93
Anutufa karaambaiqa maridanoo.
Yaaweefa karaambaiqa maridanoo.
Mina afeeka faqa kaaqa uriqarara andeeqara oosana faqa mina qamunnara foora afisinoo maridanoo.
Maa maqa maaqafa mapukinoo maridanoo sia amana furufariannoo.
Oo Yaawee, ani ufa irira qaari ooqai oosana arooqooqari afeekaikinoo maridanoo.
Maa maqa maaqafa sia marunaki anee ooqai naaru naaru mariranaki marunafa mariananoo.
Oo Yaaweefa, ooruku nammari fannoo amakauridanoo firaaqoo ufa qidanoo.
Mi amakaurirafa firaaqoo narisaa narisaa arinoo darara qidanoo.
Uriqarara Yaaweefa firaa afeekannoo innaarunaindaraa ainaina rakisidanoo, ooruku nammari amakaurirana faqa arusee uriqararafa uqanna maridanoo.
Ooruku nammari firaaqoo amakauri mari afeekana Yaaweefa uraaqararafa maridanoo.
Oo Yaawee, ani sanda ufa naaruara marifa maridanoo.
Ani amaana maqa naaquqarafa naaru naaru marianinafa maridanoo.