99
Anutufa uriqarara karaambaiqa.
Yaaweefa karaambaiqa marifaqa aiqama fasiqa anaasee rufiaafanoo naindiri raidanoo.
Mifa angiroouqa oorinnaaqaree meeraqoo narí ufa irira qaarisaa ooqufaaqee marifanoo maqa kasidanoo.
Yaweefa Sioona maqusaki afeeka faqaafa maridanoo.
Aiqama maqannaa fasiqa anaasee urinnaaqaramafi maridanoo.
Minara aiqamausa mina firaa uriqarara auquara amoo qifaranoo.
Mifa kaaqa naaquqarafa maridanoo.
Afeeka faqaa karaambaiqa anee andeeqaranara kai aidimarifa mariananoo.
Anee andeeqarana kai Isaraee maqa maaqaki quqaananoo.
Anee andeeqarana faqa amana amana kai rainannimaqarana faqa maree mini quqaananoo.
Yaaweena maasa Anutuna amooqiaqa.
Mina ufa irira qaari aaqa oonuree minara innaaru qiaqa.
Mina andeeqarafa naaquqarafa maridanoo.
Mooseesa Aaroonasa mina aanaiqikira fasiqaqara mariqau.
Samueerafa faqa Anutunara innaaru qimarufa marinau.
Minamusa Yaaweena innaaru kiqari aaroofanoo iriseenoo nári qimanniminau.
Yaaweefa oonnamukiqari misa ufa qimanniminau.
Misa mina naamuaqira ufa faqa sanda ufa faqa iriseeqa mimau kai fimariqau.
Oo Yaawee maasa Anutu ani faiqí anaasee aniara innaaru qiafana anee qimannimiananoo.
Anee aaqarana akiiqara minninnisee marianafa mariannana misa uqannifiqaa. Anee misa aaqarana akiiqara aupurarana nimi mariannana faqa uqannifiqaa.
Minara innee Yaaweena maasa Anutuna amooqiaqa.
Mina naaquqara aaqanasaa mina amooqiaqa.
Yaaweefa maasa Anutufa andeeqarafa naaquqarafa maridanoo.