8
Angka arelh-rnem-akert, Jesus-arl alpemelenh
Ikwer-penh Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert alhenh, angka mwerr-angker ilerl-apenh apmer arrpanenh-itwew. Ra akngerr ingwer-rnem ilerl-apenh, Akngeyan atyetyartarl aneyenh ingwer-rnemew, rernemarl ikwer iterreyel-rnemewan.
Arelh-rnem irrpetyap alherlewenh ikwerel-arleng. Ingwer-rnem arntety-tangkwel anenh, rap awank renh-rnem mwerrelew. Ingwer-rneman arrenty-akertarl anenh, rap awank arrenty-rnem ikwer-rnem-they irrentew. Arelh ingweran itnan Mary Magdala-areny. Jesus-el awank arrenty-rnem 7 irrentew ikwer-they. Arelh ingweran itnan Joanna. Mpwernikwan ikwerenh itnan Cuza, artwa ilkwa anenh atyetyart Herod-wenh apmerel. Arelh ingweran itnan Susanna, arelh ingwer-rnem-akerr. Arelh nhenh-rnem Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-thenel-arleng alherlewenh, rernemap renh-rnem arntarnt-arerl-apenh, amern-then apwert-then antherl-apenh.
Angka artwa ntang-akert
(Matthew 13:1-23; Mark 4:1-9)
Ingwer-ingwer akngerr innga akarrerrew Jesus-warl apmer arrpanenh-they, ranap angka nhanyem ikwer-rnem ilenh.
“Artwa amern lyapelheley-angkeran anenh, rap amern weyt lyapelhelenh. Rap alhew yakweth ntang-akertinp, ntang arlperrty iwaynteyew. Rarl alhenhel, ntang-rneman ra iwerl-apenh. Ntang ingwer-rneman ra iwew iwerr arlertek-warlarl. Akngerrelan ntang-rnem lthwerl-apenh. Thip-rnem arrernelhenh, ntang-anem arlkweynenh. Ntang ingwer-rneman ra iwew ahern apwert-angketyarr-warlarl, rernemap alyepelant lyaperrew. Artekerran nthakenh lyapey-angenh ahern apwert-angketyarrelan, arrangkw. Atherrk-rneman itwern-penh rtwewenyel arlenyerrew-anem. Ntang ingwer-rneman ra iwew ahern arlkerl-angketyarr-warlarl. Arlkerl-rnemelap atherrk akely-rnem ilperteleynew, rernem nthakenh lyapey-angenh, apmwerrew-anem. Ntang ingwer-rneman ra iwew ahern itwelh-itwelh-warlarl. Atherrk-rnem rernemap mwerrarl lyapew ntang-penh. Atherrk-rnemarl ampeng-anem irrew, amern akngerr inngap ayntewan, rernem arlkwaynteyewan. Ntang anyent-they ntang akngerr lyapew, 100 innga.”
Jesus-elarl angka ilew-penh, rap atayel ingkerrew angkew, “Iylpel mwanty-antey awenh-arey!”
Jesus-el angka artwa ntang-akert renh anaynteleyel
(Matthew 13:10-23; Mark 4:10-20)
Ikwer-penhan kwertengerl-rnem Jesus-wenh apetyew ikwer-warl ayerneyew, “Anantherran angka ntang-akert iterl-arey-angenh. Anenhantherr akalty-antha, anantherr iterl-araynteyew.”
10 Jesus-el angka renh anayntelew ikwer-rnem. “Akngey rarl Atyetyart aneyel ikwerenh-rnemew. Atha arrenhantherrenhant alakenh akalty-anthem. Ingwer yanh-rneman atha nthakenh akalty-anthey-angenharl, athap angka nhelkwer-rnem ikwer-rnem ilemarl. Ayengarl ikwer-rnem angkem,
‘Rernem ayenh anngelant arem, rernemap ayenh iterl-arey-angenharl, arrangkw. Rerneman ayenh iylpelant awem, awelhey-angenh, akwerrp-antey.’ ”
11 Jesus angkew ikwer-rnem, “Alakenhaymarlap angka nhenhey aynteyel. Angka Akngey-wenh ranap ntang-apeny. Angka rap ingweram-angkwarr arlperrtyerrem. 12 Ntang ingwer-rneman artwa wethel ra iwew iwerr arlertek-warlarl. Akngerr iwerr nhenh-apenyarl. Rernem angka Akngey-wenhew awelhem-tangkwel, rernemap Akngey arrkernem. Arrenty ilkwan apetyem, rap angka mwerr-angker ilpertelem, thipelarl ntang arlkwem-apeny. Rerneman ipmelhem-anem, Akngey apentey-angenh, Akngeyelarl nthakenh renh-rnem intem-antey antwerrkey-angenh, arrangkw.
13 Ntang ingwer-rneman ra iwew ahern apwert-angketyarr-warl. Artekerr-rneman nthakenh aylpey-angenh ahern apwert-angketyarr-warl, arrangkw. Alakenh-anyem akngerrelan angka Akngey-wenh awem, inkwerelhem-anem Akngey-angkwarr, arwa angath-antey. Apmwa ayntentyelan, rernem ipmelhem, angka Akngey-wenh apentey-angenh, arrangkw. Rernem iylpelerrem, angka Akngey-wenh iwerlelpem.
14 Ingwer-rneman ahern arlkerl-angketyarr-apeny. Rernem angka Akngey-wenh awem-tangkwel, apwertel-then ampwal-rnemel-then renh-rnem ilpertelem-anem. Rerneman ament-antey arralty-anem, ilek-ilek mwerr-angkerew iterrem, arrkentel-arlengant anaynteyew. Alakenh-anyem ilek-ilek ingwer-rnemel akwerrng ilpertelem-anem, arlkerl-rnemelarl atherrk-rnem lyapey-angenhelem-apeny. Angka ranap nthakenh renh-rnem rlterrkeley-angenh, arrangkw. Rernemap arraty aney-angenh Akngeyewan.
15 Ingwer-rneman ahern itwelh-itwelh-apenyarl. Rernem angka Akngey-wenh intem-antey antwerrkem. Arraty-angkwarr-anem rernem anem. Apmwarl ayntemeng-arey, rernem angka Akngey-wenh apentem intem-antey. Alakenh-anyemap rernem mwerr-angker warrkerrem Akngeyewan, ntang akngerrarl ahern itwelh-itwelhelan lyapeynem-apeny.”
Angka lyenenty-akert
16 Jesus-el angka ingwer-anem ilenh. “Kwenyel anantherr lyenenty arrtyem. Anantherr nthakenh arlengarrel artey-angenh, nthakenh pantyel artey-angenh, arrangkw. Anantherr irrwerl tywenem, ingwerentyel anaynt arenhey-alhem warl-itwew, rernemap aylpenhey-alhemarl. 17 Kel angka Akngey-wenh alakenh-anyem. Atha akngerr akalty-anthem angka nhelkwerel, rerneman arraty iterl-arey-angenharl. Ingwer-ingwer Akngeyelan angka ikwerenh anaynt ileyenh. Angkan ikwerenh irrtyertel ayntey-angenh, akngerrelan iterl-areyenh-anem.”
Anaynteleyel: Jesus-el angka ilenh, renh-rnem akalty-antheyew. Rarl ahern nhenh-itwew anenh-antey, irrpetyapelant angka ikwerenh awenh. Ingwer-ingweran akngerrel-anem angka anaynt ikwerenh aweyenh apmer arrpanenh-they.
18 “Kel arrantherran atyeng mwanty awelh-ayntenh-arey! Akngey arrantherr awem iylparethel, rap arrenhantherrenh akalty-anthem, ilek-ilek iterl-areyew. Arrantherr ikwer awelhey-angenh, rap arrenhantherrenh akwerrngarl ilpertelem. Arrantherrap angkan ikwerenh iylpelerlewem-anem.” Alakenh Jesus angkew ikwer-rnem.
Jesus-wenh amikw-then ayteyikw-rnem-then
(Matthew 12:46-50; Mark 3:31-35)
19 Ingwer-ingwer Jesus anenh warl anyent-itwew, akngerr ingwer-rnem akalty-anthenh. Amikw ikwerenh ayteyikw ikwerenh-rnem-then apetyew, renh areyew. Rernemap arleng-antey rtney-alhew, akngerrel arrngelew-wety. 20 Ingwerentyel renh ilew, “Amengkw ngkwenh ayteyengkw ngkwenh-rnem-then mpwelheyel ngkweng akethel, ngenh areyew.” 21 Ran alakenh tyernew, “Angka Akngey-wenharl awelheyel-rnem rernemarl amey atyenh ayteyaty-rnem-thenan. Rernemarl atyenh-rnem inngan.”
Jesus-el kwaty rwarr-akert arternpeleyel
(Matthew 8:23-27; Mark 4:35-41)
22 Ingwer-ingweran Jesus angkew kwertengerl ikwerenh-rnemew, “Mpa! Alhey anantherr kwaty alay anthenayn-ampeny-warl.” Rernemap nganerlarr-alhew rtnwewarl, anperlarr-alhew-anem.
23 Rerneman kwaty alay-angkwarr artarnpeynenh, ran ankwanem irrenhew. Kwaty rwarr-akert-anem rntwey-alhew rlterrk innga, renh-rnem akngenherl-akngenhelhelew. Kwatyan lherrparnpew-anem rtnwewarl, aylperl-alheyew-anew-anem, aterelerrey inngap ayntewarl.
24 Jesus-anem rernem atyekelew, “Ingkart akwentay! Kwatyel anenhantherrenh ilwerl-athenewerr!”
Rap akwentenhey-alpew, atayel innga angkew rwarrew-then kwatyew-then. Ingkerrap arternperreyelpew. 25 Ran angkew ikwer-rnem, “Ater-anemarl arrantherr irreyel? Ilekew atyeng awelhey-angenh? Arrantherr ayenh iterl-aremer! Nthakenharl athan arrenhantherrenh iwerl-alhey-angenh!”
Rernem apatemel atererrew, rernemap angkerrew, “Pwertay! Artwa ilek-apenyarlap nhenhan? Rwarrel-then kwatyel-then renh awem!”
Artwa arrenty akngerr-akert
(Matthew 8:28-34; Mark 5:1-20)
26 Ikwer-penh Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert alhew rtnwa ikwerel kwaty alay anthenayn-ampeny-warl. Rernemap kwaty alay-angkwarr artarnpenhew apmer Galilee-they, aremerrey-alhew tawen Gerasa ikwer-itwew-anem. 27 Rernem rtnwethey atwarrew, kwaty impalthel-anem rtnenh. Artwa arwengkan apmer ikwer-areny Jesus-warl arnekerrey-ayntew. Ranap arrenty-akert, arnkwewenyarl intem alhenh, apmer ikwerenh-rnem-itwel aney-angenh, arrangkw. Rap intey-angketyarrel anenh, ipmernemarl akwernenh-itwew. 28-29 Apmer ikwer-areny-rnemel renh arertnenh tyeynel itep-atherr ingkety-atherr-then. Arrentyarl angkep ikwer-warl aylpeyam-alpenh rlterrkelenh, rap tyeyn-rnem akalthenh, arleng-anem anterremel. Arrentyel rwew-alhenh, ra arleng ament alhaynteyew.
Jesus-elan renh arew, rap arrenty-anem iltew, “Arrenty apmway! Tyerrelha ikwer-they!” Artwa ra arlkenty iwew atayel, rap kwenerrey-alhew, Jesus-arl rtnenh-itwew. “Jesus-ay! Nga Alerikw Akngey-wenh! Nthakenh ileyew ntwa ayenh? Ayengan irrepern apmwa. Ayenh irrwampenh-anthey-angenh!”
30 Jesus-el ayernew, “Itnan ilek nga?”
Arrenty akngerran ikwer-itwew anenh. Ra tyernew, “Itna ayeng ‘Akngerr’.” 31 Arrenty-rnemel renh ayernenh akngerr-inger, “Irrentey-angenh anenhantherr arrenty apmwernem antwerrkeyel-warl, aleth-antey tyarlewey-angenh-warl!”
32 Pikepik akngerran arlkwew-arlkwenh arrer-antey apwertel. Arrenty rernem ayernew, “Irrenta anenhantherr pikepik yanh-rnem-warl!” Ra renh-rnem irrentew, rernemarl ayernew-angkwarr-antey. 33 Rernem artwethey tyerrelhew, anamerl-antey aylpew pikepik-rnem-warl. Pikepik-rnemap arwengkerrew, anterrew arlperrty-anem. Rernem anterrew kwenel-athek, kwaty alay-warl aylpew, ilwenherrew-anem.
34 Pikepikew-artey-rnemel arew, rernemap tawen Gerasa-warl anterrew, apmer akely-rnem-warl-then. Rernem ingkerrenh ilew, “Pikepik-rnem arwengk-arwengk kwaty-warl aylpewaw!” Rernemap apmer akely-areny-rnem-then ilew. 35 Akngerrel angka awew, rernem anterrerrew areyew, nthakenh irrenhan. Rernemap Jesus arey-alhew, artwa arwengk-penh ikwer-itwew mwerr-anem arnkwakert anenh. Akwerrng arraty-anem anenh, arrenty-weny-anem. Rernemap Jesus-wetyan atererrew. 36 Ingwer-rnemel rernemarl arewel, rernemap ingkerrew ilew, artwarl arrenty-akert-penh mwerrerrew. 37 Tawen Gerasa-areny-rnem artewentyel atererrew, rernemap Jesus ilew, “Nga alpemer apmer nhenh-they apmer ingwer-warl.”
Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert nganerl-alhew rtnwewarl, rernemap anperl-alheyew-alenty alerl-antey rtnenherrenh. 38 Artwa arwengk-penh ra angkew ikwer, “Atyetyartay! Mwerrang ayeng alpem ngkweng-angkwarr?” Ra tyernew, 39 “Nthekwern ntwa ayenh apentey-angenh. Ngkwenh-rnem-warl alpa. Iley-alpa, Akngeyarl ngkweng amperrngerrew, rarl ngenh mwerrelew.” Ra kwertengerl ikwerenh-rnem-akert anperl-alhew, artwa ran alpew apmer ikwerenh-warl. Rap akngerr ilerl-apenh alakenh, “Jesus-el arwengk-penh ayenh mwerrelew!”
Jairus-wenh kwey alerikw arelh arntety-then-akert
(Matthew 9:18-25; Mark 5:21-43)
40 Ikwer-penh Jesus kwertengerl ikwerenh-rnem-akert apey-alpew kwaty alay Galilee anthenayn-ampeny-they. Akngerrel renh arnarenh, rernemap ikwer arnekerrey-ayntew kwaty alay impalth-itwew. 41-42 Artwa anyent itnan Jairus anenh, artwa rltwarlap ran tyaty Jew-rnem-wenh-itwew. Anyentant ikwerenh kwey alerikwan, ranap 12-arl. Arntety inngap ra ayntenh, ilweyew-anemel. Jairus rap apetyew, ampwethel arrernelhew, Jesus-arl rtnenh-itwew. Rap ayernew artnemel, “Mwerrang apetyem apmer atyenh-warl?” Jesus rap alhew Jairus-el-arleng. Ingwer-rnemel renh-atherr apenteynenh, tyet inngitwew ingkerrenh-antey alperlewenh.
43 Arelh anyent ingwerarl alpenh ikwer-rnemel-arleng, ranap arelh-rnem-wenh arntety-akertarl aherrety 12-ew-atety. Ngangker-rnemew ra apwert akngerr antheynenh, apwertanap ywerrew-anem. Ngangker-rnemel nthekwern renh mwerreley-angenh, arrangkw. Rap arntety intem-antey anenh. 44 Rap Jesus-warl apetyew ingkern-angkwarr, arnkwa Jesus-wenh arnerlewew. Anamerl-antey arntety ywerrenhew.
45 Jesus-el renh-rnem ayernew, “Angwenhel ayenh arnerlewew?” Rernem ingkerrenh angkew, “Rwengk!” Peter ikwer angkew, “Ingkartay, akngerr nhenhan tyetel alperleweyel!”
46 Jesus angkew, “Innga wenh! Ingwerentyel ayenh arnew! Atha iterl-areyel, arawerrngarl tyerrelherl-alhew atyeng-they!”
47 Arelh rarl arnewan alakenh iterrenh, “Pwertay! Ayeng iterrew anyelkel arneyew-arrpantey. Jesus-el ran ayenh iterl-areyelarl. Ayeng nthakenh irrtyert aylpey-angenh.” Rap atererrew, kwenerrey-alhew arrewemel, Jesus-arl rtnenh-itwew. Ingwer-rnemel renh arenh, rap angkew ikwer-rnem, “Ayeng wenh! Ayeng arntety aherrety 12-ew-atety anenh. Atharl arnkwa Jesus-wenh arnerlewew, anamerl-antey-anem ayeng mwerrerrenhew.” 48 Jesus ikwer athamerrew artewentyel, rap angkew, “Arelhampway! Nga mwerrerrew, ngarl atyeng rlterrk iterrew. Apmer-warl alpanem, nyerrerrey-angenh alhewer-anem.”
49 Jesus angkenh-antey arelh ikwerel-arleng, artwanem apetyew angkakert Jairus-wenh apmer-they. Jairus ran rtnenh-antey Jesus-el-arleng. Artwa ra angkew Jairus-ew, “Arrangkw wenh! Alerengkw ngkwenh atnengkanerrew. Arrangkwel-anem Ingkart akngetyey-angenh, menty-anem.”
50 Jesus-el awew, rap angkew Jairus-ew, “Artewenty iterrey-angenh. Nga atyeng awelhenty, alerengkw ngkwenh mwerrerrem.”
51 Rernemarl ingkerrenh arternp-antey alperlewenh, rernemap aremerrey-alhew Jairus-wenh apmerel-anem. Jesus arrngert angkew ingwer-rnemewan, kwen aylpenhewerran. Rap ilew, irrpetyapant aylpenheyew ikwerel-arleng; Peter, awayenheng-atherr James-then John-then, kwey-wenh aynikw-then amikw-then-akerr. 52 Ingwer-rnem kwen arrwekel-antey aylpew, rernemap artnalhelerrenh kwey ipma ikwer. Ra ikwer-rnem angkew, “Artnalhelerrey-angenhaw! Kwey nhenhan ilwey-angenh, ankwarl aynteyel!”
53 Ingkerrel awew, rarl angkew, rernemap irrpeltherremel atherrew ikwer, rernemarl iterl-arew, kwey rarl ipma ayntenh. 54 Ra kwey itep-they antwerrkew, angkew-anem, “Kwey akwenta!” 55-56 Anamerl-antey rwarr ikwer-warl apey-alpew, kwey rap iteth-anem akwentenhey-alpew. Aynelikw-then amelikw-then arew, ratherrap apateyelpew. Jesus ikwer-atherr angkew, “Amern anthenh-atherr ikwer. Ingwerentyak iley-angenh, atharl kwey renh itethelew ipmepenh.”