Mina Anaaqiannaa (Book 4)
90
Idi Ufa 90–106
Anutuna ufa faqa faiqí ufa faqa.
Oo Yaawee, ooqai uqanna maasa qikeeku qikaaku qifaqnausa faqa maasa faqa maaqara foora ina marunafa mariananoo.
Ooqai aaqana faqa maa maqa maaqafa faqa sia marufana anee marinau.
Anee ooqai mariunna Anutufa kafaa naaru faqa marinna Anutufa mariananoo.
Anee Yaaweefa faiqí mareeqee kafaa maqaiki marianafa mariananoo.
Anee qinana faiqí faiqi kafaa quandaki maqaikammiaqee qimarianafa mariananoo.
Anee wan tauseenna aukuanara moodaa faasaanee qimariananoo.
Anee minara eenda faasaana aiqaree maqi qimariananoo.
Anee Yaaweefa nammari aufinoo faiqí maree findee imariananoo, misa qainasaara foora qusasaa mariqa kai kaqi taikaidaqa.
Faiqí nimmuru kananaana amiqi amiqindee iifanoo eendifanoo ammundaidanoo.
Kananaana kambiqafinoo amiqi amiqidanoo.
Eendimarifanoo doo aadanusinoo rooraiqidanoo.
Ani Anutuna aanooqirafa maasa faiqí faiqi turaurinoo.
Ani tikoora maasa firaaqoo rufiqaidaqa.
Maasa aaqarana aneenna afusaa aiqama quqasee qafee marianafa mariananoo.
Maasa kukeeqafi maraunna mandoosanafa ani afusaa kaaqa qaranaki akoosaqa maridanoo.
Ani aanooqirafa maasa marirana qusarama qimaqaidanoo.
Maasa qeeqa maa maqanasaa marunna aukuannana moodaannai daannamma neera foora iqa taikaidaqa.
10 Maasa marianna aukuanafa qaaramoo fasiqa niku nisauku taikasee qisaukuqara taikasee 70 aukuana kai marianaura.
Afeekaikiasa ootupamasee qaara faqa qaara faqa fasiqa niku nisauku taikasee 80 aukuana maraidaqa.
Maasa miqimmasee aukuanaki maridaqa ummaaraki faqa kadaapiki faqa maridaqa. Maasa miqimmasee aukuanaki marunanoo mi aukuanafa kai kaqi taikaifanoo maasa marirafa faqa kai kaqi taikaidanoo.
11 Oo Anutu, yafee ani firaa aanoo qira afeekana oosana iriannoo fee. Sia moo fannoo iriannoo.
Yafee faiqí anaasee anee aanoo qimariana rufiee marianara irianno fee. Sia moo fannoo iriannoo.
12 Oo Yaawee, maasa qeeqa maa marirafa qusaranoo marinara qima qiminaqa iria.
Miqimmasainaqa maasa irirafa irirana faqaasa iriranara foora mariani.
13 Oo Yaawee, anee maasara aanooqirafa kisaaqasaa fee mariannoo fee.
Maasa aneenna ainainira faiqiuqara amuqusiani.
14 Oo Yaawee, aneenna naaru naaru marira amuqusirana aiqama kananaana maasa umbiqa nimia.
Miqimma niminaqa maasa kaqi marianna aukuana asasira idi raidaqa nasurianaura.
15 Oo Yaawee, anee moomoo aukuana dariunnana amana kai asasirana maqee qimia.
Mandaikamaqimaqee unna aukuana amana kai asasirana qimia.
16 Oo Yaawee anee kaaqa idaaqira ainaina auqu quqoonnana maasa aneenna ainainira fasiqauqa nifusaa kooroommasee uqannifiqaa.
Aneenna areenara afeeka faqa maasa faiqinamu qinaiqi mara uqannifiqa.
17 Yaaweefa anee maasa Anutufa, ani amiqi amiqirafa maasasaa mariani.
Maasa aiqama ainaina auqee marunnana anee anoonaika maqisaa.
Eeoo, maasa ainainirana mapukunnisaa.