97
Anutufa uriqarara rakisirafa.
Yaaweefa karaambaiqa marinara maa maqa maaqafa asasiani.
Ooruku nammariki mari afumausa faqa asasiaqa.
Eekara oonnamu faqa asukuna faqa Yaaweena fiqu fiqu inoo maridanoo mina kukeeqa amaqaidanoo.
Mifa andeeqaranannai faqa amana amana kai raina nimaqararannai faqa faiqí anaasee rakisi nimaqaidanoo.
Ida fannoo mina oorinni fidanoo mina namuqaa mina fiqu fiqu imariasa qamataika nimaqaidanoo.
Mina aakuasaa fannoo aiqama maqa maaqaki kaaqa qamannimaqaifanoo, maa maqafa qafeenoo rufiaifanoo aindiri raidanoo.
Aiyama maqa maaqa quqoo Karaambaiqana Yaaweena afusaa aaqanauqa tasirisirimma taikaidaqa.
Innaaruna fannoo Yaaweena andeeqaranara kooroo ifaqa aiqama maqannaa mina areenarana qafaidaqa.
Nisaukunnai auqimaria unna anutusa nimoo qimariasa Anutufa uqanna misa mareeqee nisauriranaki quqaidanoo.
Unna anutusauqa aiqama quandaki Yaaweena oorinni kummarama fuaqa.
Yaaweena andeeqa nimaqara ufa marinara Sioona maqusanaasa faqa Yuda maqannaasa faqa asasidaqa.
Oo Yaawee, anee aiqama afeeka faqaafa aiqama maqa maaqaki mariasa rakisi nimaqee marianafa mariananoo.
Aiqama unnaqira anutusa faqa firaaqoo urinnaaqararafa uqanna mariananoo.
10 Yaaweefa mandoosanaa fidiaqaa imariasara aididanoo.
Mifa narí ufamau fimariasa misa mariranasaa rakisida ititannisaidanoo.
Mifa manda oosana maree mariasa nisaukukinaana mara kaqinni quqannisaidanoo.
11 Kaaqa qarafa andeeqarausasaa kaaqa qaidanoo.
Andeeqara marirana faqaasaki asasirafa maridanoo.
12 Innee andeeqaramau fimariasa, Yaaweefa auqoo ainainara irisee asasiaqa.
Naaquqara Anutufa auqoo ainainara oonumafi irisee dufi dufi qima amaqaaqa.