7
Jesus-el artwa warrkenh ahawarr alkenh-wenh mwerreleyel
(Matthew 8:5-13; John 4:43-54)
Ikwer-penh Jesus akngerrew angkenh-penh, rap angkep alpew tawen Capernaum-warl. Artwa ahawarr alkenh apmer ikwer-itwew anenh. Ran atyetyart ahawarr-rnem 100-ew, ranap atyetyart alkenh Rome-arenyew warrkerrenh. Ran artwa warrkenh anyent atnyenew, rarl ikwer ilkelhenh. Warrkenh ranap arntetyarl, kelepenh ilweyew-anenh. Artwa ahawarr alkenhel awew, Jesus-elarl akngerr mwerrelenh. Rap artwa Jew alkenh-rnem thwenew Jesus-warl, renh ayerneyew, artwa warrkenh renh mwerreleyew. 4-5 Artwa rernem Jesus-warl alhew, rernemap angkew ikwer, “Atyetyartay! Apetya anewantherrel-arleng, artwa arntety nhak mwerreleyew. Artwa ahawarr alkenh-wenh warrkenharlap ran. Artwa ahawarr ran mwerr-angker. Ranap atham-atham anewantherr Jew-rnemew, rarl apwert anthew anewantherr, warl akarrerreyew-arelh arteyew. Alakenh-anyem nga apetyemer, artwa warrkenh ikwerenh mwerreleyew.” Jesus angkew, “Kel ayeng alhem.” Ra anperl-alhew ikwer-rnemel-arleng. Artwa anyent anterrew, artwa ahawarr alkenh ileyew, Jesus-arl apetyenh.
Artwa ahawarr alkenhel awew, Jesus-arl arrer-anem apetyenh, rap nyerrerrew. Rap ikwer apelty-rnem ikwer-warl thwenew, renh ileyew apetyey-angenh. Rernemap renh ampep-itwew arey-alhew, angkanem ilew ikwer, artwa ahawarr alkenharl angkew-angkwarr: “Ngan alkenharl atyeng-angkwarr. Ayengan artwa mwerr-wenyarl. Ayeng nyerrerreyel, ngenh nthakenh atha rlwatey-angenh, arrangkw. Warl atyenh-warl apetyey-angenh. 7-8 Atha ngenh nthakenh iley-angenh, nhenh-warl apetyeyew. Atha iterl-areyel, nga Akngeyew warrkerreyel. Ntwa awemarl, rarl ilantheman. Alakenh-anyem ayeng warrkerrem atyetyart alkenh Rome-arenyew. Ayeng atyetyart ahawarr-rnem 100-ew. Atha anyent ilanthem alakenh, ‘Yanh-angkwarr!’, rap alhem. Atha anyent ingwer ayernem, ‘Apetya!’, rap apetyemarl. Atha anyent ingwer ilanthem, ‘Warrkerra!’, rap warrkerremarl. Ngan ayeng-apenyarl. Ngarl angkem-apeny, rap anamerl irrem. Arwa angka, warrkenh atyenh rap anamerl-antey mwerrerremarl.”
Jesus-el awew, rap apateyelpew. Ra angkew ingwer-rnemew rtnenherrenharl-rnemew, “Aleyant atha awew alakenhan! Atha inngarl arrenhantherr ileyel. Artwa ahawarr weth ranap alethangarl, rap atyeng rlterrk iterreyel. Atha artwa Jew renh arey-angenh-antey, rarl atyeng aley rlterrk iterrenharl.” 10 Artwa ahawarrew apelty-rnem rernemap warl-warl alperlewew-anem angkep. Rernemap aremerrey-alpew warl-itwew, warrkenh mwerr-anem arey-alpew, arntety-weny-anem.
Jesus-el akelty inpert-wenh ampikw itetheleyel ipmepenh
11 Ikwer-penh Jesus anperl-alhew Capernaum-they tawen akely-warl Nain-warl. Kwertengerl ikwerenh-rnem akngerr ingwer-rnem-then alherlewenh ikwerel-arleng. 12 Rerneman apmer ikwer-warl arrer-anem alherlewenh, akngerr-anem rernem arey-alhew. Ikwer-areny-rnem apmer ikwer-they artnemel alherlewenh, artwa ipma ampwal ilperr-ilperrel-ayeth akngeynenh. Artwa akelyarlap ran, rarl ilwewan. Amewikw-wenh ranap anyentarl. Akelty irrepern ran inpert, artnemel alhenh. 13 Jesus-el renh arew, amperrngerrew-anem ikwer, rap angkew, “Artney-angenh.” 14 Ra alhew, ampwal ilperr-ilperr-anem arnew. Artwernem ampwalarl akngeynenh-rnem rtneyelpew. Rap angkew artwa ipmew, “Awelha atyeng! Akwenta!” 15 Anamerl-antey artwa ipmepenh akwentenhey-alpew, rap angkenh-anem. Artwa rap rtnenh-anem. Jesus-el renh atnwenhew amikw ikwerenh-warl.
16 Ingkerrel arew, artwa ipmepenh rtnerl-alhewarl, rernemap atererrew apateyelpemel. Rernem inkwerelhemel angkew alakenh Akngeyew, “Jesus ran angkakert Akngey-wenh! Akngey rlengkan apetyew, anenhantherrenh arntarnt-areyew!” 17 Angka Jesus-akert rap arlpimperrew apmer arrpanenh-warl Judea-ampeny-warl, apmer ingwer-rnem-warl-then.
Angka Jesus-then John Baptise-emeley-angker-akert
(Matthew 11:1-19)
18-21 Jesus angka Akngey-wenh ilerl-apenh-antey. Arntety-rnem akngerr ikwer-warl apetyenh, rap renh-rnem mwerrelerl-apenh. Rap aparrng-rnem-then mwerrelenh, rernem areyew. Ingwer-rnem arrenty-akert apetyenh ikwer-warl, rap arrenty-rnem irrentenh ikwer-rnem-they.
Ikwerel-antey ra alakenh warrkerrerl-apenh, John Baptise-emeley-angker tyaylel-antey anenh. Kwertengerl-rnemel John-wenhel John arerlenty-akngenh tyayl-itwew, rernemap angka Jesus-akert iley-alhenh. John-el ayernew, “Nhenhang ran, Akngeyelarl ilew, rarl ahern nhenh-warl thweneyenh? Atha iterl-areyew.” Rap kwertengerl atherr thwenew Jesus-warl, renh ayerneyew. Ratherr ikwer-warl alhew ayernew-anem, “Ngang ran, Akngeyelarl rlwanew, ahern nhenh-warl thweneyew? Arrangkw apek. Ingwerentyakew-antey apek mpwelh-ayntem alerl-antey? Rwengk.”
22 Ra renh-atherr tyernew, “Alpenh-atherr mpwelanth John-warl, ayenh iley-alpenh-atherr. Ilenh-atherr ilek-ilek, mpwelanth arew. Ilenh-atherr ilek-ilek, mpwelanth awew. Aparrng-penh-rnemel areyel, lerrp-penh-rnem alheyel-anemarl. Tywen-angketyarr-penh-rnem alyelk-anem, arwengk-penh-rnemel aweyel-anemarl. Ipmepenh-rneman iteth-anem, apwert-weny-rnemel angka mwerr-angkerant-anemarl aweyel. 23 Mpwelanth atherr-angkwarr iterrey-angenh atyeng, Akngeyanap mpwelewanth inkwerelhemarl.”
24 Kwertengerl John-wenh atherr angkep alpew, ikwer ileyew. Jesus ingwer-rnemew angkew rtnenherrenharl-rnemew, “Arrantherr atyeng awelhenh-arey! Arrantherr John iterl-areyel. Renh tyayl-warl akwerneyew-athath, ra anenh apmer arlpaw-ampenyel-tangkwel. Ilekewarl arrantherr John-ew nthwenh? Arrantherr apek iterrenh ikwer, ra irrwerlap-aynterl-anenty-arrpantey? Arrangkw! John-an alakenh-wenyarl. 25 Artwa ilek-apenyew arrantherr nthwenh? Artwa arnkwa rlengkeny-akertew arrantherr nthwenh? Arrangkw! Arnkwa rlengkenyarl aylpeyel-rnem rerneman atyetyart-rnem, warl ilkwernemelarl aneyel-rnem. John-an alakenh-wenyarl. 26 Kel ilenh-arey ayenh. Artwa ilek-apenyew arrantherr nthwenh? Arrantherr apek angkakert Akngey-wenhew nthwenh? Ya wenh! John renh thwenew Akngeyel angka ikwerenh-akert. Ran angkakert ingwer-rnem-apeny-weny.
27 Awank-akerr Akngeyel angkakert ikwerenh Malachi ilew, rarl John ahern nhenh-warl-tangkwel thweneyew, Jesus renh thweneyew-athath. Akngey alakenh Jesus-ew angkew,
‘Atha artwa thweneyenh ikwer-rnem-warl, akwerrng renh-rnem arratyeleyew, rernem ngkweng awelheyew-awaty. Alakenh ra iwerr arratyeleyenh.’
28 Awelhenh-arey atyeng! John angkakert ingwer-rnem-angkwarr ilkwarl, rernemarl anenh apmer nhenh-itwew awank-akerr. Aleyan Akngey-wenh-rnemarl John-angkwarr ilkwa. Ingkern-penh-rnem-then John-angkwarr ilkwa arrpemarl, rernemarl arrer-they ayenh iterl-areyel.”
29 Akngerrelan John awenh. Apwert akarreley-angker-rnem kapmentew rernem awenh arrpemarl. Ra ingkerrenh kwaty-warl baptise-emelenh, rernemap iylparethel awelhenh, rernemap angkenh, “Akngey-wenh-angkwarr mwerrarl!” 30 Akngey ilkelhenh, artwa Pharisee-rnem artwa angka Moses-wenhew akalty-anthey-angker-rnem-then rernem arraty ikwer anaynteyew. Rernem John-ew awelhey-angenh, arrangkw. John-el nthekwern renh-rnem kwaty-warl baptise-emeley-angenh. Rerneman ilkelhey-angenh irrenh angka Akngey-wenh-wety, Akngey rarl John ilew.
31 Jesus ikwer-rnem angkew, “Alep arrantherr-alew? Arrantherr nthekwern inkwerelhey-angenh! 32 Arrantherr ampernem-apeny, amentant atherrelerremel arrkenterrem. Ingwer-rnemel arlkem alakenh ingwer-rnemew,
‘Arrantherr rntwey-angenh, anantherrarl aylelherrenhew inkwerelhemel!
Arrantherr artney-angenh, anantherrarl aylelherrenhew alpwelyerremel!’
Ampernem-apenyarlap arrantherran! 33 Ingwer-rnem-apeny-wenyarl John. Ran amern arlkwey-angenh, ngkwarl wayn antywey-angenh, arrangkw. Irrkalty antemarn-thenant arlkwenh. Arrantherr renh arew-penh, arrantherrap apmwel-ayeth angkew, ‘Ra arrenty-akert!’ 34 Ayengan Artwa Inngarl Akngey-wenh. Athan apmelerrel arlkweyel, antyweyel ingwer-rnemel-apeny. Arrantherr apmwel-ayeth ileyel, ‘Jesus amern akngerr arlkweyel, ngkwarl-then antyweyel! Ikwer apelty-rnem apwert akarreley-angker-rnem angka Moses-wenh apentey-angenh-rnem-then!’ Arrantherr atyeng alakenh tyel-angkeyel. 35 Awelhenh-arey atyeng! Arrantherran John-wenh-angkwarr ilkelhey-angenh anenh. Atyenh-angkwarran ilkelhey-angenh arrpemarl arrantherr! Akngeyelan arraty-angkwarr mpwarew, rarl aylanthenh thwenew. Rernem aylanthenharl apenteyel-rnem, rernemap arraty-angkwarr anem. Alakenh-anyem ingkerrel arem, Akngeyelarl arraty-angkwarr aylanthenh thwenew.”
Angka Jesus-akert arelh apmwethen-akert
(Matthew 26:6-13; Mark 14:3-9; John 12:1-8)
36 Artwa Pharisee anyent anenh itnan Simon, rap angkew Jesus-ew, “Nga apetyem apek warl atyenh-warl, amern arlkweyew.” Jesus alhew warl ikwerenh-warl, ratherrap amern arlkwenh ilperr-ayntemel.
37 Tawen ikwer-itwew arelh apmwa anenh. Ra awew, Jesus-el amern arlkwenh warl Simon-wenh-itwew. Ra apwert akngerr anthew, pweterl akely anter-akert ineyew, mwerr-angkerarl intenh-akert. 38 Ra kwen-anem aylpenhew warl ikwer-warl anter-akert, Jesus ingkety-angkwarr ingkern-they rtney-alhew artnemel. Rap altyweneyelpew arrngwelty thelelhemel ingkety ikwer-itwew. Ingkety ra iparenh alta arlpentyel arrwantyemel, anter thelemel.
39 Simon-el arelh arew, rarl mpwarenh, ra iterrew, “Inngarl artwa nhenh angkakert Akngey-wenh? Renh iterl-aremer ra! Arelh apmwel renh arnep-arneyel!”
40 Jesus-el iterl-arew, rarl iterrenh, rap angkew, “Simon, atha ngkweng angka ileyew.”
Rap tyernew, “Ya, ila atyeng.”
41 Jesus ikwer angkew, “Artwa atyetyartel apwert arlenthew artwa atherrew. Rap 10,000 tala anthew ingwerewan 1,000 tala ingwerewan. 42 Ikwer-penh ingwer-ingwer arrangkw-anem anem ratherr apwert-weny-anem. Ratherr ywarn-anem iterrew, apwert angkep antheyneyew atyetyart-warl. Artwa atyetyart rap ahelerrey-angenh ikwer-atherr, arrangkw. Rap angkem, ‘Mwerr, menty’, rap renh-atherr tyarlewew.”
Angka Jesus-el ilew-penh, rap ayernew, “Simon, nthakenh nga iterreyel? Artwa nthenh-apeny inngan artwa atyetyart ikwer ilkelhem?”
43 Simon-el tyernew, “Artwa weth apek, ikwerarl atyetyartel 10,000 tala anthew, rarl apwert akngerr alhewer-antey anthew.”
Jesus angkew, “Mwerr, arraty nga angkew!”
44 Jesus-el artepang areynew, arelh-anem arew, rap Simon-ew angkew, “Arelh nhenh ntwa areyel, rtneyelarl? Ayeng apetyew warl ngkwenh-warl, ntwa atyeng kwaty anthey-angenharl anewantherrenh-angkwarran, ingkety iparelheyew. Arelh nhenhelarlap ingkety arrngwelty ikwerenhel-anem irrarlkenh, alta arlpentyel-then iparenhan. 45 Ayeng apetyew warl ngkwenh-warl, ntwa ayenh arreyl arrwantyey-angenharl anewantherrenh-angkwarran. Arelh nhenhelarlap ingketyan arrwantyey-alhenhan. 46 Ayeng apetyew warl ngkwenh-warl, ntwa atyeng anter mwerr-angker anthey-angenharl anewantherrenh-angkwarran, inngerr apernelheyew altethen. Arelh nhenhelarlap anter mwerr-angker intey-angkerel ingkety aperney-alhenhan.
47 Ingwer-rnem ament iterreyel, rernem apmwelhelem alyepelant. Akngeyel apmwa irrarlkem ikwer-rnem-wety, rernem Akngeyew alyepant ilkelhenty. Ingwer-rneman arelh nhenh-apenyarl. Rernem iterl-arelhem apmwa innga. Akngeyel apmwa irrarlkem ikwer-rnem-wety, renh-rnem angkep ikwer-warl-athek pweytelenhey-alpemel. Rernem Akngeyew artewentyel ilkelheman, intem iterrerl-anemel ikwerewant. Arraty atha ileyel! Akngeyel apmwa irrarlkew arelh nhenh-wety, renh angkep ikwer-warl-athek pweytelenhey-alpew-anem alhewer-antey. Alakenh-anyem arelh ra atyeng inngan ilkelheyel.”
48 Jesus angkew arelh ikwer, “Irrepern, nga apmwel-ayeth anenh. Atha apmwa ingkerr irrarlkew ngkweng-wety, ngenh Akngey ikwer-warl-athek pweytelenhey-alpew-anem alhewer-antey.”
49 Ingwer-rnemel awew, rernem angkerrew, “Ra nthekwern alakenh angkey-angenh! Akngeyant alakenh angkey-angker!”
50 Jesus angkew arelh ikwer, “Ngarl atyeng iterrew, Akngeyelap apmwa ngkweng-wety irrarlkew. Arlka mwerr-anem aney-alpa.”