92
Anutuna amooqira idi.
Oo Yaawee ani amooqirafa firaaqoo uriqararafa amiqira oosana maridanoo.
Ani uriqarara auquara irisee idinnai ani amooqirafa amiqira oosana maridanoo.
Aiqama kananaana ani amuqusirana kooroo irafa amiqira oosana maridanoo.
Ani mapukusee marira oosana faqa aiqama eendaki kooroo irafa amiqira oosana mariannoo.
Piripunnannai ani amooqira idi rarafa amiqirafa maridanoo.
Ufireena fuaqaida amiqira naundasaa idi raidaqa ani maasara amuqusirana kooroo idaqa.
Oo Yaawee, anee auqoonna afeeka ainainausa qini asasirana qimidanoo.
Qinee anee asaukunnai auqoonna ainaina qafamasee ani amooqira idi raidaqa.
Oo Yaawee, anee auqoonna ainainafa firaafa uqanna maridanoo.
Ani irirafa firaafa farumara foora meemai maridanoo.
Irirana siaifa maa ainainnara sia iridanoo.
Furufari marifa mifa faqa sia iridanoo.
Maa ainainnara faqa sia iridaqa. Aaqara oosana maree mariasa amiqira andandara foora dauni kambiqaidaqa.
Manda oosana maree mariasa reemindeemiriranaki maridaqa.
Misa miqiqa mariinaqa naaru amiqi uqanna masee kuridifaranoo.
Irirana siaisa minara sia iridaqa.
Oo Yaawee anee naaru naaru kaaqa uriqararafa mariannanara kuridi nimaqeennaranoo.
Oo Yaawee maasa iridaqa ani namuqaauqa kuqaa uqanna kuqifaranoo.
Aiqama manda oosana maree mariasa anee rafaaqafu nimaqeennaranoo.
10 Kaasau burimakau akoona afeeka amana kai qini faqa qimimariananoo.
Anee asasiranannai qini amiqi amiqimma qimaqaananoo.
11 Qini qifu fannoo qini namuqaa rafaaqafu nimaqarana qafeenoo.
Manda oosana maree maria namuqaasa qeeqa daaqoonnai misa faaqa rirana iriqa.
12  Andeeqee mariasa asumu saqari kambiqeenoo amanee muna munindee idaqa.
Misa innooqa fiqa. Rebanonna maqa maaqakina mari sidaa saqariara foora kisaaqa marifaranoo.
13 Mi andeeqara fasiqausa Yaaweena amaana maqa naambeeqaqaraa saqariara foora amiqimmasee kambiqaidaqa.
Misa Anutuna amaana maqa naambeeqaira foora kambiqafi moomoo kidaqa.
14 Mi andeeqara fasiqa anaaseesa asooaqeeqa saqariara foora kaqi qaqama ireefaranoo.
Misa fuka saqariara foora afeekaikiqa maridaqa amanee muna muna ifaranoo.
15 Miqianannoo Yaaweefa andeeqarafa marinara kooroo idanoo.
Yaaweefa qini afeeka itita qimaqee mari ooni fara foora maridanoo.
Sia moo aaqarafa minaki maridanoo.