dədə̂gələ̂ me gələ̂ gə dər̰in̰ gə cendi gəlgə kwandagə di me ca. Də̂ ꞌwacn̰ang bə̂də̂ sən̰ ga Mãr̰ĩ ha cwara ərmə̂ me ha cwara ala ganandə dusi də ur̰e ɗang, dara ga də̂ marang nəm bə̂də̂ mo.»
10 Mãr̰ĩ yə̂r dara mani day nə̂ cendi ilə̂ alagələ̂ di, me cwara yala ərəm mani day nə̂ ala nə̂ acn̰e di dədə̂gələ̂. Mwom da, Mãr̰ĩ yala ərəm targin̰ dara wamani gə an̰ji de ur ba algə di me, an̰ji aləw bə̂də̂ ɗəm.