4
Jonas dusu so me Mãr̰ĩ ər̰in̰u
Managə Jonas yə̂r mani nə̂ ta di, ꞌyoləw bə̂də̂ bər̰in̰. Mwom da dusu meyendə bam. An̰ji amsə Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ me wayəw ba da: «Ay, Aba dama gə dərə̂m bər̰in̰, tadə me i mani nə̂ nə̂ wayagə managə nə̂ wara nəm sən̰a niyə̂ sən̰ di. Nə̂ ꞌocn̰ com mə̂ i Mãr̰ĩ gə aba ala dwani me mə̂ i aba yara nare n̰agəni day me ca. Əjəm da, dusəm so kalang bə̂də̂. Mə̂ i gun gə dusəm ladə gə dərə̂n bər̰in̰. Mə̂ ərəm de ba mə̂ al wamani me mə̂ al bə̂də̂. I ta di me, nə̂ ərəm ba nə̂ wa ha nəm Tarsis di. Caga da, Aba dama gə dərə̂m bər̰in̰, u hwaya ni! Made da, nə̂ urdə ɗoy dama gə dər̰in̰alə̂ bam.» Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ cwowə̂ diyə̂ ba da: «Dusəm so tadə da, mə̂ al ladə mo?»
Ər̰ə Jonas dəm ha dama Ninibə tuldə də jomniyə̂ me ɗangər̰ə kundi me dam dun duwa-lə̂ dara ba yə̂rgə mani nə̂ ba haralə̂ managə ciri-yə̂ di. Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ gə Mãr̰ĩ asə pəngə̂ Jonas dəwə̂ aləw gə dun dara ba həlaləw gə dusu. Mwom da, Jonas al sii ꞌywala gə geche dara pəngə̂ də ta di. Me sanga gə jomni cor̰ə̂r̰ə̂ da, Mãr̰ĩ giyə̂ gə dan̰ gəra wom pəngə̂ sabradə bam, me pəngə̂ di woy bam. Managə dawa ba də gandə daa mwom da, Mãr̰ĩ giyə̂ gale gə ur̰e swa tulin̰ də jomniyə̂ me dawa a Jonas dəwə̂ me səw mar bam ledede. Yande da, an̰ji ur i made me wayəw Mãr̰ĩ ba da: «Made da biya ɗoy dama gə dər̰in̰alə̂ bam.» Mãr̰ĩ wayəw Jonas: «Dusəm so dara pəngə̂ də ta di da, mə̂ al ladə mo?» An̰ji cow lə̂ diyə̂ ba da: «Ə̂w, dusən so ta di, nə̂ al ladəle, i bəraa nə̂ ur gə made.»
10 Me Aba dama gə dərə̂w bər̰in̰ wayəw ba da: «Pəngə̂ də idə dun də ta di, jor gə changa mən me woy sanga gə changa me ca. Əjəm, mə̂ al giyə̂ dəra mən tenene bə̂də̂ kaw, dərə̂m ꞌyəngəm daradə. 11 Ər̰ə əndi da, mə̂ ur dara dərə̂n ba ꞌyəngənani Ninibə dədə bə̂də̂ mo? Ninibə i ciri də geche də nare dəra ɗoy dubu aru gə gənin̰ sər bam, nə̂ ꞌocn̰ an̰jara gə mani nə̂ lade me nə̂ acn̰e me bə̂də̂, me mwagne gər̰ə day me ca, da dərə̂n ꞌyəngənani dədə̂gələ̂ bə̂də̂ mo?»