5
Jesus-elan kwertengerl-rnem irrpety rlwaneyel
(Matthew 4:18-22; Mark 1:16-19; John 1:35-42)
Ingwer-ingweran Jesus kwaty alay impalthel rtnenh Galilee-itwew. Akngerr akarrerrenh, angka Akngey-wenh awaynteyew. Arrerant-arey rernem ikwer-itwew rtnenherrew, arrer-they awaynteyew. Rap rtnwa atherr arew, kwaty impalth-itwewarl rtnenh. Rtnwew-artey-rnem aylperr antwerrkey-angker-rnem, rernemarl netting rwep-penh aylperrew-arelh irrarlkenh. Ra rtnwa anyent-warl nganerl-alhew, ranap Simon-wenharl. Rap Simon ilew, ra rtnwa renh arleng-awatyeleyew impalth-they. Rap rtnwa arleng-awatyelew. Jesus rap arrernelhew-anem, rap rtnwel anerl-anemel akngerr innga akalty-anthenh.
Rarl akalty-anthenh-penh, rap Simon-ew angkew, “Rtnwa nhenhel alherlewey kwaty intwer-warl-awaty. Ntwa ngkweng apelty-rnemel-then netting kwaty-warl atwarrelhelenh-arey, aylperr-rnem antwerrkeyew.”
Simon-an angkew, “Anantherr ankwakel ywarn-antey arrkernenh, aylperr-rnem antwerrkeyew-arrpantey. Arrangkw! Kel athap netting atwarrelhelem, aylperr-rnem antwerrkeyew, ntwarl ilanthew.” Rernemap kwaty intwer-warl-awaty alherlewew, netting atwarrelhelew, aylperr akngerr innga antwerrkew-anem. Netting akelheyew-anew-anem aylperr akngerr-akert. Ra akelhewerr, rernem rtnwa ingwer-akert-rnemew iltyerrew-anem, renh-rnem alpemeleyew. Ingwer-rnem apetyew, rernemaw ingkerrenh netting rtnwa atherr-warl ayteng-ineyew. Rtnwa atherran aylperl-alheyew-anew, aylperr akngerrelarl awerrelew.
8-10 Aylperr antwerrkey-angker-rnemel aylperr akngerr arew, rernemap apateyelpew-anem. Simon Peter-then ikwer apelty atherr-then, James-then John-then, rerneman apateyelpew arrpemarl. James-then John-then ratherr alerikw-atherr Zebedee-wenh.
Simon Peter rap Jesus-ew kwenerrew-anem angkemel, “Atyetyart, alha arleng atyeng-wety! Ayengan artwa apmwa!”
Jesus-an Simon Peter-ew angkew, “Atererrey-angenh. Ntwa aylperr akngerr inenh-apeny awank-they, nhepenh-anyem ntwa artwa akngerr-anem Akngey-warl akngey-alpeyenh.”
11 Ikwer-penhan rernem rtnwa atherrel impalth-warl alpew, arlwereng-warl iytarr-akngew, rnkernenhemel. Simon Peter-then James-then John-then rernem ingkerrenhel-antey iwerlelpew, Jesus-anem apentenhew.
Jesus-el artwa tywen-angketyarr mwerreleyel
(Matthew 8:1-4; Mark 1:40-44)
12 Ikwer-penh Jesus anenh apmer ingwerel. Apmer ikwer-itwew artwa anyent tywen-angketyarr anenh. Rarl renh arew, ra kwenerrew-anem ikwer ahern-warl angkemel, “Ingkartay! Atha iterl-areyel, ntwa arntety mwerreley-angker. Nga ilkelhenty, tywen-rnem mwerrela atyeng-itwew. Yenp alyelkela.”
13 Rarl amperrngerrew-anem ikwer, rap itep-anem ikwer-warl arrernew angkemel, “Ya wenh! Atha ngenh mwerreleyew!” Arwapeny tywen-rnem arrangkwerrenhew.
14 Rap renh ilew-anem, “Ingwer-rnem-warl ilelhey-angenh, tywen-rnemarl mwerrerrew! Alhetangkwel tyaty Jew-rnem-warl. Artwa rltwa tyatyew-artey ikwer ilelha. Arternp rtna, ra arlka ngenh areyew. Ra ngenh areyew, nga mwerr-anem tywen-weny-anem. Aker-anem ikwer antha, ra ngkweng katy arrtyeyew, Moses-elarl ilew-angkwarr. Alakenh-anyem akngerrel iterl-areyew, ngarl mwerr-anem irrew.”
15 Artwa ranap ingwer-rnemew ilelherl-apenh. Angka Jesus-akert arlpimperrew apmer arrpanenh-warl. Akngerr-anem akngerr-anem akarrerrenh ikwer-warl, angka ikwerenh aweyew, arntety-penh mwerrerreyew. 16 Akngerr-wetyan ra anperl-alhenh ament-antey apmer alkey-warl, Akngey-warl-athek angkaynteyew.
Jesus-el artwa lerrp mwerreleyel Capernaum-itwew
(Matthew 9:1-8; Mark 2:1-12)
17 Ingwer-ingwer Jesus anenh warl anyent-itwew kwen, akngerr akalty-anthenh. Artwa Pharisee-rnem artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnem-then rernem anenh. Ingwer-rnem Jerusalem-areny, ingwer-rnemarl apmer arrpanenh-areny, Galilee-ampeny-areny, Judea-ampeny-areny. Akngeyel renh rlterrkelenh, arntety akngerr mwerrel-aynteyew.
18 Artwa ingwer-rnem apetyew, artwa lerrp panty-akertel akngetyemel. Rernem kwen akngeyew, Jesus-ew arrerenty arrerneyew. 19 Ingwer-rneman rtnenherrenh arriwel-antey, nthakenh kwen aylpey-angenh, arrangkw. Rernemap iterrew, artwa lerrp ikwer-akert nganenheyew ladder-angkwarr warl irrwerl-warl. Warl renh irrwerl altywerelew-penh, rernemap artwa arntety renh pantyinp rwepel atwarrelhelew ampep-warl, Jesus-arl anenh-warl.
20 Jesus-el artwa lerrp arew ikwer apelty-rnem-then, rap iterrew, “Artwa nhenh-rnemel iterl-areyel, atha renh mwerreley-angker.” Rap angkew artwa lerrpew, “Athan apmwa ngkweng-wety irrarlkem. Atha ngenh atwey-angenh, ngarl apmwel-ayeth anenh-penhan.”
21 Artwa Pharisee-rnem artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnem-then rernem awew, Jesus-arl ikwer angkew. Rernemap iterrenh, “Nthekwern ra alakenh angkey-angenh! Ran Akngey-arrpantey iterreyel! Akngeyelant apmwa irrarlkey-angkeran, angkep pweyteleyewan!”
22 Kanper-antey Jesus-el iterl-arew, rernemarl iterrenh. Rap ayernew, “Ilekewarl arrantherr alakenh atyeng iterreyel? 23 Nthakenh ayeng irrem artwa lerrp nhenhew? Atha apek apmwa ikwer-wety irrarlkem. Atha apek ilanthem, ra rtnerl-alheyew. 24 Ayengan Artwa Inngarl Akngey-wenh, atha lwewarrerneyew, Akngeyelarl arawerrng atyeng anthew, apmwa ingkerrenh irrarlkeyew.” Jesus-an angkew artwa lerrpew, “Awelha atyeng. Rtnerl-alha, panty ngkwenh inerl-alha, apmer-warl-anem alpemel!”
25 Anamerl-antey artwa lerrp-penh rtnerl-alhew, panty ikwerenh inerl-alhew, apmer-warl-anem alpew. Rap aylelheynenh inkwerelhemel Akngeyew, apmer-warl alpenhel. 26 Ingkerrel renh intwarenh, rarl apmer-warl alpenh panty-akert. Rernemap apateyelpew, inkwerelhemel-anem angkerrenh, “Inngang wenh! Akngey rlterrk inngarl! Aleyant anantherr ngwampant alakenh arew!”
Jesus-el artwa Levi rlwaneyel, renh apent-aynteyew
(Matthew 9:9-13; Mark 2:13-17)
27 Jesus-el artwa lerrp mwerrelew-penh, rap warl ikwer-they alpew-anem. Ra warl apwert akarreleyew-arelh arey-alhew. Artwa anyent warrkerrenh warl ikwer-itwew itnan Levi. Itna ingweran Matthew, rap apwert-anem akarrelenh kapmentew. Apwert akarreley-angker-rnem akngerr irrtyert-awarr-rnem. Rernem apwert akngerr iney-angker atnyenemel, akelyant anthem kapmentewan. Jesus-el Levi arey-alhew, rap angkew, “Atyeng-angkwarr-anem apetya, ayenh apentemel!” 28 Levi rtnerl-alhew, warrk ikwerenh iwerlelpew, Jesus-anem apentenh.
29 Ikwer-penh Levi-el Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-then atnwenheynew warl ikwerenh-warl, kwenty arlkweyew. Apwert akarreley-angker-rnem arlkwemel anenh. Ingwerentyak-rnem-then anenh, angka Moses-wenharl apentey-angenh-rnem. 30 Artwa Pharisee-rnem artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnem-then rernem anenh arrpemarl. Rernemap kwertengerl-rnemew angkew, “Apwert akarreley-angker-rnem-itwel arrantherr arlkwemel aneyel, angka Moses-wenh apentey-angenh-rnem-then-itwelan! Ilekew arrantherr alakenhan?”
31 Jesus-el awew, rernemarl angkew, rap angkew, “Ngangker-rnemel nthekwern mwerr-rnem mwerreley-angenh, arrangkw. Arntetyant mwerreley-angker. 32 Nthakenh atha alakenh mwerr-rnem iley-angenh, anaynteyew arraty-angkwarr. Ayeng apetyew, atha apmwernemant ilaynteyew, Akngey-warl angkeperrenhey-alpeyew, ikwerewant anaynteyew.”
Angka arrwekelenyew awelhey-angenh. Angka Jesus-wenhew awelh-aynteyew
(Matthew 9:14-17; Mark 2:18-22)
33 Ingwer-rnemel Jesus ayernew, “Akngerr-inger kwertengerl John-wenh-rnem kwertengerl artwa Pharisee-rnem-wenh-then rernem amern arlkwey-angenh-anem arlengew-alenty anem, Akngey-warl-athek angkaynteyew. Alep arrantherr-alew? Ilekew ntwan kwertengerl ngkwenh-rnem-thenel intem amern arlkwem?”
34 Jesus-el angka ilew renh-rnem alakenh: “Arrantherr iterl-areyel, artwethen arelh-then arlwentherrem anewantherrenh-angkwarr. Artwa arlwentherreyew-athath, ikwer apelty-rnem apetyem apmer ikwerenh-warl, rernemap tyenkerr-anem arlkwem ingkerrenhel. Rernemap arlkweyel aleth-antey, rarl aneyel-awaty ikwer-rnemel-arleng. 35 Ikwer-penh artwa renh akngew-penh, rernemap amern arlkweyang irrem. Artwa rapeny ayeng ywerrerl-alheyenh kwertengerl-rnem-wety. Rernem amern arlkwey-angenh anem, Akngey-warl-athek angkaynteyew-anem.”
36 Jesus ikwer-rnem angkew, “Atha angka nhanyem ileyew arnkwa awankeny-akert, altherrk-akert. Nthakenh ntwa arnkwa ngwampeny-they akalthey-angenh, awankeny-warl wap arrerneyew, arrangkw. Arnkwa ngwampeny rap apmwamwam irrewerr. Nthekwern ntwa arnkwa ngwampeny awankeny-warl atanthey-angenh, ingwer-lkwerarlap aynteman.”
37 Jesus-el angka ingwer-anem ilew ampwal ngkwarl waynew-arelh-akert, ampwal yenp nanikwet-penh arranty-apeny-akert. Rap angkew, “Nthekwern anantherr ngkwarl wayn rlengkeny rlkwerrp-akert theley-angenh ampwal awankeny-warl, rap wangkemarl antyerlperremel. Artwa akwerrp alakenh irrem. Ngkwarl wayn thelelhem ampwal-they ahern-warl, ampwal ranap apmwerremarl. 38 Artwa akaltyel thelem ngkwarl wayn rlengkenyan ampwal rlengkeny-warl, arraty-angkwarr.”
Anaynteleyel: Jesus-el angka ilenh, renh-rnem akalty-antheyew. Arnkwa awankeny yenp awankeny-then angka Akngey-wenh arrwekeleny-apeny, Moses-elarl akalty-anthenh-angkwarr. Jesus-wenh angkangkwarr aynteyel arnkwa rlengkeny yenp rlengkeny-then-apeny.
39 “Ngkwarl wayn antywenh-antywenh-rnem rernem ngkwarl awankeny arrkernem, arleng-alentyarl rtnenh-penh, rernemap angkem, ‘Ngkwarl nhanyem mwerrarl, ngkwarl rlengkeny-apeny-wenyarl!’ Rernemap ngkwarl rlengkenyan iylpelant irremel iwerlelpem.”
Anaynteleyel: Jesus-el angka ilenh, renh-rnem akalty-antheyew. Ngkwarl wayn awankeny angka Akngey-wenh arrwekeleny-apeny. Jesus-wenh angkangkwarr aynteyel ngkwarl wayn rlengkeny-apeny. Akngerran awelhem angka Moses-wenhew, mwerr antwemel. Angka Jesus-wenhew rernem awelhem, rernemap mwerr-angker inngarl antwem.