98
Anutufa maa maqa maaqakinaa fasiqa anaasee rakisirafa.
Yaaweefa moo kamaakira amiqira ainaina auqoonara innee fuka idi rama amaqaaqa.
Mifa narí afeekannai faqa kaaqa naaquqara afeekannai faqa narí namuqaauqa naruseenoo urinnaaqarama finau.
Miqimmaseenoo Yaaweefa rakiranaki narí uriqararana koorooinau.
Aiqama maqannaasa nifusaa Yaaweefa mandainainakinaana mara kaqinni quqeemari afeekana kooroo inau.
Yaaweefa Isaraee maqannaasara sia taikaaninna amuqusirana faqa mapukusee marira oosanara faqa nimianauree qimasee qimaqoona sia qauninau kaqi afu mundusee fimarinau.
Aiqama maqa maaqa ati ati marusa rakiranaki maasa Anutuna afeeka doo qafaqau.
Maa maqa maaqanaki mariasa innee aiqama Yaaweena asasira idi ramamaqaaqa.
Innee firaaqoo asasira idi faqa amooqira idi faqa ramamaqaaqa.
Innee amooqira idi Yaaweena ramamaqaaqa.
Piripunna aridaqa mina amooqiaqa.
Ufireena faqa sipsipa aanainnai auqira ukeenannoo faqa fuaqaidaqa,
Yaaweenara maasa karaambaiqa fee qidaqa mina oorinni mi namunannai asasamma amaqaaqa.
Ooruku nammari faqa minakinaa aiqama ainaina faqa Yaaweenara irisee faaqaruaqa.
Maqa maaqa faqa minakina maria fasiqa aanaaseesa faqa aiqama ainainauqa faqa faaqa fuisee iqa asasiaqa.
Nammari uqanna faqa Yaaweena oorisaa nisauku aridaqa asasiaqa.
Amuaqu namuqa faqa moodaanaki kammafi Yaaweena oorisaa susummamaqaaqa.
Yaaweefa maa maqa maaqanaki mariasa ufa andeeqa nimaqarara quminara asasamma amaqaaqa.
Narí andeeqaranannai faqa amana amana kai andeeqaranannai faqa maqasaa qaraasa andeeqannisaannoo.