88
Isaraee maqannaasa Anutufa dadaaqianifeera innaaru qiqau.
Oo Yaawee, anee qini asumu maree marianna Anutufa mariananoo.
Faasaana anee dadaaqianneera innaaru qidaqa iki raqaidaqa. Eendaki faqa aniara innaaru qidaqa.
Qini innaaru qirana iria.
Dadaaqianneera innaaru qimarunnana iria.
Qini oosana oosana ummaara darimarifaqa qusasaa kuquanaura.
Qinee kuqirari mariasa naanna raidaqa.
Qini afeeka aiqama taika finoo.
Qini kuqirausa namu faqa rarisameeqee quqaqaafaqa maridaqa.
Qinee faiqí kuqa naruqaasara foora madikaki maridaqa.
Anee faiqí kuqufuasara sia iridana sia dadaaqi mariananoo.
Qinee misara foora maridaqa.
Ani rakisi qimaqaranakiqari nianai maridaqa.
Oo Anutu, anee qini mareeqeenana meemaqoo maqa ameemaanai madikakiara foora aqu qisaananoo.
Asukunaki meemai uqanna aqu qisaananoo.
Ani aanooqirafa firaaqoo qini radandamu masaananoo, ooruku nammari amakau rinoora foora qini rafaaqafinoo.
Anutu anee qini daaqa qiqoondiuqara qianaqa qini minniqiseea.
Anee qini mandaika uqanna maqisa saanaqa qini qiqoondiuqa qiniara rufieea.
Qinee rumbaranakiara foora maridaqa sia amana idukuaki sandaanaura.
Aupuraidaqa qiki raqee marunanoo qifu mandaikidanoo.
Oo Yaawee, aiqama kari qinee qisauku anee iannannai uqeerasee dadaaqianeera innaaru qidaqa.
10 Oo Anutu, aneenna naaquqara ainaina naqimmasee kuqirausa uqannifiqeennaree.
Kuqirausa amanee findifi ani amooqifaree. Sia miqifaranoo.
11 Madikaki mariasa ani naaru marira amuqusiranara ufa qida fee. Sia ufa qidaqa.
Maaniki mariasa ani mapukusee marira oosanara ufa qidee. Sia ufa qidaqa.
12 Ani naaquqara ainaina asukunaki mariasa qafaidee. Sia qafaidaqa.
Kuqiranaki finausa ani andeeqarana qafeefaree. Sia qafeefaranoo.
Minara anee qini titaqisainaqa sia kuqua.
13 Oo Yaawee, anee qini dadaaqianneera aaraidaqa.
Aiqama kananaana qinee aniara innaaru qidaqa.
14 Oo Yaawee nanaree anee qini minni qisaidanee.
Nanaree aneenna oori afiri qini qiqafaanoo qimasee kukeeqaidanee.
15 Qinee kumaaraasaaqari manda ummaara darinoo aniifanoo maqee doo kuqirana afaisaa minisaifaqa maridaqa.
Anee moomoo aupurarana qimiananoo mifa qini qimudaani ummooquka maseenoo.
16 Ani firaa aanooqirafa doo qini rafaaqafinoo.
Ani manda darirafa qini mandaikamma qimaqeenoo.
17 Anee miqi mariana aiqama faasambaasaana manda fasiqauqa qini fiqu fiqu tookusiqa maridaqa nammari mandinoo maridanoora foora iqa maridaqa.
Mi ummaarausa firaa nammari amakauriara foora inoo firaaqoo qini rafaaqafu qimaqeenoo.
18 Qini qifaaqasaa qiqoondiuqara anee qianaqa qini minniqisaafanoo asukuna fannoo kai qini daaqa qaraa qikaqaafasaara foora maridanoo.