95
Anutuna amooqira idi.
Doo aniaqa, aniraifaqa Yaaweena amooqira idi ramamaqaa.
Mifa maasasaa ititee marifa marinara firaaqoo asasira idi raaqa.
Doo aniaqa, aniraifaqa dufi dufi qirana namu faqa mina afusaa oonu raa.
Asasammasee amooqira idi namu faqa mina afusaa oonu raa.
Yaaweefa afeeka faqaa Anutufa maridanoo.
Mifa aiqama unna anutusa rafaaqafu nimaqaseenoo afeeka karaambaiqa maridanoo.
Mifa aiqama maa maqa maaqana rakisirafa maridanoo.
Mifa maqa ameemaanai ooni aamarauqa faqa kisaaqa aaqanauqa faqa rakisi marifa maridanoo.
Mifa ooruku nammari faqa maqa faqa narí auquqoona minaindi marifanoo minasaa rakisidanoo.
Doo aniaqa, aniraifaqa mina oorinni kummara mafi amooqia.
Yaaweefa maasa auqunara maasa mina oorinni qiqoori saunu arafi mina amooqia.
Mifa maasa Anutufa maridanoo.
Maasa mina sipsipara foora maridaqa.
Maasa mina sipsipara foora mina rakisi nimaqaranaki maridaqa.
Oo maqee uqanna mina ufa iriaqa.
Inni nikeeku nikaaku Meeribaa maqasaa undee sia iaqa.
Innee sia misa naanna ramasee inneeqa nimuqusaki qini ufara ititiaqa.
Inni nikeeku nikaaku Masaa aadana maqasaa qini Anutusa kafaa kafaa qimanammasee qafoondee sia iaqa.
Misa miqoo aadana maqa maaqaki marida qinee firaa ainaina auqaafannana qafamasee sia iriqau, kaqi qimanammasee qafaqau.
10 Qaara fasiqa niku nisauku taikasee 40 aukuanaki qinee Isaraee maqannaasara qikoo uqanna qoofaqa qinee Anutusa misara maaqi qiqiafana.
Maa maqannaasa kaaqa qaara irirana mau fimarisa maridaqa.
Misa qini sanda ufa minnisee moosaa fimariasa maridaqa.
11 Minara qinee Anutusa qeeqa aanoo qiranakiqari maaqi qimasee qima afeekaikiqa.
Misa qini idooara maqusaki sia uqanna keeqeefaranoo.