94
Anutufa aiqamausa raina nimaqee marifa maridanoo.
Oo Yaawee, anee manda oosana akiiqara imarianna Anutufa mariananoo.
Anee miqi mariannanara aneenna arana qarana kooroommasainaqa qafaaqa.
Oo Yaawee, maasa maa maqa maaqanasaaqaraasa ufa rainee marianafa, anee findi fua.
Doo findi finana nári noori uqeeree mariasa miqi mariana akiiqara nimia.
Oo Yaawee, kisaaqasaa fee manda oosana maree mariasa asasida marifaree.
Kisaaqasaa fee misa nasu nasurifaree.
Ummuari mariasa kisaaqasaa fee ramoo ramaa ida nári manda oosana maree mariana amoo aamoo qifaree.
Oo Yaawee, miqi mariasa ani faiqí anaasee radamidaqa.
Ani aiku asauku mariasa nári uriqararanannai misa rafaaqa fidaqa.
Mi manda oosanna faqaasa adeedaana faqa asaqiraafai faqa narimariasa maridaqa, fiaiqi faiqi maasa maqa maaqaki ani mariasa faqaa kuqa nárí mariasa maridaqa.
Miqi mariasa Yaaweenara quandaki maaqi qidaqa.
Yaaweefa sia maasa qiqafaidanoo.
Isaraee maqannaasa Anutufa sia minara iridanoo, mana mana kai midanoo.
Qini faiqí anaasee naqaa fee ifaqee maa furufarira oosana auqee fee.
Innee furufarira irirana faqaasa mariasa mariafanoo.
Yairee fee innee irirana maree faree.
Naaqoo auqu quqoo fasiqanara Anutunara innee minara sia ufa irimarifee fee qidafee.
Inni nifu auqu quqoo fasiqanara Anutunara innee minara sia qafee marifee fee qidafee.
10 Aiqama maqannaasa Anutufa rakisi nimaqaidanoo innee minara sia misa andeeqaannoo fee fee qidafee.
Mifa irirana uqannifiqee mari fasiqafa maridanoo Anutunara innee minara sia irirana faqaafee fee qidafee.
11 Yaaweefa aiqamausa umee irirana iridanoo.
Misa irirafa dapikira irirafa kai marinara faqa mifa iridanoo.
12 Oo Yaawee anee irirana maraanifeera qima ami marianna fasiqafa asasiani.
Anee aneenna sanda ufa uqafiqee marianna fasiqafa mifa faqa asasiani.
13 Anee misa ummaara maraafana asooarana nimimariananoo.
Miqidana anee manda oosana maree mariasara madika deedaqi mariananoo.
14 Yaaweefa narí faiqí anaasee sia ameesuqu nimaqaannoo.
Mifa sia uqanna narindikiqa mariasa ameesuqu nimaqaannoo.
15 Mikari ufa andeeqa nimaqee mariasa kaifaa andeeqa nimaqeefaranoo.
Aiqama andeeqara marirana faqaasa misa mi andeeqa nimaqara ufana qafamasee amiqirafee qimasee pooduqeefaranoo.
16 Qinee findifiqa manda oosana mareeusa qini darirarufaqa itita nimaqaaneera iafanaqa yafee moo fannoo qini dadaaqinau. Sia moo fannoo qini dadaaqinau.
Qinee findifiqa aaqee mariasa qaoo qianee riafanaqa yafee moo fannoo qini dadaaqinau. Sia moo fannoo qini dadaaqinau.
17 Yaaweefa sia qini dadaaqinaqau qini darusaifaqau qinee kai kaqi kuqirausa ufa siaisaki marunaiqini.
18 Qinee aqufuanauree qunana Yaawee aneenna naaru marira amuqusiranannai qini qumaraananoo.
19 Qini daunduraki ummaara darimarifaqa moomoo irirana irimarunana anee Yaaweefa qini daundura uqbiqasee asasirana qimi mariananoo.
20 Oo Yaawee anee eendaandira siaasauqa faqa sia amana misa faqa moodaanaki ainaini mariananoo.
Misa aaqee maria sandufausa marasee unna qimasee maasa andeeqara sanda ufee qianara aaqaidaqa.
21 Miqi maria manda siaasausa moodaanaki suqufiqa andeeqarausa mandaikamma nimaqarara tipundaaridaqa.
Mi manda siaasausa aaqarana siaisa mara kuqiranaki quqaidaqa.
22 Misa miqi marifanoo Yaaweefa qini afeeka kukeeqara maqusa maridanoo.
Qini Anutufa qini itita qimaqara ooniara foora marifaqa qinee minaki kukeeqaidaqa.
23 Yaaweefa mi manda siaasausa nariqa aaqarana akiiqara nimiannoo.
Misa aaqarana akiiqara Yaaweefa kuridi nimaqaannoo. Yaaweefa maasa Anutufa misa kuridi nimaqaannoo.