89
Aiqama maqa maaqaki ummaara kambiqaifaqa ree maria idifa.
Yaaweena naaru naaru maasara firaa amuqusiranara qinee faqa naaru naaru idi raanaura.
Qinee ani mapukusee marira oosanara naaru naaru kooroommasee qimannimianaura.
Qinee aniara maaqi qimasee iridaqa.
Ani maasara amuqusirafa naaru naaru afeekaikinoo mariannoo.
Ani mapukusee marira oosana fannoo innaarunara foora atukaranoo marinara qimannimianauranoo.
Anee Anutufa maaqi qinau qinee qeeqa moodaanaki kira ufa qinee rusandeesamu masee maraafanna fasiqanasaa Dafidinasaa quqeefee qinau.
Qinee qeeqa ainainira faiqi Dafidinara qima afeekaikiqa.
Mifa maaqi qinau. Qinee anisaaqari rakisira saika oosana arasaanaqa naaru naaru ani aiku asauku kambiqainausa miqikai iqa fifaranoo.
Naaru naaru ani aiku asauku kai rakisirausaikamma nimaqaanaura.
Oo Yaawee, innaarunai maria angiroosa ani amiqira ainainiranara idi raidaqa amooqidaqa.
Innaarunai naaquqarausa mariasa faqa ani mapukusee marira oosanara idi raidaqa amooqidaqa.
Sia moo fannoo innaarunai marifa ani Yaaweena fooqaafa maridanoo.
Sia innaarunai mari ainainausakiqari moo ainaina fannoo ani fooqaafa maridanoo.
Innaarunai suqiranaki mariasa aniara firaaqoo rufiaidaqa.
Mina fiqu fiqumma mariasa firaaqoo minara naaquqaifaqa rufiaidaqa.
Oo Yaawee, aiqama afeeka faqaa Anutufa mariananoo.
Sia moo fannoo ani afeeka fooqaafa maridanoo.
Oo Yaawee anee aiqama ainainaki afu munduqaannaqoo kai fimarianafa mariananoo.
Oo Anutu, anee ooruku nammari aanooqira amakaurirana rakisi marianafa mariananoo.
Ooruku nammari firaaqoo aanoo qinoo amakaurifana anee Yaaweefa rafaaqafi marianafa mariananoo.
10 Anee ooruku nammariki mari firaa naaquqara aandauna radamunafa mariananoo.
Anee aneenna afeeka asaukunnai aneenna namuqaa furufara mandaana rakee mafiqa moodaa moodaa mafia.
11 Innaaruna anindi maridanoo.
Maa maqa maaqafa faqa anindi kai maridanoo.
Maa maqa maaqafa faqa minaki mari ainainausa faqa anee kai quqaqoonafa maridanoo.
12 Anee Yaaweefa suani afu dinni dinni ataaqeenni auqu quqaqoonafa maridanoo.
Qeeramoonna aaqana faqa Taboora aaqana faqa faiqiara foora ani Yaaweena auqu irisee asasira idi raidaqa.
13 Oo Anutu, anee firaa afeeka faqaafa marianafa mariananoo.
Anee uriqarara afeeka faqaafa mariananoo.
14 Ani rakisinnimaqarafa andeeqaranasaa faqa amana amana kai raina nimaqaranasaa faqa mundinoo maridanoo.
Faiqí aanaaseera nimuqusirafa faqa mapukusee marira oosana faqa anee Anutufa auqaanna aiqama ainainnaki maridanoo.
15 Faiqí anaasee ani Yaaweenara idi raranannai ani amooqimariasa misa firaaqoo asasiranaki maridaqa.
Oo Yaawee misa ani afusaa ani eedoo qiramau fimariasa misa asasiranaki maridaqa.
16 Misa faasaambaasaana ani auquara asasidaqa.
Misa ani andeeqaranara irisee firaaqoo nasuridaqa.
17 Anee kai maasa afeeka qimianaqa maasa firaaqoo aniara asasidaqa.
Anee aneenna aidiranannai maasa firaa afeeka nimianaqa maasa qeeqa namuqaa urinnaaqareeqa.
18 Oo Yaawee, anee maasa ititaqimaqaaninna fasiqana rusandeesamummasee mara qiminau.
Anee Isaraee maqannaasa naaquqara andeeqara Anutufa maasa maqasaa karaambaiqa qimunafa mariananoo.
19 Oo Yaawee ooqai anee qainasaa aniki mapukusee maru ainainira faiqisa maaqi qimasee qimanniminau.
Qinee moo amudaanai qimari rakira fasiqana dadaaqirana amiqa.
Qinee mi kumaaraana faiqí anaasee qambaanaindaraana rusandeesamummasee marasee Isaraee maqannaasa rakisira afeeka amiqa.
20 Qinee qeeqa ainainira faiqi Dafidina naaquqara fadameenannai akiiqa amoondunnai adiaunnanannai uriqararanaikamma amaqeeqa.
21 Qini Yaaweesa afeeka fannoo aiqama kari mina faqa mariannoo.
Qini afeeka fannoo mina afeekaikamma amaqaannoo.
22 Mina namuqaauqa sia uqanna rakiranaki mina rafaaqafu amaqeefaranoo.
Manda oosana maree mariasa faqa sia amana mina ooru muqufi seefaranoo.
23 Qinee Yaaweesa mina namuqaa radamusaanaura.
Minara fidiaqaa imariasa qinee kuqa kai narusaanaura.
24 Qinee minara didimarinaqa mina faqa naaruara marianaura.
Rakiranaki qinee mina dadaaqiananoo uriqaraanoo.
25 Mina maqa maaqa dinni oosu Mediteranea ooruku nammari mariannoo, dinni oosu Eufarateesa firaa nammari mariannoo.
26 Mifa maaqi qimasee qini Yaaweesa qimaqimiannoo.
Anee qini qikoofa mariananoo.
Qini Anutufa mariananoo, anee qini asumu qimi marianafa, qini ititee marianna ooni faandaamura fara foora mariananoo.
27 Qinee mi fasiqana Dafidina utaaqama saananoo qini ooqa faiqiara foora mariannoo.
Aiqama maa maqa maaqanakinaa karaambaiqauqa uriqarara karaambaiqa mariannoo.
28 Qinee qeeqa qima afeekaikira ufa mi fasiqana Dafidinasaa quqasaananoo naaru naaru mariannoo.
Qini moodaanaki kira ufa mina faqa naaruara mariannoo.
29 Innee Dafidinasaa aruaki oonu marinausa naaruara karaambaiqaiki faranoo.
Misa innaarunara foora naaruara maridaqa Isaraee maqannaasa rakisi nimaqeefaranoo.
30-31 Dafidina faiqi namu qini sanda ufa minnisee qini irirana mau sia fiqa misa qini naakapara ufa rukiasee, sia qumaraifaqa aupurarana nimianaura.
32 Qinee misa aaqarana akiiqara aupurarana nimianaura.
Qinee qianaqa misa nári aaqarana akiiqara nidafirana mareefaranoo.
33 Qinee misa aaqarana akiiqara ummaara nimiqa sia qini Dafidinara qimuqusirana taikaanaura, kaqi mariannoo.
Qinee qeeqa qima afeekaikirana sia minnisaanaura kaqi kai mariannoo.
34 Qinee moodaanaki kira ufa mina faqa qiafannana sia aikatamasee kaqinni fuanaura.
Qeeqa dookiqari qiafanna ufana sia moo mafi quqaanaura, miqoo kai marianaura.
35 Qinee moodaa kari qeeqa naaquqara andeeqara oosanara iriseeqa qinee minara kuqaa fee qimasee maaqi qiqa, sia unnufa Dafidina qimamianauree qiqa.
36 Miqianaqa Dafidinasaa aru akinausa naaruara marifara.
Qinee misasaa naaruara suaniara foora qaida rakisi nimaqaanaura.
37 Quqoona fannoo miqoo naaru naaru maridanoo, qinee auquafanna ainainara kooroo imarindee inoo qinee Dafidinara qima afeekaikiafanna ufafa miqinoo mariannoo.
38 Oo Yaawee, anee miqi qimasee qima afeekaikammaseenana kafaa aneenna rusandeesamummasee maraqoonna fasiqausa qini Dafidisara arana qaifana minni qisaananoo.
Anee qini firaaqoo ameesuqu qimaqaananoo.
39 Anee aneenna ainainira faiqi qini faqa moodaanaki kira ufa qimaqoonnana rukiaananoo.
Anee qini uriqarara qafee qimunnana qumareeqee kookoomaki aqusaananoo ikairi reenoo.
40 Anee qini faandaamura aiqama rakeekaa iananoo.
Anee qini afeeka maaqauqa rapeemma saananoo naakundu kammafinoo.
41 Akaqausa qinee marunnaqoo aiqaree fidaqa qini ainaina ummuaramamaree fidaqa.
Qini qiqoonausa minara uteeti qidaqa.
42 Yaawee, anee qini namuqaa dadaaqianaqa misa rakiranaki uriqareea.
Anee namuqaa dadaaqianaqa misa asasidaqa.
43 Anee qini duru saamu nammari arasaananoo.
Anee qianaqa rakiranaki misa qini rafaaqa fia.
44 Anee qini karaambaiqa duqu marina mara maraananoo.
Miqimmaseenana anee qini ufa irimarunna qaarina maqasaa aquseenana utitiqaananoo.
45 Anee qini kumaaraa marirana ateeka qusaramasaanaqa dauni asooqaikunana qisaurirana qamunnara foora dukunimma qimaqaananoo.
46 Oo Yaawee, kisaaqasaa fee kukeeqana marinnaree.
Ani aanooqirafa kisaaqasaa fee idarafoora qaida mariannoo fee.
47 Qini marirafa qusaranoo maridanoo anee minara iria.
Anee maasa aiqama kuquanausa auquqisaannanara iria.
48 Yafasiqa fee sia kuquannoo fee.
Yafasiqa fee kaqi maridanoo narí afeekannai narí madikaki firanara qeerairiannoo fee.
Sia moo fannoo miqirafa mariannoo.
49 Oo Yaawee, yaafee anee ooqai qiniara aidimariannana kooroo imari ainainafa maridanoo fee.
Anee Dafidinara qima afeekaikammaqoonafa yaifee maridanoo fee.
50 Oo Yaawee, ani ainainira faiqi ataasa ataasa qimamaqee marianara anee sia qaunua.
Aiqama maqannaasa manda aasaandaana ufa qimimariafaqa marunnanara, anee minara faqa sia qaunua.
51 Oo Yaawee anee rusandeesamummasee maraqoonna karaambaiqanara aasaandaana ufa qidaqa.
Mifa aiqama tinai nifaqa qafamasee ataasa ataasa qidaqa.
52 Naaru naaru amooqirafa Yaaweenaindi mariani. Kuqaa kafaa kuqaa.