96
Anutufa uriqarara karaambaiqa maridanoo.
Innee fuka idi Yaaweena rama amaqaaqa.
Aiqama maa maqanasaaqaraasa Yaaweena idi rama amaqaaqa.
Innee Yaaweenara idi raaqa. Mina auqu amooqiaqa.
Mifa maasa kuqiranakinaana asumu marainara aiqama faasaana mi amiqira fasaasa ufana koorooiaqa.
Mina areenaranara maa maqanasaa mariasa qimannimiaqa.
Mifa firaa afeeka naaquqara ainaina auqoonara aiqama faiqi anaasee qimannimiaqa.
Yaaweefa firaafa uriqararafa marinara mina amooqirafa faqa miqikai masee uriqararafa mariannoo.
Aiqama fasiqa anaasee unnaqira anutusara naaquqee marina minisee Anutuna uqannara firaaqoo naaquqaani.
Anaamuru mariasa unnaqira anutusa fifau nariqa auqusee amooqidaqa.
Miqi mariafanoo maasa Yaaweefa innaaruna faqa minakinaa ainaina faqa auqu quqoofa uriqaranoo maridanoo.
Kaaqa qara areenarafa faqa uriqararafa faqa mina fiqu fiqu iqa maridaqa.
Amudaanaiqirafa faqa kaaqa idaaqirafa faqa mina amaana maqaki qumbiqanoo maridanoo.
Innee aiqama maqannaasa Yaaweena afeeka faqa areenarana faqa amooqima amaaqa.
Yaaweena areenara auqu amooqiaqa.
Innee amaana maqaki keeqaani qimasee dufi dufi qima amaqee fandinna ainaina uqirafa keeqaa.
Naaquqara karaambaiqa kooroo inaqa aiqama maa maqanasaaqaraasa mina oorinni naindiri reemarinaqaniqoori saunu araaqa.
Aiqama maqannaasa mina afusaa rufiaida naindiri raani.
10 Innee Yaaweefa uriqararafa marinara aiqama maqannaasa qimannimiaqa.
Maa maqa maaqafa afeekaikamma mapukinoo marinara sia amana rundoorundiannoo.
Mifa aiqama maqannaasa andeeqasee amana amana kai andeeqa nimaqaannoo.
11 Innaarunai maria ainainausa Yaaweenara asasiaqa.
Maqa faqa minakinaa ainainauqa faqa asasiaqa.
Ooruku nammari anee faqa minakinaa noodaanna ainaina faqa Yaaweenara faaqa ridaqa amooqiaqa.
12 Usau maqa maaqa faqa minaki maria ainainausa faqa aiqama asasiaqa.
Nandaki saqariuqa faqa nasuridaqa asasifaranoo.
13 Yaaweefa maqasaaqaraasa rakisi nimaqarara anireenoo andeeqaranannai faqa amana amana kai ira oosanannai faqa rakisi nimaqaannoo.