91
Anutufa maasa itita qimaqee marifa maridanoo.
Yafee Yaaweefa itita qimaqaani fee qimasee fimarifa faqa yafee aiqama afeeka faqaa Anutuna itita nimaqaranaki maridafee.
Misa Yaaweenara maaqi qifaranoo, mifa maasa afeeka kukeeqara maqusa maridanoo fee qidaqa.
Mifa maasa Anutufa marifaqa minakai saqarikidaqa.
Mifa namuqaa umee mandainainakinaana ani asumu maraannoo.
Manda kuqira auriranakinaana mareeqee kaqinni quqaannoo.
Mifa kookooraanara foora narí aqoosannai ani itita amaqaannoo.
Anee mina aqoosaki keeqafinana itita amaqarana paqurinnaranoo.
Mina mapukusee marira oosana fannoo ani saqari kamma amaqeenoo ani faandaamurara foora mariannoo.
Anee miqina maridana eendaki rufiee maria ainainausara sia rufieennaranoo.
Faasaana tautummasee ani mandaikamma amaqara ainainnara faqa sia rufieennaranoo.
Eendaki faiqí narimari auriranara faqa sia rufieennaranoo.
Faasaana narimari manda ainainnara faqa sia rufieennaranoo.
Ani aaqa wan tauseenna fasiqa kuqaki aqufifaranoo kafaa ani asauku uqannai maria fasiqausa ten tauseenna kuqiranaki fifaranoo.
Mi narirafa faqa sia uqanna ani aaqa aniannoo.
Aneenna afunnoo manda oosana maree mariana akiiqara narirana qafeennaranoo.
9-10 Anee uriqarara Anutunara itita qimaqee mari fee qiannanara faqa Yaaweenara qini afeeka kukeeqara maqusa fee qimasee keeqafuannanara sia moo manda ainaina anisaa aqufuannoo, sia moo ummaara ani maaqa aaqa aniannoo.
11 Anee miqinanoo Anutufa narí qangeeroouqara qinaqa misa ani marirana niranasaa rakisi amaqeefaranoo.
12 Mi qangiroosa nári nisaukunnai ani qumaraifana sia oonisaa aiku rupaurinnaranoo.
13 Anee raioona faqa manda sakani faqa nimuaaqa aiku reennaranoo.
Raioona firaana faqa ukadiqa faqa aikunnai radamusainaqa sia ani arifaranoo.
14 Anutufa maaqi qidanoo, qinee qiniara nidimarisa manda ainainakinaana qumareeqee kaqinni quqaanaura.
Qiniara karaambaiqee qimasee irimarisa qinee itita nimaanaura.
15 Misa qini daaraifaqa maqi qimasee kaifaa qimamianaura.
Misa ummaaraki marifaqa misa faqa maridaqa dadaaqammianaura.
Qinee misa mandainainakinaana uqeerasee uriqarara nuqu nimianaura.
16 Qinee misa marirana kisaaqaikamma nimaqasee manda ainainakinaana mareeqee kaqinni quqaanaura.