100
Anutuna amooqira idi.
Aiqama maa maqanasaa mariasa Yaaweenara asasira idi ramamaqaaqa.
Asasirana namufaqa Yaaweena amooqiaqa.
Innee asasira idi ramammaree mina oorinni aniaqa.
Innee sia Yaaweenara aunuaqa, mifa kai Anutufa maridanoo.
Mifa kai maasa auqinau, maasa minaindi maridaqa.
Maasa mina faiqí anaasee mina sipsipara foora maridaqa.
Innee mina amaana maqa faandaamura kooqiki oonuree dufi dufi qimammareeqa keeqaaqa.
Oorureeqa amaana maqa kooqiki faqa dufi dufi qidaqa amooqiaqa.
Yaaweefa andeeqarafa maridanoo, mina faiqí aanaaseera amuqusirafa naaru naaru marifa maridanoo.
Mina mapukusee marira oosana naaru naaru marifa maridanoo.